1ва, 2ра, 3та група

Можете да зададете настройки за едно, две или три групирания за междинни резултати. Всички раздели имат еднакво сдържание.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Данни - Междинни суми - 1ва, 2ра, 3та група.


За да вмъкнете междинни суми в таблица:

  1. Уверете се, че колоните от таблицата имат заглавия.

  2. Изберете таблицата или областта в таблицата, за която желаете да бъдат изчислени междинни суми, след което избарете Данни – Междинни суми.

  3. В полето Групиране по изберете колоната, по които искате да се групират стойностите за междинните суми.

  4. В полето Междинни резултати за отметнете колоните, съдържащи стойностите, за които желаете междинни резултати.

  5. В полето Функция изберете функцията, с която желаете да се изчислят междинните резултати.

  6. Натиснете OK.

Групиране по

Изберете колоната, от която желаете да зависи изчисляването. Ако съдържанието на избраната колона се промени, междинните суми се преизчисляват автоматично.

Междинни резултати за

Изберете колоните със стойностите, които искате да бъдат сумирани.

Функция

Изберете математическата функция, с която искате да се изчислят междинните резултати.

Моля, подкрепете ни!