Статистически функции, втора част

F.DIST

Изчислява стойностите на лявата страна на F-разпределението.

Синтаксис

F.DIST(Число; СтепениНаСвобода1; СтепениНаСвобода2 [; Кумулативна])

Число е стойността, за която да бъде изчислено F-разпределението.

СтепениНаСвобода1 е броят на степените на свобода в числителя на F-разпределението.

СтепениНаСвобода2 е броят на степените на свобода в знаменателя на F-разпределението.

Кумулативна = 0 или False означава изчисляване на функцията на плътност, Кумулативна = 1 или True изчислява разпределението.

Пример

=F.DIST(0,8; 8; 12; 0) връща 0,7095282499.

=F.DIST(0,8; 8; 12; 1) връща 0,3856603563.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.F.DIST

F.DIST.RT

Изчислява стойностите на дясната страна на F-разпределението.

Синтаксис

F.DIST.RT(Число; СтепениНаСвобода1; СтепениНаСвобода2)

Число е стойността, за която да бъде изчислено F-разпределението.

СтепениНаСвобода1 е броят на степените на свобода в числителя на F-разпределението.

СтепениНаСвобода2 е броят на степените на свобода в знаменателя на F-разпределението.

Пример

=F.DIST.RT(0,8; 8; 12) връща 0,6143396437.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.F.DIST.RT

F.INV

Връща обратното на кумулативното F-разпределение. F-разпределението се използва за F-тестове, за да се определи отношението между два различни набора от данни.

Синтаксис

F.INV(Число; СтепениНаСвобода1; СтепениНаСвобода2)

Число е стойността, за която се изчислява обратното F-разпределение.

СтепениНаСвобода1 е броят на степените на свобода в числителя на F-разпределението.

СтепениНаСвобода2 е броят на степените на свобода в знаменателя на F-разпределението.

Пример

=F.INV(0,5; 5; 10) връща 0,9319331609.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.F.INV

F.INV.RT

Връща обратното на ограниченото отляво F-разпределение.

Синтаксис

F.INV.RT(Число; СтепениНаСвобода1; СтепениНаСвобода2)

Число е стойността, за която се изчислява обратното F-разпределение.

СтепениНаСвобода1 е броят на степените на свобода в числителя на F-разпределението.

СтепениНаСвобода2 е броят на степените на свобода в знаменателя на F-разпределението.

Пример

=F.INV.RT(0,5; 5; 10) връща 0,9319331609.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.F.INV.RT

F.TEST

Връща резултата от F-тест.

Синтаксис

F.TEST(Данни1; Данни2)

Данни1 е първият масив от записи.

Данни2 в вторият масив от записи.

Пример

=F.TEST(A1:A30; B1:B12) изчислява дали двата набора от данни се различават по дисперсията си и връща вероятността двата набора да идват от една и съща генерална съвкупност.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.F.TEST

FDIST

Изчислява стойностите на F-разпределението.

Синтаксис

FDIST(Число; СтепениНаСвобода1; СтепениНаСвобода1)

Число е стойността, за която да бъде изчислено F-разпределението.

СтепениНаСвобода1 е броят на степените на свобода в числителя на F-разпределението.

СтепениНаСвобода2 е броят на степените на свобода в знаменателя на F-разпределението.

Пример

=FDIST(0,8; 8; 12) връща 0,61.

FINV

Връща обратното на F-разпределението. F-разпределението се използва за F-тестове, за да се определи отношението между два различни набора от данни.

Синтаксис

FINV(Число; СтепениНаСвобода1; СтепениНаСвобода2)

Число е стойността, за която се изчислява обратното F-разпределение.

СтепениНаСвобода1 е броят на степените на свобода в числителя на F-разпределението.

СтепениНаСвобода2 е броят на степените на свобода в знаменателя на F-разпределението.

Пример

=FINV(0,5; 5; 10) връща 0,93.

FISHER

Връща трансформацията на Фишер за x и създава функция, близка до нормално разпределение.

Синтаксис

FISHER(Число)

Число е стойността, която да бъде трансформирана.

Пример

=FISHER(0,5) връща 0,55.

FISHERINV

Връща обратната трансформация на Фишер за x и създава функция, близка до нормално разпределение.

Синтаксис

FISHERINV(Число)

Число е стойността, подлежаща на обратна трансформация.

Пример

=FISHERINV(0,5) връща 0,46.

FTEST

Връща резултата от F-тест.

Синтаксис

FTEST(Данни1; Данни2)

Данни1 е първият масив от записи.

Данни2 в вторият масив от записи.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=FTEST(A1:A30; B1:B12) изчислява дали двата набора от данни се различават по дисперсията си и връща вероятността двата набора да идват от една и съща генерална съвкупност.

GAMMA

Връща стойността на гама-функцията. Забележете, че GAMMAINV не е обратната на GAMMA, а на GAMMADIST.

Синтаксис

GAMMA(Число)

Число е стойността, за която да бъде изчислено гама-разпределението.

GAMMA.DIST

Връща стойностите на гама-разпределението.

Обратната функция е GAMMAINV или GAMMA.INV.

Функцията е подобна на GAMMADIST и е въведена за съвместимост с други офис пакети.

Синтаксис

GAMMA.DIST(Число; Алфа; Бета; Кумулативна)

Число е стойността, за която да бъде изчислено гама-разпределението.

Алфа е параметърът „алфа“ на гама-разпределението.

Бета е параметърът „бета“ на гама-разпределението.

Кумулативна = 0 или False означава да се изчисли функцията на плътност; при Кумулативна = 1, True или която и да е друга стойност се изчислява кумулативната функция на разпределението.

Пример

=GAMMA.DIST(2; 1; 1; 1) връща 0,86.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.GAMMA.DIST

GAMMA.INV

Изчислява обратното кумулативно гама-разпределение GAMMADIST. Тази функция ви позволява да търсите променливи с различно разпределение.

Функцията е идентична на GAMMAINV и е въведена за съвместимост с други офис пакети.

Синтаксис

GAMMA.INV(Число; Алфа; Бета)

Число е стойността, за която да бъде изчислено обратното гама-разпределение.

Алфа е параметърът „алфа“ на гама-разпределението.

Бета е параметърът „бета“ на гама-разпределението.

Пример

=GAMMA.INV(0,8; 1; 1) връща 1,61.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.GAMMA.INV

GAMMADIST

Връща стойностите на гама-разпределението.

Обратната функция е GAMMAINV.

Синтаксис

GAMMADIST(Число; Алфа; Бета [; К])

Число е стойността, за която да бъде изчислено гама-разпределението.

Алфа е параметърът „алфа“ на гама-разпределението.

Бета е параметърът „бета“ на гама-разпределението.

К = 0 означава изчисляване на функцията на плътност, а К = 1 – на разпределението.

Пример

=GAMMADIST(2; 1; 1; 1) връща 0,86.

GAMMAINV

Изчислява обратното кумулативно гама-разпределение GAMMADIST. Тази функция ви позволява да търсите променливи с различно разпределение.

Синтаксис

GAMMAINV(Число; Алфа; Бета)

Число е стойността, за която да бъде изчислено обратното гама-разпределение.

Алфа е параметърът „алфа“ на гама-разпределението.

Бета е параметърът „бета“ на гама-разпределението.

Пример

=GAMMAINV(0,8; 1; 1) връща 1,61.

GAMMALN

Връща натуралния логаритъм на гама-функцията G(x).

Синтаксис

GAMMALN(Число)

Число е стойността, за която да се изчисли натуралният логаритъм на гама-функцията.

Пример

=GAMMALN(2) връща 0.

GAMMALN.PRECISE

Връща натуралния логаритъм на гама-функцията G(x).

Синтаксис

GAMMALN.PRECISE(Число)

Число е стойността, за която да се изчисли натуралният логаритъм на гама-функцията.

Пример

=GAMMALN.PRECISE(2) връща 0.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.GAMMALN.PRECISE

GAUSS

Връща стандартното нормално кумулативно разпределение.

То е GAUSS(x) = NORMSDIST(x) - 0,5.

Синтаксис

GAUSS(Число)

Число е стойността, за която да бъде изчислена стойността на стандартното нормално разпределение.

Пример

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

GEOMEAN

Връща геометричната средна стойност на извадка.

Синтаксис

GEOMEAN(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=GEOMEAN(23; 46; 69) = 41,79. Средното геометрично на тази извадка е 41,79.

HARMEAN

Връща хармоничната средна стойност на набор от данни.

Синтаксис

HARMEAN(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=HARMEAN(23; 46; 69) = 37,64. Средното хармонично на тази случайна извадка е 37,64.

HYPGEOM.DIST

Изчислява хипергеометричното разпределение.

Синтаксис

HYPGEOM.DIST(X; БрИзвадка; Успехи; БрПопулация; Кумулативна)

X е броят постигнати резултати в случайната извадка.

БрИзвадка е размерът на случайната извадка.

Успехи е броят на възможните резултати в генералната съвкупност.

БрПопулация е размерът на генералната съвкупност.

Кумулативна: при 0 или False се изчислява функцията на плътност. При друга стойност или True изчислява кумулативната функция на разпределението.

Пример

=HYPGEOM.DIST(2; 2; 90; 100; 0) връща 0,8090909091. Ако 90 от 100 намазани филии падат от масата на пода с маслото надолу, то за 2 изпуснати от масата филии има вероятност 81% и двете да паднат върху намазаната си страна.

=HYPGEOM.DIST(2; 2; 90; 100; 1) връща 1.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.2.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.HYPGEOM.DIST

HYPGEOMDIST

Изчислява хипергеометричното разпределение.

Синтаксис

HYPGEOMDIST(X; БрИзвадка; Успехи; БрПопулация [; Кумулативна])

X е броят постигнати резултати в случайната извадка.

БрИзвадка е размерът на случайната извадка.

Успехи е броят на възможните резултати в генералната съвкупност.

БрПопулация е размерът на генералната съвкупност.

Кумулативна (незадължителен) указва дали да се изчислява функцията на вероятностната маса (FALSE или 0) или кумулативната функция на разпределение (всяка друга стойност). Ако не е зададена стойност за този параметър, се подразбира функцията на вероятностната маса.

Пример

=HYPGEOMDIST(2; 2; 90; 100) връща 0,81. Ако 90 от 100 намазани филии падат от масата на пода с маслото надолу, то за 2 изпуснати от масата филии има вероятност 81% и двете да паднат върху намазаната си страна.

TRIMMEAN

Връща средната стойност на набор от данни, изключвайки зададен процент от данните с екстермални стойности.

Синтаксис

TRIMMEAN(Данни; Алфа)

Данни е масивът с данните на извадката.

Алфа е процентът на данните с екстермални стойности, които да бъдат изключени от изчислението.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=TRIMMEAN(A1:A50; 0,1) изчислява средната стойност на числата в A1:A50, изключвайки 5% процента от най-високите и 5% от най-ниските стойности. Процентите се отнасят до големината на неотсечената средна стойност, а не до броя на събираемите.

Z.TEST

Изчислява вероятността за наблюдаване на z-статистика, по-висока от изчислената според извадката.

Синтаксис

Z.TEST(Данни; Мю [; Сигма])

Данни е дадената извадка, извлечена от генерална съвкупност с нормално разпределение.

Мю е известната средна стойност на генералната съвкупност.

Сигма (незадължителен) е известното стандартно отклонение на генералната съвкупност. Ако този аргумент липсва, ще бъде взето стандартното отклонение на дадената извадка.

Пример

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) връща резултата на z-тест върху извадка A2:A20, извлечена от генерална съвкупност с известна средна стойност 9 и известно стандартно отклонение 2.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.Z.TEST

ZTEST

Изчислява вероятността за наблюдаване на z-статистика, по-висока от изчислената според извадката.

Синтаксис

ZTEST(Данни; Мю [; Сигма])

Данни е дадената извадка, извлечена от генерална съвкупност с нормално разпределение.

Мю е известната средна стойност на генералната съвкупност.

Сигма (незадължителен) е известното стандартно отклонение на генералната съвкупност. Ако този аргумент липсва, ще бъде взето стандартното отклонение на дадената извадка.

Вижте и уикистраницата (на английски).

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Моля, подкрепете ни!