Условно форматиране

Изберете Условно форматиране, за да зададете форматиращи стилове, които зависят от определени условия. Ако на клетка вече е приписан стил, той остава непроменен. След това се изчислява зададеният тук стил. Имате на разположение няколко вида условно форматиране.

Можете да въведете няколко условия, с които се проверяват стойностите или формулите в клетките. Условията се оценяват от първото към последното. Ако условие 1 е удовлетворено, ще бъде използван съответният стил. Иначе се изчислява условие 2 и евентуално се използва неговият стил. Ако то не е удовлетворено, изчислява се следващото и т.н.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Условно.


Икона Внимание

За да се прилага условно форматиране, трябва да е включено автоматичното изчисляване. Изберете Данни - Изчисляване - Автоизчисляване (до командата се вижда отметка, когато автоизчисляването е включено).


Условие

Можете да дефинирате толкова условия, колкото желаете.

Укажете дали условното форматиране да зависи от някой от вариантите, изброени в падащия списък:

Цветна скала

Това е същият диалогов прозорец, както и ако изберете Всички клетки в първото подменю на Условие. Задайте за клетките от диапазона цветова скала – двуцветен или трицветен градиент, от който се взема цвят за всяка клетка според стойността й. Типичен пример е масив от температури, в който по-ниските са в синьо, а по-високите – в червено, с плавно преливане за междинните стойности.

Трябва да изберете двата крайни цвята и да укажете начина на изчисляване. Изчисляването на прилагания цвят може да е базирано на минимум, максимум, процентил, стойност, процент или формула.

При вариантите Минимум и Максимум се използват директно стойностите в клетките от областта. За Процентил, Стойност и Процент трябва да се зададе стойност, а за Формула – формула или обръщение към клетка.

За подробно описание и примери вижте страницата How to apply a Color Scale Conditional Formatting в уикито на TDF (на английски).

Лента за данни

Настройката „Лента за данни“ запълва клетката с плътен или преливащ цвят, съответстващ на числовата стойност в нея. Подразбира се син цвят за положителни стойности и червен за отрицателни.

Изчисляването на областта за запълване зависи от параметрите „Минимум“, „Максимум“, „Процентил“, „Стойност“, „Процент“ и „Формула“.

Избирането на „Минимум“ и „Максимум“ е достатъчно само по себе си, защото те се извличат от диапазона. За „Процентил“, „Стойност“ и „Процент“ трябва да се зададе стойност, а за „Формула“ – формула или обръщение към клетка.

Още настройки... отваря диалогов прозорец за:

Набор от икони

Полезно за обозначаване позицията на стойността спрямо дадени прагови стойности. Настройките ви позволяват да зададете праговете и вида на иконите. Наличните набори от икони са:

Условието за показване на всяка икона може да се зададе спрямо стойност (Стойност), процент от броя стойности в областта (Процентил), процент от самите стойности (Процент) или формула (Формула).

За подробно описание и примери вижте страницата How to use Icon Set Conditional Formatting в уикито на TDF (на английски).

Дати

Тази настройка предизвиква прилагане на зададен стил според датата, избрана от вас в падащия списък: Днес - Вчера - Утре - Последните 7 дни - Тази седмица - Миналата седмица.

Управление на условно форматиране

Този диалогов прозорец ви позволява да прегледате цялото условно форматиране, зададено в електронната таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Условно форматиране - Управление.


Ще се отвори диалоговият прозорец Управление на условното форматиране. В него можете да добавяте, редактирате или премахвате по едно или повече условия за форматиране.

Списъкът Условни формати показва активните правила за условно форматиране, зададени в текущия документ. Показва се само първото правило за всеки диапазон, дори ако за даден диапазон са дефинирани няколко правила.

Ако сте задали условно форматиране за област от клетки и се опитате да зададете друго такова за част от същата област, ще се покаже предупреждение и въпрос дали искате да редактирате съществуващото условно форматиране (на цялата област) или да дефинирате ново, което да се застъпва с него (в избраната област).

Моля, подкрепете ни!