Избор на източник на данни

Изберете базата от данни и таблицата или заявката с данните, които желаете да използвате.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Обобщаваща таблица, в диалоговия прозорец Избор на източник изберете Източник на данни, регистриран в LibreOffice.


Избрано

Можете да избирате само бази от данни, регистрирани в LibreOffice. За да регистрирате източник на данни, изберете - LibreOffice Base - Бази от данни.

Бази от данни

Изберете базата от данни, съдържаща източника на данни, който желаете да използвате.

Източник на данни

Изберете източника на данни, който желаете да използвате.

Type

Щракнете върху типа за избрания източник на данни. Можете да избирате измежду четири вида източници: „Таблица“, „Заявка“, „SQL“ и „SQL (Native)“.

Моля, подкрепете ни!