Знаци за операции в LibreOffice Calc

В LibreOffice Calc можете да използвате следните знаци за операции:

Аритметични операции

Тези операции връщат числови резултати.

Операция

Име

Пример

+ (плюс)

Събиране

1+1

- (минус)

Изваждане

2-1

- (минус)

Обръщане на знака

-5

* (звездичка)

Умножение

2*2

/ (наклонена черта)

Деление

9/3

% (процент)

Процент

15%

^ (карета)

Степенуване

3^2


note

Префиксът „-“ (обръщане на знака) има по-висок приоритет от „^“ (степенуване). Например -3^2 е равно на 9, защото е квадрат на отрицателно число.


Операции за сравнение

Тези операции връщат логическа стойност истина или лъжа.

Операция

Име

Пример

= (знак за равненство)

Равно

A1=B1

> (по-голямо)

По-голямо

A1>B1

< (по-малко)

По-малко

A1

>= (по-голямо или равно)

По-голямо или равно

A1>=B1

<= (по-малко или равно)

По-малко или равно

A1<=B1

<> (различно)

Различно

A1<>B1


Операции за текст

Операцията слепва отделни текстове в един текст.

Операция

Име

Пример

& (амперсанд)

Операция за слепване на текстове

"не" & "деля" връща "неделя".


Операции с обръщения

Тези операции връщат област от нула, една или повече клетки.

Операцията „област“ има най-висок приоритет, след нея е сечението и накрая – обединението.

Операция

Име

Пример

: (двоеточие)

Област

A1:C108

! (удивителна)

Сечение

SUM(A1:B6!B5:C12)

Изчислява сумата на всички клетки в сечението. В този пример резултатът е сумата на клетките B5 и B6.

~ (тилда)

Конкатенация (обединение)

Приема две обръщения и връща списък от обръщения, който представлява конкатенация от лявото обръщение, последвано от дясното. Дублираните елементи се цитират два пъти. Вижте бележката под таблицата.


note

Обединяването на обръщения с помощта на знака тилда е въведено наскоро. Когато отворите документ, в който е използвана операцията тилда, в по-стара версия на софтуера, съответните формули ще връщат грешка. Тази операция не се позволява в израз за масив.


Моля, подкрепете ни!