Знаци за операции в LibreOffice Calc

В LibreOffice Calc можете да използвате следните знаци за операции:

Аритметични операции

Тези операции връщат числови резултати.

Операция

Име

Пример

+

Събиране

1+1

-

Изваждане

2-1

-

Обръщане на знака

-5

*

Умножение

2*2

/

Деление

9/3

%

Процент

15%

^

Степенуване

3^2


note

Префиксът „-“ (обръщане на знака) има по-висок приоритет от „^“ (степенуване). Например -3^2 е равно на 9, защото е квадрат на отрицателно число.


Операции за сравнение

Тези операции връщат логическа стойност истина или лъжа.

Операция

Име

Пример

=

Равно

A1=B1

>

По-голямо

A1>B1

<

По-малко

A1<B1

>=

По-голямо или равно

A1>=B1

<=

По-малко или равно

A1<=B1

<>

Различно

A1<>B1


Операции за текст

Операцията слепва отделни текстове в един текст.

Операция

Име

Пример

&

Конкатенация (слепване) на текстове

"не" & "деля" връща "неделя".


Операции с обръщения

Тези операции връщат област от нула, една или повече клетки.

Операцията „диапазон“ има най-висок приоритет, след нея е сечението и накрая – обединението.

Операция

Име

Пример

:

Диапазон

A1:C108, A:D или 3:13

!

Сечение

SUM(A1:B6!B5:C12)

Изчислява сумата на всички клетки в сечението. В този пример резултатът е сумата на клетките B5 и B6.

~

Конкатенация (обединение)

Приема две обръщения и връща списък от обръщения, който представлява конкатенация от лявото обръщение, последвано от дясното. Дублираните елементи се цитират два пъти.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) преброява стойностите в A1:B2 и B2:C3. Забележете, че клетката B2 се преброява два пъти.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) избира клетката C2, т.е. първата клетка на втория ред, първата колона от втория диапазон (C1:D2) в списъка с диапазони.


note

В израз от тип масив не са разрешени списъци от обръщения.


Приоритет на операциите

Асоциативност и приоритет на операциите от най-високия към най-ниския приоритет.

Асоциативност

Операции

Коментари

Ляво

:

Диапазон.

Ляво

!

Сечение на обръщения (A1:C4!B1:B5 е B1:B4).

Ляво

~

Обединение на обръщения.

Дясно

+,-

Префиксни едноместни операции. Например -5 или -A1. Забележете, че те имат различен приоритет от събирането и изваждането.

Ляво

%

Постфиксна едноместна операция % (деление на 100). Забележете, че тя е допустима с изрази, например B1%.

Ляво

^

Степен (2^3 е 8).

Ляво

*,/

Умножение, деление.

Ляво

+,-

Двуместни операции събиране, изваждане. Забележете, че едноместните (префиксни) + и - имат друг приоритет.

Ляво

&

Двуместна операция конкатенация на низове. Забележете, че „&“ трябва да се екранира, когато е включено в документ на XML.

Ляво

=, <>, <, <=,
>, >=

Операции за сравнение равно, различно, по-малко, по-малко или равно, по-голямо, по-голямо или равно.


note

Префиксният „-“ има по-висок приоритет от „^“, „^“ е лявоасоциативен, а сечението на обръщения има по-висок приоритет от обединението.


note

Префиксните „+“ и „-“ са дефинирани като дясноасоциативни. Забележете обаче, че типичните приложения, които реализират най-много операторите, дефинирани в тази спецификация, може да ги реализират като лявоасоциативни, защото изчислените резултати ще бъдат еднакви.


note

Приоритетът може да бъде променен чрез използване на скоби, например „=2+3*4“ дава 14, но „=(2+3)*4“ дава 20.


Моля, подкрепете ни!