Настройки

Съдържа допълнителни настройки за сортиране.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Данни - Сортиране - Настройки.


Зачитане на регистъра

Сортира първо главните, а после малките букви. За азиатски езици се прилагат специални правила.

note

За азиатски езици: отметнете Зачитане на регистъра, за да приложите сравняване на много нива. При него стойностите първо се сравняват по примитивните си форми, без отчитане на регистъра и диакритичните знаци. Ако са еднакви, се извършва сравняване на второ ниво с отчитане на диакритичните знаци. Ако все още са еднакви, на трето ниво на сравнение се взимат предвид регистърът, ширината на знаците и разликите в японските кана.


Диапазонът съдържа заглавия на редове/колони

Първият ред или колона от селекцията се пропуска при сортирането. Настройката Посока в долната част на диалоговия прозорец определя името и функцията на това поле за отметка.

Включване на форматите

Запазва текущото форматиране на клетките.

Разрешаване на естествено сортиране

Естественото сортиране е алгоритъм, който подрежда текстове, завършващи с числа, според стойността на числовия елемент, вместо по обикновения азбучен ред. Например, да предположим, че имате поредица от стойности от рода на A1, A2, A3, A4, A5, A6, …, A19, A20, A21. Когато ги поставите в област от клетки и стартирате сортирането, ще получите A1, A11, A12, A13, …, A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, …, A9. Този резултат е предсказуем за хората, запознати с вътрешния механизъм на сортирането, но за повечето потребители е странен, ако не и неудобен. Ако е включено естественото сортиране, стойностите като тези от примера се подреждат „правилно“, което означава по-удобна работа със сортирането като цяло.

Включване на крайните колони/редове само с коментари

Граничните колони на диапазона за сортиране (при сортиране на редове) или граничните редове (при сортиране на колони) по подразбиране не се сортират, ако са празни. Отметнете тази настройка, ако граничните колони или редове, съдържащи коментари, трябва също да се сортират.

Включване на крайните колони/редове само с изображения

Граничните колони (при сортиране на редове) или граничните редове (при сортиране на колони) на област за сортиране по подразбиране не се сортират, ако са празни. Отметнете тази настройка, ако граничните колони или редове, съдържащи изображения, трябва също да се сортират.

Копиране на резултатите в:

Копира сортирания списък в зададената от вас област от клетки.

Резултати от сортирането (списък с наименувани диапазони)

Изберете наименуван диапазон от клетки, в който да се покаже сортираният списък.

Резултати от сортирането (входно поле)

Въведете диапазона от клетки, в който искате да се покаже сортираният списък.

Потребителско сортиране

Щракнете тук и после изберете желания ред на сортиране.

Списък за потребителско сортиране

Изберете желания ред на сортиране. За да дефинирате потребителско сортиране, изберете - LibreOffice Calc - Списъци за сортиране.

Език

Език

Изберете езика за правилата за сортиране.

Настройки

Изберете настройка за сортиране за езика. например за немски можете да изберете „Телефонен указател“, за да включите умлаутите в сортирането.

Посока

От горе надолу (по редове)

Сортира редове по стойностите в активните колони на избраната област.

От ляво надясно (по колони)

Сортира колони по стойностите в активните редове на избраната област.

Моля, подкрепете ни!