Статистически функции, четвърта част

AVERAGEIF

Намира средното аритметично на всички клетки в даден диапазон, които удовлетворяват дадено условие. Функцията AVERAGEIF събира всички резултати, които преминат логическата проверка, и дели сумата на броя избрани стойности.

AVERAGEIFS

Намира средното аритметично на всички клетки в даден диапазон, които удовлетворяват даден набор от условия. Функцията AVERAGEIFS събира всички резултати, които преминат логическите проверки, и дели сумата на броя избрани стойности.

AVEDEV

Връща средното абсолютно отклонение на набор от данни от средната им стойност. Това е мярка за разсейването на набор от данни.

Синтаксис

AVEDEV(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=AVEDEV(A1:A50)

AVERAGE

Връща средното аритметично на аргументите.

Синтаксис

AVERAGE(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=AVERAGE(A1:A50)

AVERAGEA

Връща средната стойност на аргументите. Стойността на текста е 0.

Синтаксис

AVERAGEA(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

Пример

=AVERAGEA(A1:A50)

MAX

Връща максималната стойност в списък от аргументи.

Връща 0, ако в подадените като обръщения диапазони от клетки не са открити числови стойности и няма грешки. Клетките с текст не влияят на функциите MIN() и MAX(). Функциите MINA() и MAXA() връщат 0, ако в клетките не са открити никакви стойности (числови или текстови) и няма грешки. Подаването на низов литерал като аргумент на MIN() или MAX(), например MIN("низ"), предизвиква грешка.

Синтаксис

MAX(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=MAX(A1; A2; A3; 50; 100; 200) връща най-голямата стойност от списъка.

=MAX(A1:B100) връща най-голямата стойност от списъка.

MAXA

Връща максималната стойност в списък с аргументи. За разлика от функцията MAX, можете да подавате текстове. Стойността на текст е 0.

Функциите MINA() и MAXA() връщат 0, ако не бъде срещната стойност (числова или текстова) или грешка.

Синтаксис

MAXA(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

Пример

=MAXA(A1; A2; A3; 50; 100; 200; "Текст") връща най-голямата стойност от списъка.

=MAXA(A1:B100) връща най-голямата стойност от списъка.

MEDIAN

Връща медианата на набор от числа. Ако числата са нечетен брой, медианата е стойността в средата на набора, а ако броят им е четен, медианата е средното аритметично на двете стойности в средата на набора.

Синтаксис

MEDIAN(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

for an odd number: =MEDIAN(1; 5; 9; 20; 21) връща 9 като стойност на медианата.

for an even number: =MEDIAN(1; 5; 9; 20) връща средното на двете стойности по средата, 5 и 9, което е 7.

MIN

Връща минималната стойност от списък с аргументи.

Връща 0, ако в подадените като обръщения диапазони от клетки не са открити числови стойности и няма грешки. Клетките с текст не влияят на функциите MIN() и MAX(). Функциите MINA() и MAXA() връщат 0, ако в клетките не са открити никакви стойности (числови или текстови) и няма грешки. Подаването на низов литерал като аргумент на MIN() или MAX(), например MIN("низ"), предизвиква грешка.

Синтаксис

MIN(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=MIN(A1:B100) връща най-малката стойност в списъка.

MINA

Връща минималната стойност в списък с аргументи. Можете да подавате и текстове. Стойността на текст е 0.

Функциите MINA() и MAXA() връщат 0, ако не бъде срещната стойност (числова или текстова) или грешка.

Синтаксис

MINA(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

Пример

=MINA(1; "Текст"; 20) връща 0.

=MINA(A1:B100) връща най-малката стойност в списъка.

MODE

Връща най-често срещаната стойност в набор от данни. Ако съществуват няколко стойности с еднаква честота, се връща най-малката. Ако никоя стойност не се повтаря, възниква грешка.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

MODE(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=MODE(A1:A50)

MODE.MULT

Връща вертикален масив със статистическите моди (най-често срещаните стойности) в даден списък от числа.

Синтаксис

MODE.MULT(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

warning

Тъй като MODE.MULT връща масив от стойности, тя трябва да бъде въведена като формула за масив. В противен случай се връща само първата мода, което е същото като използване на функцията MODE.SNGL.


Пример

=MODE.MULT(A1:A50)

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.MODE.MULT

MODE.SNGL

Връща най-често срещаната, или повтаряща се, стойност в масив или диапазон от данни. Ако съществуват няколко стойности с еднаква честота, се връща най-малката. Ако никоя стойност не се повтаря, възниква грешка.

Синтаксис

MODE.SNGL(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

warning

Ако наборът от данни не съдържа повтарящи се стойности, MODE.SNGL връща стойността за грешка #VALUE!.


Пример

=MODE.SNGL(A1:A50)

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.MODE.SNGL

NEGBINOM.DIST

Изчислява плътността или функцията на разпределение на отрицателното биномно разпределение.

Синтаксис

NEGBINOM.DIST(Н, У, ВУ, Кумулативна)

Н е стойноста за неуспехите.

У е стойноста за успехите.

ВУ е вероятността за успех в един опит.

Кумулативна = 0 означава изчисляване на функцията на плътност, Кумулативна = 1 изчислява разпределението.

Пример

=NEGBINOM.DIST(1; 1; 0,5; 0) връща 0,25.

=NEGBINOM.DIST(1; 1; 0,5; 1) връща 0,75.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.NEGBINOM.DIST

NEGBINOMDIST

Изчислява отрицателното биномно разпределение.

Синтаксис

NEGBINOMDIST(Н; У; ВУ)

Н е броят на неуспехите.

У е броят на успехите.

ВУ е вероятността за успех в един опит.

Пример

=NEGBINOMDIST(1; 1; 0,5) връща 0,25.

NORM.DIST

Изчислява функцията на плътност на нормалното кумулативно разпределение.

Синтаксис

NORM.DIST(Число; Средно; СтОткл; К)

Число е стойността, за която се изчислява нормалното разпределение.

Средно е средното аритметично на разпределението.

СтОткл е стандартното отклонение на разпределението.

К = 0 означава изчисляване на функцията на плътност, а К = 1 – на разпределението.

Пример

=NORM.DIST(70; 63; 5; 0) връща 0,029945493.

=NORM.DIST(70; 63; 5; 1) връща 0,9192433408.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.NORM.DIST

NORM.INV

Изчислява обратното нормално кумулативно разпределение.

Синтаксис

NORM.INV(Число; Средно; СтОткл)

Число е вероятностната стойност, за която се изчислява обратното нормално разпределение.

Средно е средното аритметично на нормалното разпределение.

СтОткл е стандартното отклонение на нормалното разпределение.

Пример

=NORMINV(0,9; 63; 5) връща 69,4077578277. Ако средното яйце тежи 63 грама със стандартно отклонение 5, съществува 90% вероятност яйцето да не тежи повече от 69,41 грама.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.NORM.INV

NORMDIST

Изчислява функцията на плътност на нормалното кумулативно разпределение.

Синтаксис

NORMDIST(Число; Средно; СтОткл [; К])

Число е стойността, за която се изчислява нормалното разпределение.

Средно е средното аритметично на разпределението.

СтОткл е стандартното отклонение на разпределението.

К не е задължително. К = 0 означава изчисляване на функцията на плътност, а К = 1 – на разпределението.

Пример

=NORMDIST(70; 63; 5; 0) връща 0,03.

=NORMDIST(70; 63; 5; 1) връща 0,92.

NORMINV

Изчислява обратното нормално кумулативно разпределение.

Синтаксис

NORMINV(Число; Средно; СтОткл)

Число е вероятностната стойност, за която се изчислява обратното нормално разпределение.

Средно е средното аритметично на нормалното разпределение.

СтОткл е стандартното отклонение на нормалното разпределение.

Пример

=NORMINV(0,9; 63; 5) връща 69,41. Ако средното яйце тежи 63 грама със стандартно отклонение 5, съществува 90% вероятност яйцето да не тежи повече от 69,41 грама.

PEARSON

Връща коефициента на корелация на Пирсън, r.

Синтаксис

PEARSON(Данни1; Данни2)

Данни1 е масивът на първия набор с данни.

Данни2 е масивът на втория набор с данни.

Пример

=PEARSON(A1:A30; B1:B30) връща коефициента на корелация на Пирсън на два набора от данни.

PERCENTILE

Връща избран процентил на данни в масив. Процентилът представлява относителна позиция в последователност от данни, която се мени от най-малката стойност (Алфа=0) до най-голямата (Алфа=1). При Алфа = 25% процентилът представлява първия квартил, а Алфа = 50% е медианата.

Синтаксис

PERCENTILE(Данни; Алфа)

Данни е масивът с данни.

Алфа е относителна стойност между 0 и 1.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=PERCENTILE(A1:A50; 0,1) намира стойността в набора от данни, която отговаря на 10% от общия обхват на данните в A1:A50.

PERCENTILE.EXC

Връща алфа-процентила на даден диапазон от стойности за дадена стойност на алфа между 0 и 1 (отворен интервал). Процентилът е стойност от поредицата от данни, която се мени от най-малката (алфа=0) до най-голямата й стойност (алфа=1). алфа = 25% означава първия квартил, алфа = 50% е медианата.

warning

Ако алфа не е кратна на 1/(n+1) (където n е броят стойности в дадения масив), функцията интерполира между стойностите в масива, за да изчисли стойността на процентила. Ако обаче алфа е по-малко от 1/(n+1) или алфа е по-голямо от n/(n+1), интерполацията е невъзможна и функцията връща грешка.


note

Разликата между PERCENTILE.INC и PERCENTILE.EXC е, че в PERCENTILE.INC стойността на алфа е от 0 до 1 включително, а в PERCENTILE.EXC тя е в отворения интервал между 0 и 1.


Синтаксис

PERCENTILE.EXC(Данни; Алфа)

Данни е масивът с данни.

Алфа е относителна стойност между 0 и 1.

Пример

=PERCENTILE.EXC(A1:A50; 10%) намира стойността в набора от данни, която отговаря на 10% от общия обхват на данните в A1:A50.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.EXC

PERCENTILE.INC

Връща избран процентил на данни в масив. Процентилът представлява относителна позиция в последователност от данни, която се мени от най-малката стойност (Алфа=0) до най-голямата (Алфа=1). При Алфа = 25% процентилът представлява първия квартил, а Алфа = 50% е медианата.

note

Разликата между PERCENTILE.INC и PERCENTILE.EXC е, че в PERCENTILE.INC стойността на алфа е от 0 до 1 включително, а в PERCENTILE.EXC тя е в отворения интервал между 0 и 1.


Синтаксис

PERCENTILE.INC(Данни; Алфа)

Данни е масивът с данни.

Алфа е относителна стойност между 0 и 1.

Пример

=PERCENTILE(A1:A50; 0,1) намира стойността в набора от данни, която отговаря на 10% от общия обхват на данните в A1:A50.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.INC

PERCENTRANK

Връща процентния ранг на стойност от извадка.

Синтаксис

PERCENTRANK(Данни; Стойност [; Точност])

Данни е масивът с данните в извадката.

Стойност е стойността, чийто процентилен ранг трябва да се определи.

Точност е незадължителен аргумент, указващ броя значещи цифри, до който да се закръгли върнатата стойност. Ако е пропуснат, се подразбира стойност 3.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=PERCENTRANK(A1:A50; 50) връща процентния ранг на стойността 50 измежду всички данни в A1:A50. Ако 50 попада извън общия им обхват, ще се изпише съобщение за грешка.

PERCENTRANK.EXC

Връща относителната позиция, между 0 и 1 (отворен интервал) на зададена стойност в даден масив.

note

Разликата между PERCENTRANK.INC и PERCENTRANK.EXC е, че PERCENTRANK.INC изчислява стойност от 0 до 1 включително, а PERCENTRANK.EXC – стойност в отворения интервал между 0 и 1.


Синтаксис

PERCENTRANK.EXC(Данни; Стойност [; Точност])

Данни е масивът с данните в извадката.

Стойност е стойността, чийто процентилен ранг трябва да се определи.

Точност е незадължителен аргумент, указващ броя значещи цифри, до който да се закръгли върнатата стойност.

Пример

=PERCENTRANK.EXC(A1:A50; 50) връща процентния ранг на стойността 50 измежду всички данни в A1:A50. Ако 50 попада извън общия им обхват, ще се изпише съобщение за грешка.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.EXC

PERCENTRANK.INC

Връща относителната позиция, от 0 до 1 (включително) на зададена стойност в даден масив.

note

Разликата между PERCENTRANK.INC и PERCENTRANK.EXC е, че PERCENTRANK.INC изчислява стойност от 0 до 1 включително, а PERCENTRANK.EXC – стойност в отворения интервал между 0 и 1.


Синтаксис

PERCENTRANK.INC(Данни; Стойност [; Точност])

Данни е масивът с данните в извадката.

Стойност е стойността, чийто процентилен ранг трябва да се определи.

Точност е незадължителен аргумент, указващ броя значещи цифри, до който да се закръгли върнатата стойност.

Пример

=PERCENTRANK.INC(A1:A50; 50) връща процентния ранг на стойността 50 измежду всички данни в A1:A50. Ако 50 попада извън общия им обхват, ще се изпише съобщение за грешка.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.INC

PHI

Изчислява на функцията на плътност на стандартното нормално разпределение за дадена стойност.

Синтаксис

PHI(Число)

Число е стойността, за която се изчислява функцията на плътност.

Пример

=PHI(2,25) връща 0,0317.

=PHI(-2,25) също връща 0,0317, защото нормалното разпределение е симетрично.

=PHI(0) връща 0,3989.

tip

Извикването на PHI(Число) е еквивалентно на NORMDIST(Число;0;1;FALSE()) или NORM.S.DIST(Число;FALSE()), тоест стандартно нормално разпределение със средна стойност 0 и стандартно отклонение 1, с аргумент Кумулативна, равен на False.


POISSON

Изчислява разпределението на Поасон.

Синтаксис

POISSON(Число; Средно [; К])

Число е стойността, за която се изчислява разпределението на Поасон.

Средно е средната стойност на разпределението на Поасон.

К (optional) = 0 или False означава изчисляване на функцията на плътност; К = 1 или True означава изчисляване на разпределението. Ако е пропуснат, при запазване на документа се вмъква подразбираната стойност True за по-добра съвместимост с други програми и по-стари версии на LibreOffice.

Пример

=POISSON(60;50;1) връща 0,93.

POISSON.DIST

Изчислява разпределението на Поасон.

Синтаксис

POISSON.DIST(Число; Средно; Кумулативна)

Число е стойността, за която се изчислява разпределението на Поасон.

Средно е средната стойност на разпределението на Поасон.

Кумулативна = 0 или False за изчисляване функцията на вероятностната маса; Кумулативна = 1, True или която и да е друга ненулева стойност за изчисляване на кумулативната функция на разпределение.

Пример

=POISSON.DIST(60; 50; 1) връща 0,9278398202.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.POISSON.DIST

QUARTILE

Намира квартила на набор от данни.

Синтаксис

QUARTILE(Данни; Тип)

Данни е масивът с данните в извадката.

Тип е типът на квартила: 0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% и 4 = MAX.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=QUARTILE(A1:A50; 2) връща стойността, която отговаря на относителна позиция 50% между най-ниската и най-високата стойност на данните от областта A1:A50.

QUARTILE.EXC

Връща зададен квартил на дадения диапазон от стойности на базата на процентили в отворения интервал между 0 и 1.

note

Разликата между QUARTILE.INC и QUARTILE.EXC е, че QUARTILE.INC базира изчислението на процентили от 0 до 1 включително, в QUARTILE.EXC – на процентили в отворения интервал между 0 и 1.


Синтаксис

QUARTILE.EXC(Данни; Тип)

Данни представя диапазона от стойности, за който искате да се изчисли зададеният квартил.

Тип цяло число между 1 и 3, представящо желания квартил. (Ако Тип = 1 или 3, подаденият масив трябва да съдържа повече от две стойности)

Пример

=QUARTILE.EXC(A1:A50; 2) връща стойността, която отговаря на относителна позиция 50% между най-ниската и най-високата стойност на данните от областта A1:A50.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.QUARTILE.EXC

QUARTILE.INC

Намира квартила на набор от данни.

note

Разликата между QUARTILE.INC и QUARTILE.EXC е, че QUARTILE.INC базира изчислението на процентили от 0 до 1 включително, в QUARTILE.EXC – на процентили в отворения интервал между 0 и 1.


Синтаксис

QUARTILE.INC(Данни; Тип)

Данни е масивът с данните в извадката.

Тип е типът на квартила: 0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% и 4 = MAX.

Пример

=QUARTILE.INC(A1:A50; 2) връща стойността, която отговаря на относителна позиция 50% между най-ниската и най-високата стойност на данните от областта A1:A50.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.QUARTILE.INC

Моля, подкрепете ни!