Функции от добавки, списък на функциите за анализ, втора част

note

Функциите от приставки се осигуряват от UNO услугата com.sun.star.sheet.addin.Analysis.


За достъп до тази команда...

Вмъкване - Функция - Категория Приставки


IMCOS

Връща косинуса на комплексно число.

IMCOSH

Връща хиперболичния косинус на комплексно число.

IMCOT

Връща котангенса на комплексно число.

IMCSC

Връща косеканса на комплексно число.

IMCSCH

Връща хиперболичния косеканс на комплексно число.

>IMSEC

Връща секанса на комплексно число.

IMSECH

Връща хиперболичния секанс на комплексно число.

IMSIN

Връща синуса на комплексно число.

IMSINH

Връща хиперболичния синус на комплексно число.

IMTAN

Връща тангенса на комплексно число.

CONVERT

Преобразува стойност в една мерна единица до съответната стойност в друга мерна единица.

COMPLEX

Връща комплексно число със зададените реален коефициент и имагинерен коефициент.

Синтаксис

COMPLEX(Re; Im [; Суфикс])

Re е реалният коефициент на комплексното число.

Im е имагинерният коефициент на комплексното число.

Суфикс е "i" или "j".

Пример

=COMPLEX(3;4;"j") връща 3+4j.

FACTDOUBLE

Връща двойния факториел на число.

Синтаксис

FACTDOUBLE(Число)

Връща Число!!, двойния факториел на Число, където Число е цяло число, по-голямо или равно на нула.

За четни числа FACTDOUBLE(n) връща:

2*4*6*8* ... *n

За нечетни числа FACTDOUBLE(n) връща:

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) връща 1 по дефиниция.

Пример

=FACTDOUBLE(5) връща 15.

=FACTDOUBLE(6) връща 48.

=FACTDOUBLE(0) връща 1.

IMABS

Пресмята абсолютната стойност на комплексно число.

Синтаксис

IMABS("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMABS("5+12j") връща 13.

IMAGINARY

Връща имагинерния коефициент на комплексно число.

Синтаксис

IMAGINARY("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMAGINARY("4+3j") връща 3.

IMARGUMENT

Връща аргумента (ъгъла фи) на комплексно число.

Синтаксис

IMARGUMENT("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMARGUMENT("3+4j") връща 0,927295.

IMCONJUGATE

Пресмята комплексно спрегнатото на комплексно число.

Синтаксис

IMCONJUGATE("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMCONJUGATE("1+j") връща 1-j.

IMDIV

Пресмята частното на две комплексни числа.

Синтаксис

IMDIV("Числител"; "Знаменател")

Числител и Знаменател са комплексни числа във вида "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") връща 5+12i.

IMEXP

Повдига константата e на степен комплексно число. Константата e има стойност приблизително 2,71828182845904.

Синтаксис

IMEXP("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMEXP("1+j") връща 1,47+2,29j (закръглено).

IMLN

Пресмята натуралния логаритъм (с основа e) на комплексно число. Константата e има стойност приблизително 2,71828182845904.

Синтаксис

IMLN("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMLN("1+j") връща 0,35+0,79j (закръглено).

IMLOG10

Пресмята десетичния логаритъм на комплексно число.

Синтаксис

IMLOG10("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMLOG10("1+j") връща 0,15+0,34j (закръглено).

IMLOG2

Пресмята двоичния логаритъм на комплексно число.

Синтаксис

IMLOG2("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMLOG2("1+j") връща 0,50+1,13j (закръглено).

IMPOWER

Резултатът е КомплексноЧисло, повдигнато на степен Число.

Синтаксис

IMPOWER("КомплексноЧисло"; Число)

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Число е експонентата.

Пример

=IMPOWER("2+3i";2) връща -5+12i.

IMPRODUCT

Пресмята произведението на съвкупност от комплексни числа.

Синтаксис

IMPRODUCT(Комплексно 1 [; Комплексно 2 [; … [; Комплексно 255]]])

Комплексно 1, Комплексно 2, … , Комплексно 255 са комплексни числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с комплексни числа. Комплексните числа се въвеждат във вида „x+yi“ или „x+yj“.

Пример

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") връща 27+11j.

IMREAL

Връща реалния коефициент на комплексно число.

Синтаксис

IMREAL("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMREAL("1+3j") връща 1.

IMSQRT

Пресмята квадратния корен на комплексно число.

Синтаксис

IMSQRT("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMSQRT("3+4i") връща 2+1i.

IMSUB

Пресмята разликата на две комплексни числа.

Синтаксис

IMSUB("КомплексноЧисло1"; "КомплексноЧисло2")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMSUB("13+4j";"5+3j") връща 8+j.

IMSUM

Пресмята сумата на съвкупност от комплексни числа.

Синтаксис

IMSUM(Комплексно 1 [; Комплексно 2 [; … [; Комплексно 255]]])

Комплексно 1, Комплексно 2, … , Комплексно 255 са комплексни числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с комплексни числа. Комплексните числа се въвеждат във вида „x+yi“ или „x+yj“.

Пример

=IMSUM("13+4j";"5+3j") връща 18+7j.

OCT2BIN

Резултатът е низ, представящ в двоична форма (с основа 2) въведения низ с осмично число.

Синтаксис

OCT2BIN(Число [; Разреди])

Число е низ, представящ осмично число. То може да има до 10 разряда. Най-старшият бит съдържа знака, а останалите – стойността. Отрицателните числа се въвеждат чрез двоичното си допълнение.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=OCT2BIN("3";3) връща "011".

OCT2DEC

Резултатът е числото, съответстващо на въведения низ с осмично число.

Синтаксис

OCT2DEC(Число)

Число е низ, представящ осмично число. То може да има до 10 разряда. Най-старшият бит съдържа знака, а останалите – стойността. Отрицателните числа се въвеждат чрез двоичното си допълнение.

Пример

=OCT2DEC("144") връща "100".

OCT2HEX

Резултатът е низ, представящ в шестнадесетична форма въведения низ с осмично число.

Синтаксис

OCT2HEX(Число [; Разреди])

Число е низ, представящ осмично число. То може да има до 10 разряда. Най-старшият бит съдържа знака, а останалите – стойността. Отрицателните числа се въвеждат чрез двоичното си допълнение.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=OCT2HEX("144";4) връща "0064".

Моля, подкрепете ни!