Статистически функции, трета част

CONFIDENCE

Връща доверителния интервал (1-алфа) за нормално разпределение.

Синтаксис

CONFIDENCE(Алфа; СтОткл; Размер)

Алфа е нивото на доверителния интервал.

СтОткл е стандартното отклонение за генералната съвкупност.

Размер е размерът на генералната съвкупност.

Пример

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100) връща 0,29.

CONFIDENCE.NORM

Връща доверителния интервал (1-алфа) за нормално разпределение.

Синтаксис

CONFIDENCE.NORM(Алфа; СтОткл; Размер)

Алфа е нивото на доверителния интервал.

СтОткл е стандартното отклонение за генералната съвкупност.

Размер е размерът на генералната съвкупност.

Пример

=CONFIDENCE.NORM(0,05; 1,5; 100) връща 0,2939945977.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CONFIDENCE.T

Връща доверителния интервал (1-алфа) за t-разпределение на Стюдънт.

Синтаксис

CONFIDENCE.T(Алфа; СтОткл; Размер)

Алфа е нивото на доверителния интервал.

СтОткл е стандартното отклонение за генералната съвкупност.

Размер е размерът на генералната съвкупност.

Пример

=CONFIDENCE.T(0,05; 1,5; 100) връща 0,2976325427.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CORREL

Връща коефициента на корелация между два набора от данни.

Синтаксис

CORREL(Данни1; Данни2)

Данни1 е първият набор с данни.

Данни2 е вторият набор с данни.

Пример

=CORREL(A1:A50; B1:B50) изчислява коефициента на корелация като мярка на линейната корелация между два набора от данни.

COVAR

Връща ковариацията на произведенията на двойки отклонения.

Синтаксис

COVAR(Данни1; Данни2)

Данни1 е първият набор с данни.

Данни2 е вторият набор с данни.

Пример

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVARIANCE.P

Връща ковариацията на произведенията на двойки отклонения, за цялата генерална съвкупност.

Синтаксис

COVARIANCE.P(Данни1; Данни2)

Данни1 е първият набор с данни.

Данни2 е вторият набор с данни.

Пример

=COVARIANCE.P(A1:A30; B1:B30)

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCE.S

Връща ковариацията на произведенията на двойки отклонения, за извадка от генералната съвкупност.

Синтаксис

COVARIANCE.S(Данни1; Данни2)

Данни1 е първият набор с данни.

Данни2 е вторият набор с данни.

Пример

=COVARIANCE.S(A1:A30; B1:B30)

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CRITBINOM

Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномно разпределение е по-голямо или равно на дадена стойност – критерий.

Синтаксис

CRITBINOM(Опити; ВУ; Алфа)

Опити е общият брой на опитите.

ВУ е вероятността за успех при един опит.

Алфа е праговата вероятност, която да бъде достигната или надмината.

Пример

=CRITBINOM(100; 0,5; 0,1) връща 44.

KURT

Връща ексцеса на набор от данни (необходими са поне 4 стойности).

Синтаксис

KURT(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

В параметрите трябва да са зададени поне четири стойности.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=KURT(A1; A2; A3; A4; A5; A6)

LARGE

Връща k-тата по големина стойност от набор с данни.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

LARGE(Данни; Ранг)

Данни е областта от клетки с данни.

Ранг е рангът на стойността. Ако „Ранг“ е масив, функцията става функция за масиви.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=LARGE(A1:C50; 2) връща втората по големина стойност от A1:C50.

=LARGE(A1:C50; B1:B5), въведена като функция за масиви, връща масив от k-тите по големина стойности в A1:C50 с рангове, зададени в B1:B5.

LOGINV

Изчислява обратната функция на логнормалното разпределение.

Синтаксис

LOGINV(Число [; Средно [; СтОткл]])

Число (задължителен) е вероятностната стойност, за която се изчислява обратното стандартно логаритмично разпределение.

Средно (незадължителен) е средното аритметично на стандартното логаритмично разпределение (ако е пропуснат, се подразбира 0).

СтОткл (незадължителен) е стандартното отклонение на стандартното логаритмично разпределение (ако е пропуснат, се подразбира 1).

Пример

=LOGINV(0,05; 0; 1) връща 0,1930408167.

LOGNORM.DIST

Връща стойностите на логнормално разпределение.

Синтаксис

LOGNORM.DIST(Число; Средно; СтОткл; Кумулативна)

Число (задължителен) е вероятностната стойност, за която се изчислява стандартното логаритмично разпределение.

Средно (задължителен) е средното аритметично на стандартното логаритмично разпределение.

СтОткл (задължителен) е стандартното отклонение на стандартното логаритмично разпределение.

Кумулативна (задължителен) = 0 означава изчисляване на функцията на плътност, Кумулативна = 1 изчислява разпределението.

Пример

=LOGNORM.DIST(0,1; 0; 1; 1) връща 0,0106510993.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

LOGNORM.INV

Изчислява обратната функция на логнормалното разпределение.

Функцията е идентична на LOGINV и е въведена за съвместимост с други офис пакети.

Синтаксис

LOGNORM.INV(Число; Средно; СтОткл)

Число (задължителен) е вероятностната стойност, за която се изчислява обратното стандартно логаритмично разпределение.

Средно (задължителен) е средното аритметично на стандартното логаритмично разпределение.

СтОткл (задължителен) е стандартното отклонение на стандартното логаритмично разпределение.

Пример

=LOGNORM.INV(0,05; 0; 1) връща 0,1930408167.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMDIST

Връща стойностите на логнормално разпределение.

Синтаксис

LOGNORMDIST(Число [; Средно [; СтОткл [; Кумулативнa]]])

Число е вероятностната стойност, за която се изчислява стандартното логаритмично разпределение.

Средно (незадължителен) е средното аритметично на стандартното логаритмично разпределение.

СтОткл (незадължителен) е стандартното отклонение на стандартното логаритмично разпределение.

Кумулативна (незадължителен) = 0 означава изчисляване на функцията на плътност, Кумулативна = 1 изчислява разпределението.

Пример

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1) връща 0,01.

SMALL

Връща k-тата най-малка стойност от набор с данни.

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

SMALL(Данни; Ранг)

Данни е областта от клетки с данни.

Ранг е рангът на стойността. Ако „Ранг“ е масив, функцията става функция за масиви.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=SMALL(A1:C50; 2) връща втората най-малка стойност от A1:C50.

=SMALL(A1:C50; B1:B5), въведена като функция за масиви, връща масив от k-тите най-малки стойности в A1:C50 с рангове, зададени в B1:B5.

Моля, подкрепете ни!