Условно форматиране

Използвайте Условно форматиране, за да дефинирате условия в диапазон, които определят кой стил за клетки да се прилага върху всяка клетка от диапазона според съдържанието ѝ. Прилага се стилът, съответстващ на първото условие със стойност истина. Стиловете на клетка, приложени чрез „Условно форматиране“, заместват тези, които са приложени ръчно посредством лентата Форматиране или страничната лента Стилове.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Условно.


Можете да въведете няколко условия, които проверяват стойности на клетки или резултати на формули. Условията се изчисляват от първото към последното. Ако Условие 1 е изпълнено при текущото съдържание на клетката, се прилага съответният стил на клетка. В противен случай се изчислява Условие 2, за да се определи дали да се приложи неговият съответен стил. Ако съдържанието на клетката не отговаря на никое от условията, форматът ѝ не се променя.

Условните формати не се записват върху стиловете на клетка и ръчно приложеното форматиране. Последните остават записани като свойства на клетката и се прилагат, когато клетката не отговаря на никое условие или когато премахнете всички условни формати.

warning

За да се прилага условно форматиране, трябва да е включено автоматичното изчисляване. Изберете Данни - Изчисляване - Автоизчисляване (до командата се вижда отметка, когато автоизчисляването е включено).


Списък с условия

Списък на условията, дефинирани за диапазона от клетки, по реда на оценяването им. Можете да дефинирате толкова условия, колкото искате.

Нагоре

Увеличава приоритета на избраното условие.

Надолу

Намалява приоритета на избраното условие.

Елемент от списъка с условия

Укажете дали условното форматиране да зависи от някой от вариантите, изброени в падащия списък:

Цветна скала

Това е същият диалогов прозорец, както и ако изберете Всички клетки в първото подменю на Условие. Задайте за клетките от диапазона цветова скала – двуцветен или трицветен градиент, от който се взема цвят за всяка клетка според стойността й. Типичен пример е масив от температури, в който по-ниските са в синьо, а по-високите – в червено, с плавно преливане за междинните стойности.

Трябва да изберете двата крайни цвята и да укажете начина на изчисляване. Изчисляването на прилагания цвят може да е базирано на минимум, максимум, процентил, стойност, процент или формула.

При вариантите Минимум и Максимум се използват директно стойностите в клетките от областта. За Процентил, Стойност и Процент трябва да се зададе стойност, а за Формула – формула или обръщение към клетка.

За подробно описание и примери вижте страницата How to apply a Color Scale Conditional Formatting в уикито на TDF (на английски).

Лента за данни

Настройката „Лента за данни“ запълва клетката с плътен или преливащ цвят, съответстващ на числовата стойност в нея. Подразбира се син цвят за положителни стойности и червен за отрицателни.

Изчисляването на областта за запълване зависи от параметрите „Минимум“, „Максимум“, „Процентил“, „Стойност“, „Процент“ и „Формула“.

Избирането на „Минимум“ и „Максимум“ е достатъчно само по себе си, защото те се извличат от диапазона. За „Процентил“, „Стойност“ и „Процент“ трябва да се зададе стойност, а за „Формула“ – формула или обръщение към клетка.

Още настройки... отваря диалогов прозорец за:

Набор от икони

Полезно за обозначаване позицията на стойността спрямо дадени прагови стойности. Настройките ви позволяват да зададете праговете и вида на иконите. Наличните набори от икони са:

Условието за показване на всяка икона може да се зададе спрямо стойност (Стойност), процент от броя стойности в областта (Процентил), процент от самите стойности (Процент) или формула (Формула).

За подробно описание и примери вижте страницата How to use Icon Set Conditional Formatting в уикито на TDF (на английски).

Дати

Тази настройка предизвиква прилагане на зададен стил според датата, избрана от вас в падащия списък: Днес - Вчера - Утре - Последните 7 дни - Тази седмица - Миналата седмица.

Управление на условно форматиране

Този диалогов прозорец ви позволява да прегледате цялото условно форматиране, зададено в електронната таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Условно форматиране - Управление.


Ще се отвори диалоговият прозорец Управление на условното форматиране. В него можете да добавяте, редактирате или премахвате по едно или повече условия за форматиране.

Списъкът Условни формати показва активните правила за условно форматиране, зададени в текущия документ. Показва се само първото правило за всеки диапазон, дори ако за даден диапазон са дефинирани няколко правила.

Ако сте задали условно форматиране за област от клетки и се опитате да зададете друго такова за част от същата област, ще се покаже предупреждение и въпрос дали искате да редактирате съществуващото условно форматиране (на цялата област) или да дефинирате ново, което да се застъпва с него (в избраната област).

Моля, подкрепете ни!