Обобщаваща таблица

Задайте желаното оформление на обобщаващата таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Обобщаваща таблица, в диалоговия прозорец Избор на източник изберете Текуща селекция.

Изберете Вмъкване - Обобщаваща таблица, в диалоговия прозорец Избор на източник изберете Източник на данни, регистриран в LibreOffice, натиснете OK, за да видите диалоговия прозорец Избор на източник на данни.


Обобщаваща таблица

Диалоговият прозорец показва полетата с данни като бутони, които можете да плъзгате и пускате в обобщаващата таблица.

Оформление

За да зададете оформлението на обобщена таблица, плъзгайте и пускайте бутоните на полетата с данни в областите Филтри, Полета за редове, Полета за колони и Полета с данни. Чрез плъзгане и пускане можете също така да пренареждате полетата с данни в обобщената таблица.

LibreOffice автоматично добавя надписи на бутоните, които са плъзнати в областта Полета с данни. Надписът съдържа името на полето с данни, както и формулата, с която са получени данните.

За да промените функцията, използвана за поле с данни, щракнете двукратно върху бутон в областта Полета с данни, за да отворите диалоговия прозорец Поле за данни. Освен това можете да щраквате двукратно и върху бутоните в областите Полета за редове и Полета за колони.

Още

Показва или скрива допълнителни настройки за обобщаващата таблица.

Резултат

Задайте настройките за показване на резултатите в обобщаващата таблица.

Избор от

Изберете областта, която съдържа данните за текущата обобщаваща таблица.

Резултати в

Изберете областта, в която да бъдат показани резултатите на обобщаващата таблица.

Свиване / Разгръщане

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Разгръщане. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона за свиване

Свиване

Икона за разгръщане

Разгръщане

Икона Внимание

Ако избраната област съдържа данни, обобщаващата таблица ги замества. За да предотвратите загубата на съществуващи данни, позволете на помощника автоматично да избере област за показване на резултатите.


Игнориране на празните редове

Предизвиква игнориране на празните полета в източника на данни.

Разпознаване на категории

Указва автоматично приписване на редове без етикети към категорията на съответния по-горен ред.

Сумарни колони

Предизвиква изчисляване и показване на общ резултат по колони.

Сумарни редове

Предизвиква изчисляване и показване на общ резултат по редове.

Добавяне на филтър

Добавя бутон за филтриране в обобщаващи таблици, базирани на данни от електронна таблица.

Отваря диалоговия прозорец Филтър.

Разрешаване на подробен изглед

Отметнете това поле и щракнете двукратно върху надпис на елемент в таблицата, за да покажете или скриете подробностите за този елемент. Махнете отметката от полето и щракнете двукратно върху клетка в таблицата, за да редактирате съдържанието на клетката.

За да преглеждате детайли в обобщаваща таблица

Направете едно от следните неща:

Ако щракнете двукратно върху поле, което има съседни полета на същото ниво, ще се отвори диалоговият прозорец Показване на детайлите:

Показване на детайлите

Изберете полето, за което искате да видите подробности.

Моля, подкрепете ни!