Статистически функции, пета част

SKEWP

Изчислява асиметрията на разпределение на базата на генерална съвкупност на случайна променлива.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.1.


Синтаксис

SKEWP(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

В параметрите трябва да са зададени поне три стойности.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Примери

SKEWP(2;3;1;6;8;5) връща 0,2329985562.

SKEWP(A1:A6) връща 0,2329985562, когато диапазонът A1:A6 съдържа {2;3;1;6;8;5}.

DEVSQ

Връща сумата на квадратите на отклоненията на базата на средната стойност на извадка.

Синтаксис

DEVSQ(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=DEVSQ(A1:A50)

FORECAST

Екстраполира бъдещи стойности на базата на съществуващи стойности за x и y.

Синтаксис

FORECAST(Стойност; ДанниY; ДанниX)

Стойност е стойността на x, за която се търси съответната стойност на y на базата на линейната регресия.

ДанниY е масивът или областта с известните стойности на y.

ДанниX е масивът или областта с известните стойности на x.

Пример

=FORECAST(50; A1:A50; B1; B50) връща очакваната стойност на Y за X = 50, ако стойностите на X и Y от съответните обръщения следват линейна тенденция.

FORECAST.LINEAR

Екстраполира бъдещи стойности на базата на съществуващи стойности за x и y.

Синтаксис

FORECAST.LINEAR(Стойност; ДанниY; ДанниX)

Стойност е стойността на x, за която се търси съответната стойност на y на базата на линейната регресия.

ДанниY е масивът или областта с известните стойности на y.

ДанниX е масивът или областта с известните стойности на x.

Пример

=FORECAST.LINEAR(50; A1:A50; B1; B50) връща очакваната стойност на Y за X = 50, ако стойностите на X и Y от съответните обръщения следват линейна тенденция.

Техническа информация

Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.FORECAST.LINEAR

NORM.S.DIST

Изчислява функцията на стандартното нормално кумулативно разпределение. Разпределението има средна стойност нула и стандартно отклонение единица.

Синтаксис

NORM.S.DIST(Число; Кумулативна)

Число е стойността, за която се изчислява стандартното нормално кумулативно разпределение.

Кумулативна: при 0 или FALSE се изчислява функцията на плътност. При друга стойност или TRUE изчислява кумулативната функция на разпределението.

Пример

=NORM.S.DIST(1; 0) връща 0,2419707245.

=NORM.S.DIST(1; 1) връща 0,8413447461. Площта на областта под кривата на стандартното нормално разпределение вляво от точката X = 1 е 84% от общата площ.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.NORM.S.DIST

NORM.S.INV

Изчислява обратното стандартно нормално кумулативно разпределение.

Синтаксис

NORM.S.INV(Число)

Число е вероятността, за която се изчислява обратното стандартно нормално разпределение.

Пример

=NORM.S.INV(0,908789) връща 1,333334673.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.NORM.S.INV

NORMSDIST

Изчислява функцията на стандартното нормално кумулативно разпределение. Разпределението има средна стойност нула и стандартно отклонение единица.

То е GAUSS(x) = NORMSDIST(x) - 0,5.

Синтаксис

NORMSDIST(Число)

Число е стойността, за която се изчислява стандартното нормално кумулативно разпределение.

Пример

=NORMSDIST(1) връща 0,84. Площта на областта под кривата на стандартното нормално разпределение вляво от точката X = 1 е 84% от общата площ.

NORMSINV

Изчислява обратното стандартно нормално кумулативно разпределение.

Синтаксис

NORMSINV(Число)

Число е вероятността, за която се изчислява обратното стандартно нормално разпределение.

Пример

=NORMSINV(0,908789) връща 1,3333.

PERMUT

Връща броя на пермутациите за зададен брой обекти.

Синтаксис

PERMUT(Брой1; Брой2)

Брой1 е общият брой на обектите.

Брой2 е броят на обектите във всяка пермутация.

Пример

=PERMUT(6; 3) връща 120. Съществуват 120 различни възможности за избиране на поредица от 3 карти за игра от общо 6.

PERMUTATIONA

Връща броя на пермутациите за зададен брой обекти (разрешават се повторения).

Синтаксис

PERMUTATIONA(Брой1; Брой2)

Брой1 е общият брой на обектите.

Брой2 е броят на обектите във всяка пермутация.

Пример

По колко начина могат да бъдат избрани 2 обекта от общо 11?

=PERMUTATIONA(11; 2) връща 121.

=PERMUTATIONA(6; 3) връща 216. Съществува 216 различни начина да се образува последователност от 3 карти за игра от общо 6, ако всяка от картите се връща преди изтеглянето на следващата.

PROB

Връща вероятността стойностите в дадена област да бъдат в определени граници. Ако не е зададен Край, функцията изчислява вероятността при предположение, че стойностите от параметъра „Данни“ са равни на Начало.

Синтаксис

PROB(Данни; Вероятност; Начало [; Край])

Данни е масивът с данните в извадката.

Вероятност е масивът или областта със съответните вероятности.

Начало е началната стойност на интервала, за който трябва да се сумират вероятностите.

Край (незадължителен) е крайната стойност на интервала, за който трябва да се сумират вероятностите. Ако параметърът липсва, се изчислява вероятността за стойността на Начало.

Пример

=PROB(A1:A50; B1:B50; 50;60) връща вероятността, с която стойност от областта A1:A50 се намира и в границите между 50 и 60. Всяка стойност от областта A1:A50 има вероятност, зададена в B1:B50.

RANK

Връща ранга на число в извадка.

Синтаксис

RANK(Стойност; Данни [; Тип])

Стойност е стойността, чийто ранг трябва да се определи.

Данни е масивът с данните в извадката.

Тип (незадължителен) е редът на последователността.

Тип = 0 означава низходяща от последния елемент на масива към първия (това е подразбираният вариант),

Тип = 1 означава възходяща от първия елемент на областта към последния.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=RANK(A10; A1:A50) връща ранга на стойността от A10 в областта от стойности A1:A50. Ако Стойност не се среща в областта, се показва съобщение за грешка.

RANK.AVG

Връща статистическия ранг на дадена стойност в зададен масив от стойности. Ако в списъка има повтарящи се стойности, се връща средноаритметичният ранг.

note

Разликата между RANK.AVG и RANK.EQ се проявява при наличие на повторения в списъка със стойности. Функцията RANK.EQ връща по-ниския ранг, а RANK.AVG връща средноаритметичния.


Синтаксис

RANK.AVG(Стойност; Данни [; Тип])

Стойност е стойността, чийто ранг трябва да се определи.

Данни е масивът с данните в извадката.

Тип (незадължителен) е редът на последователността.

Тип = 0 означава низходяща от последния елемент на масива към първия (това е подразбираният вариант),

Тип = 1 означава възходяща от първия елемент на областта към последния.

Пример

=RANK.AVG(A10; A1:A50) връща ранга на стойността от A10 в областта от стойности A1:A50. Ако Стойност не се среща в областта, се показва съобщение за грешка.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.RANK.AVG

RANK.EQ

Връща статистическия ранг на дадена стойност в зададен масив от стойности. Ако в списъка има повтарящи се стойности, им се приписва един и същ ранг.

note

Разликата между RANK.AVG и RANK.EQ се проявява при наличие на повторения в списъка със стойности. Функцията RANK.EQ връща по-ниския ранг, а RANK.AVG връща средноаритметичния.


Синтаксис

RANK.EQ(Стойност; Данни [; Тип])

Стойност е стойността, чийто ранг трябва да се определи.

Данни е масивът с данните в извадката.

Тип (незадължителен) е редът на последователността.

Тип = 0 означава низходяща от последния елемент на масива към първия (това е подразбираният вариант),

Тип = 1 означава възходяща от първия елемент на областта към последния.

Пример

=RANK.EQ(A10; A1:A50) връща ранга на стойността от A10 в областта от стойности A1:A50. Ако Стойност не се среща в областта, се показва съобщение за грешка.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.RANK.EQ

SKEW

Връща ексцеса на разпределение.

Синтаксис

SKEW(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

В параметрите трябва да са зададени поне три стойности.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=SKEW(A1:A50) изчислява стойността на ексцеса на посочените данни.

SLOPE

Връща наклона на правата на линейна регресия. Наклонът съответства на точките, зададени чрез стойности на y и x.

Синтаксис

SLOPE(ДанниY; ДанниX)

ДанниY е масивът или матрицата с данни за Y.

ДанниX е масивът или матрицата с данни за X.

Пример

=SLOPE(A1:A50; B1:B50)

STANDARDIZE

Преобразува случайна променлива в нормализирана стойност.

Синтаксис

STANDARDIZE(Число; Средно; СтОткл)

Число е стойността, която да бъде стандартизирана.

Средно е средното аритметично на разпределението.

СтОткл е стандартното отклонение на разпределението.

Пример

=STANDARDIZE(11; 10; 1) връща 1. Стойността 11 в нормално разпределение със средна стойност 10 и стандартно отклонение 1 е толкова над средната стойност 10, колкото 1 е над средната стойност в стандартното нормално разпределение.

STDEV

Изчислява стандартното отклонение на базата на извадка.

Синтаксис

STDEV(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

В параметрите трябва да са зададени поне две стойности.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=STDEV(A1:A50) връща изчисленото стандартно отклонение на базата на посочените данни.

STDEV.P

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност.

Синтаксис

STDEV.P(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

Пример

=STDEV.P(A1:A50) връща изчисленото стандартно отклонение на посочените данни.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.STDEV.P

STDEV.S

Изчислява стандартното отклонение на базата на извадка от генералната съвкупност.

Синтаксис

STDEV.S(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

В параметрите трябва да са зададени поне две стойности.

Пример

=STDEV.S(A1:A50) връща изчисленото стандартно отклонение на посочените данни.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.STDEV.S

STDEVA

Изчислява стандартното отклонение на базата на извадка.

Синтаксис

STDEVA(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

В параметрите трябва да са зададени поне две стойности. Текстът има стойност 0.

Пример

=STDEVA(A1:A50) връща изчисленото стандартно отклонение на базата на посочените данни.

STDEVP

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност.

Синтаксис

STDEVP(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=STDEVP(A1:A50) връща изчисленото стандартно отклонение на посочените данни.

STDEVPA

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност.

Синтаксис

STDEVPA(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

Текстът има стойност 0.

Пример

=STDEVPA(A1:A50) връща изчисленото стандартно отклонение на посочените данни.

STEYX

Връща стандартната грешка на прогнозираната стойност на y за всяко x в регресията.

Синтаксис

STEYX(ДанниY; ДанниX)

ДанниY е масивът или матрицата с данни за Y.

ДанниX е масивът или матрицата с данни за X.

Пример

=STEYX(A1:A50; B1:B50)

T.DIST

Изчислява t-разпределението.

Синтаксис

T.DIST(Число; СтепениНаСвобода; Кумулативна)

Число е стойността, за която се изчислява t-разпределението.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Кумулативна: при 0 или FALSE се изчислява функцията на плътност. При 1 или TRUE изчислява кумулативната функция на разпределението.

Пример

=T.DIST(1; 10; TRUE) връща 0,8295534338

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.T.DIST

T.DIST.2T

Изчислява двустранното t-разпределение на Стюдънт, което представлява непрекъснато разпределение, често използвано за проверка на хипотези върху малки извадки от данни.

Синтаксис

T.DIST.2T(Число; СтепениНаСвобода)

Число е стойността, за която се изчислява t-разпределението.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Пример

=T.DIST.2T(1; 10) връща 0,3408931323.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.T.DIST.2T

T.DIST.RT

Изчислява ограниченото отляво t-разпределение на Стюдънт, което представлява непрекъснато разпределение, често използвано за проверка на хипотези върху малки извадки от данни.

Синтаксис

T.DIST.RT(Число; СтепениНаСвобода)

Число е стойността, за която се изчислява t-разпределението.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Пример

=T.DIST.RT(1; 10) връща 0,1704465662.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.T.DIST.RT

T.INV

Изчислява едностранното обратно на t-разпределението.

Синтаксис

T.INV(Число; СтепениНаСвобода)

Число е вероятността, свързана с едностранното t-разпределение.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Пример

=T.INV(0,1; 6) връща -1,4397557473.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.T.INV

T.INV.2T

Изчислява обратното на двустранното t-разпределение на Стюдънт, което представлява непрекъснато разпределение, често използвано за проверка на хипотези върху малки извадки от данни.

Синтаксис

T.INV.2T(Число; СтепениНаСвобода)

Число е вероятността, свързана с двустранното t-разпределение.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Пример

=T.INV.2T(0,25; 10) връща 1,221255395.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.T.INV.2T

T.TEST

Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт.

Синтаксис

T.TEST(Данни1; Данни2; Режим; Тип)

Данни1 е масивът или областта със зависими данни за първия запис.

Данни2 е масивът или областта със зависими данни за втория запис.

Режим = 1 означава изчисляване на едностранен тест, а Режим = 2 – на двустранен.

Тип е желаният тип на t-теста. Тип 1 означава съгласуван тест. Тип 2 означава две извадки с еднакви дисперсии (хомоседастичен). Тип 3 означава две извадки с различни дисперсии (хетероседастичен).

Пример

=T.TEST(A1:A50; B1:B50; 2; 2)

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.T.TEST

TDIST

Изчислява t-разпределението.

Синтаксис

TDIST(Число; СтепениНаСвобода; Режим)

Число е стойността, за която се изчислява t-разпределението.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Режим = 1 означава едностранен тест, Режим = 2 – двустранен.

Пример

=TDIST(12; 5; 1)

TINV

Изчислява обратното t-разпределение.

Синтаксис

TINV(Число; СтепениНаСвобода)

Число е вероятността, свързана с двустранното t-разпределение.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Пример

=TINV(0,1; 6) връща 1,94.

TTEST

Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт.

Синтаксис

TTEST(Данни1; Данни2; Режим; Тип)

Данни1 е масивът или областта със зависими данни за първия запис.

Данни2 е масивът или областта със зависими данни за втория запис.

Режим = 1 означава изчисляване на едностранен тест, а Режим = 2 – на двустранен.

Тип е желаният тип на t-теста. Тип 1 означава съгласуван тест. Тип 2 означава две извадки с еднакви дисперсии (хомоседастичен). Тип 3 означава две извадки с различни дисперсии (хетероседастичен).

Пример

=TTEST(A1:A50; B1:B50; 2; 2)

VAR

Изчислява дисперсията на базата на извадка.

Синтаксис

VAR(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

В параметрите трябва да са зададени поне две стойности.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=VAR(A1:A50)

VAR.P

Изчислява дисперсията на базата на генерална съвкупност.

Синтаксис

VAR.P(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

Пример

=VAR.P(A1:A50)

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.VAR.P

VAR.S

Изчислява дисперсията на базата на извадка.

Синтаксис

VAR.S(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

В параметрите трябва да са зададени поне две стойности.

Пример

=VAR.S(A1:A50)

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.VAR.S

VARA

Изчислява дисперсията на базата на извадка. Текстовете се считат за стойност 0.

Синтаксис

VARA(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

В параметрите трябва да са зададени поне две стойности.

Пример

=VARA(A1:A50)

VARP

Изчислява дисперсията на базата на генерална съвкупност.

Синтаксис

VARP(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=VARP(A1:A50)

VARPA

Изчислява дисперсията на базата на генерална съвкупност. Текстовете се считат за стойност 0.

Синтаксис

VARPA(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

Пример

=VARPA(A1:A50)

WEIBULL

Изчислява стойностите на разпределението на Вейбул.

Разпределението на Вейбул е непрекъснато вероятностно разпределение с параметри Алфа > 0 (форма) и Бета > 0 (мащаб).

Ако К = 0, WEIBULL изчислява функцията на плътност.

Ако К = 1, WEIBULL изчислява кумулативната функция на разпределението.

Синтаксис

WEIBULL(Число; Алфа; Бета; К)

Число е стойността, за която се изчислява разпределението на Вейбул.

Алфа е параметърът „алфа“ на разпределението на Вейбул.

Бета е параметърът „бета“ на разпределението на Вейбул.

К определя вида на функцията.

Пример

=WEIBULL(2; 1; 1; 1) връща 0,86.

Вижте и уикистраницата (на английски).

WEIBULL.DIST

Изчислява стойностите на разпределението на Вейбул.

Разпределението на Вейбул е непрекъснато вероятностно разпределение с параметри Алфа > 0 (форма) и Бета > 0 (мащаб).

Ако К = 0, WEIBULL.DIST изчислява функцията на плътност.

Ако К = 1, WEIBULL.DIST изчислява кумулативната функция на разпределението.

Синтаксис

WEIBULL.DIST(Число; Алфа; Бета; К)

Число е стойността, за която се изчислява разпределението на Вейбул.

Алфа е параметърът „алфа“ на разпределението на Вейбул.

Бета е параметърът „бета“ на разпределението на Вейбул.

К определя вида на функцията.

Пример

=WEIBULL.DIST(2; 1; 1; 1) връща 0,8646647168.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Вижте и уикистраницата (на английски).

Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.WEIBULL.DIST

Моля, подкрепете ни!