Финансови функции, втора част

За достъп до тази команда...

Вмъкване - Функция - Категория Финансови


Обратно към Финансови функции, първа част

Напред към Финансови функции, трета част

CUMIPMT

Изчислява натрупаната лихва, платена по заем, на базата на постоянен лихвен процент.

Синтаксис

CUMIPMT(Лихва; БрПер; НС; Н; К; Тип)

Лихва е лихвеният процент за един период.

БрПер е общият брой на периодите на плащане. Допускат се и дробни стойности.

НС е текущата стойност на поредицата от плащания.

Н е първият период.

К е последният период.

Тип указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

Пример

Каква е сумарната лихва при годишна лихва от 5,5%, месечни плащания в течение на 2 години и настояща стойност 5000 парични единици? Изчислението трябва да включва от 4-ия до 6-ия период. Плащанията са дължими в началото на всеки период.

=CUMIPMT(5.5%/12; 24; 5000; 4; 6; 1) = -57,54 парични единици. Платената лихва между 4-ия и 6-ия период е 57,54 парични единици.

CUMIPMT_ADD

Изчислява натрупаната лихва за период.

note

Функциите, чиито имена завършват с _ADD или _EXCEL2003, връщат същите резултати като съответните функции на Microsoft Excel 2003 без този суфикс. Функциите без суфикс връщат резултати, базирани на международните стандарти.


Синтаксис

CUMIPMT_ADD(Лихва; БрПер; НС; НачПериод; КрПериод; Тип)

Лихва е лихвеният процент за един период.

БрПер е общият брой на периодите на плащане. Лихвата и броят периоди трябва да се отнасят за една и съща единица за време – година или месец.

НС е текущата стойност.

НачПериод е първият период на плащане за изчислението.

КрПериод е последният период на плащане за изчислението.

Тип указва дали плащанията са дължими в началото (Тип = 1) или в края (Тип = 0) на всеки период.

Пример

Къща е закупена със следния ипотечен заем:

Лихвата е 9,00 процента на година (9% / 12 = 0,0075), времетраенето е 30 години (БрПер = 30 * 12 = 360), НС е 125000 парични единици.

Каква лихва ще платите през втората година на ипотеката (периоди от 13 до 24)?

=CUMIPMT_ADD(0,0075; 360; 125000; 13; 24; 0) връща -11135,23.

Каква лихва ще платите на първия месец?

=CUMIPMT_ADD(0,0075; 360; 125000; 1; 1; 0) връща -937,50.

CUMPRINC

Връща натрупаната главница, платена за избран период по заем с постоянна лихва.

Синтаксис

CUMPRINC(Лихва; БрПер; НС; Н; К; Тип)

Лихва е лихвеният процент за един период.

БрПер е общият брой на периодите на плащане. Допускат се и дробни стойности.

НС е текущата стойност на поредицата от плащания.

Н е първият период.

К е последният период.

Тип указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

Пример

Какви са плащанията, ако годишната лихва е 5,5% в продължение на 36 месеца? Настоящата стойност е 15 000 парични единици. Изчислението се извършва за периодите от 10-ия до 18-ия, като плащанията са в края на периодите.

=CUMPRINC(5,5%/12; 36; 15000; 10; 18; 0) = -3669,74 парични единици. Плащанията между 10-ия и 18-ия период са общо 3669,74 парични единици.

CUMPRINC_ADD

Изчислява сумата на погасителните вноски по заем за период.

note

Функциите, чиито имена завършват с _ADD или _EXCEL2003, връщат същите резултати като съответните функции на Microsoft Excel 2003 без този суфикс. Функциите без суфикс връщат резултати, базирани на международните стандарти.


Синтаксис

CUMPRINC_ADD(Лихва; БрПер; НС; НачПериод; КрПериод; Тип)

Лихва е лихвеният процент за един период.

БрПер е общият брой на периодите на плащане. Лихвата и броят периоди трябва да се отнасят за една и съща единица за време – година или месец.

НС е текущата стойност.

НачПериод е първият период на плащане за изчислението.

КрПериод е последният период на плащане за изчислението.

Тип указва дали плащанията са дължими в началото (Тип = 1) или в края (Тип = 0) на всеки период.

Пример

Къща е закупена със следния ипотечен заем:

Лихвата е 9,00 процента на година (9% / 12 = 0,0075), времетраенето е 30 години (БрПер = 30 * 12 = 360), НС е 125000 парични единици.

Колко ще трябва да изплатите през втората година от ипотеката (периоди от 13 до 24)?

=CUMPRINC_ADD(0,0075; 360; 125000; 13; 24; 0) връща -934,1071.

В първия месец трябва да изплатите следното количество:

=CUMPRINC_ADD(0,0075; 360; 125000; 1; 1; 0) връща -68,27827.

DOLLARDE

Преобразува сума, дадена като дроб, в десетично число.

Синтаксис

DOLLARDE(Дробна сума; Дроб)

ДробнаСума е числото, дадено като дроб.

Дроб е цяло число, използвано като знаменател за десетичната дроб.

Пример

=DOLLARDE(1,02; 16) означава 1 и 2/16. Резултатът е 1,125.

=DOLLARDE(1,1; 8) означава 1 и 1/8. Резултатът е 1,125.

DOLLARFR

Преобразува десетично число в смесена десетична дроб.

Синтаксис

DOLLARFR(ДробнаСума; Дроб)

ДробнаСума е десетично дробно число.

Дроб е цяло число, използвано като знаменател за десетичната дроб.

Пример

=DOLLARFR(1,125; 16) преобразува в шестнайсетини. Резултатът е 1,02, т.е. 1 плюс 2/16.

=DOLLARFR(1,125; 8) преобразува в осмини. Резултатът е 1,1, т.е. 1 плюс 1/8.

MDURATION

Изчислява модифицираното времетраене на Маколи в години за ценна книга с постоянна лихва.

Синтаксис

MDURATION(Сделка; Падеж; Купон; Доходност; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Купон е номиналният годишен (купонен) лихвен процент.

Доходност е годишната доходност на ценната книга.

Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Ценна книга е закупена на 01.01.2001 г., а датата на падежа й е 01.01.2006 г. Номиналният лихвен процент е 8%. Доходността е 9,0%. Лихвата се изплаща на полугодие (честотата е 2). Ако използваме дневен баланс (основа 3), колко е модифицираното времетраене?

=MDURATION("2001-01-01"; "2006-01-01"; 0,08; 0,09; 2; 3) връща 4,02 години.

MIRR

Изчислява модифицираната вътрешна норма на печалба на последователност от инвестиции.

Синтаксис

MIRR(Стойности; ИнвЛихва; РеинвЛихва)

Стойности представлява масив или обръщение към клетки с данни за плащанията.

ИнвЛихва е лихвеният процент за инвестициите (отрицателните стойности в масива).

РеинвЛихва е лихвеният процент за реинвестициите (положителните стойности в масива).

Пример

Ако A1 = -5, A2 = 10, A3 = 15, and A4 = 8 и лихвените проценти са съответно 0,5 за инвестираните и 0,1 за реинвестираните суми, резултатът е 94,16%.

NOMINAL

Изчислява годишния номинален лихвен процент на базата на действителната лихва и броя периоди на олихвяване за година.

Синтаксис

NOMINAL(ДействЛихва; БрПерГ)

ДействЛихва е действителният лихвен процент.

БрПерГ е броят на периодите на олихвяване за една година.

Пример

Да се намери номиналната годишна лихва при действителна лихва от 13,5%, ако на година се извършват дванайсет плащания.

=NOMINAL(13,5%; 12) = 12,73%. Номиналната годишна лихва е 12,73%.

NOMINAL_ADD

Изчислява годишната номинална лихва на базата на действителния лихвен процент и броя олихвявания за година.

note

Функциите, чиито имена завършват с _ADD или _EXCEL2003, връщат същите резултати като съответните функции на Microsoft Excel 2003 без този суфикс. Функциите без суфикс връщат резултати, базирани на международните стандарти.


Синтаксис

NOMINAL_ADD(ДействЛихва; БрПерГ)

ДействЛихва е действителният годишен лихвен процент.

БрПерГ е броят на периодите на олихвяване за една година.

Пример

Да се намери номиналният лихвен процент при действителна лихва от 5,3543% и плащания веднъж на тримесечие.

=NOMINAL_ADD(5,3543%; 4) връща 0,0525 или 5,25%.

NPV

Връща настоящата стойност на инвестиция на базата на поредица от парични потоци и дисконтова ставка. За да получите нетната настояща стойност, извадете цената на проекта (началният паричен поток в момента 0) от върнатата стойност.

Ако плащанията се извършват през неравномерни интервали, използвайте функцията XNPV.

Синтаксис

NPV(Процент; Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 254]]])

Процент е дисконтовата ставка за един период.

Число 1, Число 2, … , Число 254 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

Да се намери нетната настояща стойност на периодични плащания от 10, 20 и 30 парични единици при дисконтова ставка 8,75%. Началната цена, платена в нулевия момент, е -40 парични единици.

=NPV(8,75%; 10; 20; 30) = 49,43 парични единици. Нетната настояща стойност е резултатът минус началната цена от 40 парични единици, или 9,43 парични единици.

PDURATION

Изчислява броя на периодите, необходими дадена инвестиция да достигне желаната стойност.

Синтаксис

PDURATION(Лихва; НС; БС)

Лихва е константа. Лихвеният процент трябва да се изчисли за цялото времетраене. Лихвеният процент за един период се получава, като се раздели общият процент на изчисленото времетраене. Вътрешната норма на печалба за анюитет се въвежда като Лихва/12.

НС е текущата стойност – депозираната сума или текущата парична стойност на имущество. Вложената сума трябва да бъде положителна стойност (не 0 или по-малко).

БС е очакваната стойност – желаната (бъдеща) стойност на депозита.

Пример

При лихва 4,75%, настояща стойност от 25 000 парични единици и бъдеща стойност от 1 000 000 парични единици се получава времетраене от 79,49 периода на плащане. Размерът на периодичното плащане е равен на частното на бъдешата стойност и времетраенето, в случая – 1 000 000 / 79,49 = 12 850,20.

PMT

Връща периодичната вноска за анюитет с постоянен лихвен процент.

Синтаксис

PMT(Лихва; БрПер; НС [ ; [ БС ] [ ; Тип ] ])

Лихва е лихвеният процент за един период.

БрПер е общият брой на периодите на плащане в анюитета.

НС е текущата стойност на поредицата от плащания.

БС (незадължителен) е желаната (бъдеща) стойност, която ще бъде достигната в края на периодичните плащания.

Тип (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото (Тип = 1) или в края (Тип = 0) на всеки период.

Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.

Пример

Да се намерят периодичните плащания при годишна лихва от 1,99%, ако времетраенето е 3 години, а настоящата стойност е 25 000 парични единици. Имаме 36 месеца, или 36 периода на плащане, а лихвата за един период е 1,99%/12.

=PMT(1.99%/12; 36; 25000) = -715,96 парични единици. Следователно периодичната месечна вноска е 715,96 парични единици.

PPMT

Връща плащането по главницата за даден период за инвестиция на базата на периодични постоянни плащания и постоянна лихва.

Синтаксис

PPMT(Лихва; Период; БрПер; НС [ ; [ БС ] [ ; Тип ] ])

Лихва е лихвеният процент за един период.

Период е периодът за плащане. Стойност 1 означава първия период, а стойност, равна на БрПер – последния.

БрПер е общият брой на периодите на плащане в анюитета.

НС е текущата стойност на поредицата от плащания.

БС (незадължителен) е желаната (бъдеща) стойност.

Тип (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото (Тип = 1) или в края (Тип = 0) на всеки период.

Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.

Пример

Колко е периодичното месечно плащане при годишна лихва от 8,75% за период от 3 години? Настоящата стойност е 5000 парични единици и плащанията са в началото на всеки период. Бъдещата стойност е 8000 парични единици.

=PPMT(8,75%/12; 1; 36; 5000; 8000; 1) = -350,99 парични единици.

PRICE

Изчислява пазарната стойност на 100 парични единици номинална стойност на ценна книга с фиксирана лихва като функция на прогнозираната доходност.

Синтаксис

PRICE(Сделка; Падеж; Лихва; Доходност; ПогСтойност; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Лихва е годишната лихва на купона на ценната книга.

Доходност е годишната доходност на ценната книга.

ПогСтойност е погасителната стойност на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.

Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Ценна книга е закупена на 15.02.1999 г., а падежът й е на 15.11.2007 г. Номиналният лихвен процент е 5,75%. Доходността е 6,5%. Погасителната стойност е 100 парични единици. Лихвата се изплаща през шест месеца (честота 2). С основа 0 изчислената цена е както следва:

=PRICE("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0,0575; 0,065; 100; 2; 0) връща 95,04287.

PRICEDISC

Изчислява цената за 100 парични единици номинална стойност на ценна книга, която не изплаща лихва.

Синтаксис

PRICEDISC(Сделка; Падеж; Дисконто; ПогСтойност [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Дисконто е дисконтовата ставка на ценната книга в проценти.

ПогСтойност е погасителната стойност на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Ценна книга е закупена на 15.02.1999 г., а падежът й е на 01.03.1999 г. Дисконтовата ставка е 5,25%. Погасителната стойност е 100 парични единици. При годишна основа 2 цената е както следва:

=PRICEDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 0,0525; 100; 2) връща 99,79583.

PRICEMAT

Изчислява цената за 100 парични единици номинална стойност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа.

Синтаксис

PRICEMAT(Сделка; Падеж; ДатаНаИздаване; Лихва; Доходност [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

ДатаНаИздаване е датата на издаването на ценната книга.

Лихва е лихвеният процент на ценната книга на датата на издаване.

Доходност е годишната доходност на ценната книга.

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Датата на сделката е 15 февруари 1999 г., падежът е на 13 април 1999 г., датата на издаване е 11 ноември 1998 г. Лихвата е 6,1%, доходността е 6,1% и основата е 30/360, т.е. 0.

Цената се изчислява както следва:

=PRICEMAT("1999-02-15"; "1999-04-13"; "1998-11-11"; 0,061; 0,061; 0) връща 99,98449888.

SLN

Връща амортизацията на актив за един период по линейния метод. Размерът на амортизационните отчисления е постоянен по време на амортизационния срок.

Синтаксис

SLN(ОтчСтойност; ЛиквСтойност; Срок)

ОтчСтойност е началната стойност на актива.

ЛиквСтойност е ликвидационната стойност на актива в края на амортизационния срок.

Срок е броят периоди, за който активът се обезценява.

Пример

Офисно оборудване с начална цена 50 000 парични единици трябва да се амортизира за 7 години. Стойността в края на срока трябва да бъде 3500 парични единици.

=SLN(50000; 3,500; 84) = 553,57 парични единици. Периодичната месечна амортизация на офисното оборудване е 553,57 парични единици.

TBILLEQ

Изчислява годишния доход от съкровищен бон. Съкровищният бон е закупен на датата на сделката и се продава срещу пълната номинална стойност на датата на падежа, която трябва да се пада в същата година. От цената се изважда отстъпка.

Синтаксис

TBILLEQ(Сделка; Падеж; Дисконто)

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Дисконто е дисконтовата ставка на ценната книга.

Пример

Датата на сделката е 31 март 1999 г., датата на падежа е 1 юни 1999 г., а дисконтовата ставка е 9,14%.

Доходът от съкровищния бон, съответен на ценна книга, се изчислява както следва:

=TBILLEQ("1999-03-31"; "1999-06-01"; 0,0914) връща 0,094151, или 9,4151%.

TBILLPRICE

Изчислява цената на съкровищен бон за 100 парични единици номинална стойност.

Синтаксис

TBILLPRICE(Сделка; Падежи; Дисконто)

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Дисконто е дисконтовата ставка при придобиване на ценната книга.

Пример

Датата на сделката е 31 март 1999 г., падежът е на 1 юни 1999 г., а дисконтовата ставка е 9%.

Цената на съкровищния бон се изчислява както следва:

=TBILLPRICE("1999-03-31"; "1999-06-01"; 0,09) връща 98,45.

TBILLYIELD

Изчислява доходността на съкровищен бон.

Синтаксис

TBILLYIELD(Сделка; Падеж; Цена)

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Цена е цената на съкровищния бон за 100 парични единици от номиналната стойност.

Пример

Датата на сделката е 31 март 1999 г., падежът е на 1 юни 1999 г., цената е 98,45 парични единици.

Доходността на съкровищния бон се изчислява както следва:

=TBILLYIELD("1999-03-31"; "1999-06-01"; 98,45) връща 0,091417 или 9,1417%.

YIELD

Изчислява доходността на ценна книга.

Синтаксис

YIELD(Сделка; Падеж; Лихва; Цена; ПогСтойност; Честота [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Лихва е годишният лихвен процент.

Цена е цената на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.

ПогСтойност е погасителната стойност на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.

Честота е броят на купонните плащания за една година (1, 2 или 4).

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Ценна книга е купена на 15.02.1999 г. Падежът й е на 15.11.2007 г. Лихвата е 5,75%. Цената е 95,04287 парични единици на 100 единици номинална стойност. Лихвата се изплаща на полугодие (честота = 2), а основата е 0. Каква е доходността?

=YIELD("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0,0575; 95,04287; 100; 2; 0) връща 0,065 или 6,50%.

YIELDDISC

Изчислява годишната доходност на ценна книга, която не изплаща лихва.

Синтаксис

YIELDDISC(Сделка; Падеж; Цена; ПогСтойност [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

Цена е цената на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.

ПогСтойност е погасителната стойност на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Ценна книга, която не изплаща лихва, е купена на 15.02.1999 г. Падежът й е на 01.03.1999 г. Цената е 99,795 парични единици за 100 единици номинална стойност, а погасителната стойност е 100 единици. Основата е 2. Каква е доходността?

=YIELDDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 99,795; 100; 2) връща 0,052823 или 5,2823%.

YIELDMAT

Изчислява годишната докходност на ценна книга, чиято лихва се изплаща на датата на падежа.

Синтаксис

YIELDMAT(Сделка; Падеж; ДатаНаИздаване; Лихва; Цена [; Основа])

Сделка е датата на закупуване на ценната книга.

Падеж е датата на падежа на ценната книга, когато срокът й изтича.

ДатаНаИздаване е датата на издаването на ценната книга.

Лихва е лихвеният процент на ценната книга на датата на издаване.

Цена е цената на книгата за 100 парични единици от номиналната стойност.

Основа (незадължителен) се избира измежду няколко фиксирани възможности и указва как да се изчислява годината.

Основа

Пресмятане

0 или липсва

Американски метод (NASD) – 12 месеца с по 30 дни

1

Точен брой дни в месеците, точен брой дни в година

2

Точен брой дни в месеца, годината има 360 дни

3

Точен брой дни в месеца, годината има 365 дни

4

Европейски метод, 12 месеца по 30 дни всеки


Пример

Ценна книга е купена на 15.03.1999 г. Падежът й е на 03.11.1999 г. Датата на издаване е била 08.11.1998 г. Лихвеният процент е 6,25%, а цената – 100,0123 парични единици. Основата е 0. Каква е доходността?

=YIELDMAT("1999-03-15"; "1999-11-03"; "1998-11-08"; 0,0625; 100,0123; 0) връща 0,060954 или 6,0954%.

Обратно към Финансови функции, първа част

Напред към Финансови функции, трета част

Функции по категория

Моля, подкрепете ни!