Функции за побитови операции

За достъп до тази команда...

Вмъкване - Функция - Категория Математически


BITAND

Връща побитово логическо „И“ на параметрите.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 3.5.


Синтаксис

BITAND(Число1; Число2)

Число1 и Число2 са положителни цели числа, по-малки от 2^48 (281 474 976 710 656).

Пример

=BITAND(6;10) връща 2 (0110 & 1010 = 0010).

BITLSHIFT

Измества число наляво с n бита.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 3.5.


Синтаксис

BITLSHIFT(Число; Изместване)

Число е положително цяло число, по-малко от 2^48 (281 474 976 710 656).

Изместване е броят позиции, с който битовете да се изместят наляво. Ако изместването е отрицателно, това е синоним на BITRSHIFT(Число, -Изместване).

Пример

=BITLSHIFT(6;1) връща 12 (0110 << 1 = 1100).

BITOR

Връща побитово логическо „ИЛИ“ на параметрите.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 3.5.


Синтаксис

BITOR(Число1; Число2)

Число1 и Число2 са положителни цели числа, по-малки от 2^48 (281 474 976 710 656).

=BITOR(6;10) връща 14 (0110 | 1010 = 1110).

BITRSHIFT

Измества число надясно с n бита.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 3.5.


Синтаксис

BITRSHIFT(Число; Изместване)

Число е положително цяло число, по-малко от 2^48 (281 474 976 710 656).

Изместване е броят позиции, с който битовете да се изместят надясно. Ако изместването е отрицателно, това е синоним на BITLSHIFT(Число, -Изместване).

Пример

=BITRSHIFT(6;1) връща 3 (0110 >> 1 = 0011).

BITXOR

Връща побитово логическо изключващо „ИЛИ“ на параметрите.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 3.5.


Синтаксис

BITXOR(Число1; Число2)

Число1 и Число2 са положителни цели числа, по-малки от 2^48 (281 474 976 710 656).

Пример

=BITXOR(6;10) връща 12 (0110 | 1010 = 1100).

Моля, подкрепете ни!