Функции от добавки, списък на функциите за анализ, първа част

note

Функциите от приставки се осигуряват от UNO услугата com.sun.star.sheet.addin.Analysis.


За достъп до тази команда...

Вмъкване - Функция - Категория Приставки


BESSELI

Изчислява модифицираната Беселова функция от първи род In(x).

Синтаксис

BESSELI(X; N)

X е стойността, за която се изчислява функцията.

N е положително цяло число (N >= 0), представящо порядъка на Беселовата функция In(x).

Пример

=BESSELI(3,45; 4) връща 0,651416873060081

=BESSELI(3,45; 4,333) връща 0,651416873060081, също като по-горе, защото дробната част на N се игнорира.

=BESSELI(-1; 3) връща -0,022168424924332

BESSELJ

Изчислява Беселовата функция от първи род Jn(x) (цилиндрична функция).

Синтаксис

BESSELJ(X; N)

X е стойността, за която се изчислява функцията.

N е положително цяло число (N >= 0), представящо порядъка на Беселовата функция Jn(x).

Пример

=BESSELJ(3,45; 4) връща 0,196772639864984

=BESSELJ(3,45; 4,333) връща 0,196772639864984, също като по-горе, защото дробната част на N се игнорира.

=BESSELJ(-1; 3) връща -0,019563353982668

BESSELK

Изчислява модифицираната Беселова функция от втори род Kn(x).

Синтаксис

BESSELK(X; N)

X е строго положителната стойност (X > 0), за която се изчислява функцията.

N е положително цяло число (N >= 0), представящо порядъка на Беселовата функция Kn(x).

Пример

=BESSELK(3,45; 4) връща 0,144803466373734

=BESSELK(3,45; 4,333) връща 0,144803466373734, също като по-горе, защото дробната част на N се игнорира.

=BESSELK(0; 3) връща Err:502 – невалиден аргумент (X=0)

BESSELY

Изчислява Беселовата функция от втори род Yn(x).

Синтаксис

BESSELY(X; N)

X е строго положителната стойност (X > 0), за която се изчислява функцията.

N е положително цяло число (N >= 0), представящо порядъка на Беселовата функция Yn(x).

Пример

=BESSELY(3,45; 4) връща -0,679848116844476

=BESSELY(3,45; 4,333) връща -0,679848116844476, също като по-горе, защото дробната част на N се игнорира.

=BESSELY(0; 3) връща Err:502 – невалиден аргумент (X=0)

BIN2DEC

Резултатът е числото, съответстващо на въведения низ с двоично число (с основа 2).

Синтаксис

BIN2DEC(Число)

Число е низ, представящ двоично число (с основа 2). То може да има не повече от 10 разряда (бита). Най-старшият бит съдържа знака. Отрицателните числа се въвеждат чрез двоичното си допълнение.

Пример

=BIN2DEC("1100100") връща 100.

BIN2HEX

Резултатът е низ, представящ в шестнадесетична форма числото, което отговаря на въведения низ с двоично число (с основа 2).

Синтаксис

BIN2HEX(Число [; Разреди])

Число е низ, представящ двоично число (с основа 2). То може да има не повече от 10 разряда (бита). Най-старшият бит съдържа знака. Отрицателните числа се въвеждат чрез двоичното си допълнение.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=BIN2HEX("1100100";6) връща "000064".

BIN2OCT

Резултатът е низ, представящ в осмична форма числото, което отговаря на въведения низ с двоично число (с основа 2).

Синтаксис

BIN2OCT(Число [; Разреди])

Число е низ, представящ двоично число (с основа 2). То може да има не повече от 10 разряда (бита). Най-старшият бит съдържа знака. Отрицателните числа се въвеждат чрез двоичното си допълнение.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=BIN2OCT("1100100";4) връща "0144".

DEC2BIN

Резултатът е низ, представящ в двоичен вид (с основа 2) въведеното число.

Синтаксис

DEC2BIN(Число [; Разреди])

Число е число между -512 и 511. Ако то е отрицателно, функцията връща низ, представящ двоично число с 10 цифри. Най-старшият бит е знаков, а останалите 9 съдържат стойността.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=DEC2BIN(100;8) връща "01100100".

DEC2HEX

Резултатът е низ, представящ в шестнадесетична форма въведеното число.

Синтаксис

DEC2HEX(Число [; Разреди])

Число е число. Ако то е отрицателно, функцията връща низ, представящ шестнадесетично число с 10 цифри (40 бита). Най-старшият бит е знаков, а останалите 39 съдържат стойността.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=DEC2HEX(100;4) връща "0064".

DEC2OCT

Резултатът е низ, представящ в осмична форма въведеното число.

Синтаксис

DEC2OCT(Число [; Разреди])

Число е число. Ако то е отрицателно, функцията връща низ, представящ осмично число с 10 цифри (30 бита). Най-старшият бит е знаков, а останалите 29 съдържат стойността.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=DEC2OCT(100;4) връща "0144".

DELTA

Резултатът е TRUE (1), ако двете подадени като аргументи числа са равни, в противен случай е FALSE (0).

Синтаксис

DELTA(Число1 [; Число2])

Пример

=DELTA(1;2) връща 0.

ERF

Пресмята стойностите на Гаусовия интеграл на грешките.

Синтаксис

ERF(ДолнаГраница [; ГорнаГраница])

ДолнаГраница е долната граница на интеграла.

ГорнаГраница е не задължителен. Той указва горната граница на интеграла. Ако е пропуснат, изчислението се извършва между 0 и долната граница.

Пример

=ERF(0;1) връща 0,842701.

ERF.PRECISE

Пресмята стойностите на Гаусовия интеграл на грешките между 0 и дадената граница.

Синтаксис

ERF.PRECISE(ДолнаГраница)

ДолнаГраница е границата на интеграла. Изчислението се извършва между 0 и тази граница.

Пример

=ERF.PRECISE(1) връща 0,842701.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

ERFC

Връща допълнителните стойности на Гаусовия интеграл на грешките между x и безкрайност.

Синтаксис

ERFC(ДолнаГраница)

ДолнаГраница е долната граница на интеграла.

Пример

=ERFC(1) връща 0,157299.

ERFC.PRECISE

Връща допълнителните стойности на Гаусовия интеграл на грешките между x и безкрайност.

Синтаксис

ERFC.PRECISE(ДолнаГраница)

ДолнаГраница е долната граница на интеграла.

Пример

=ERFC.PRECISE(1) връща 0,157299.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.3.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

GESTEP

Резултатът е 1, ако аргументът Число е по-голям или равен на Стъпка.

Синтаксис

GESTEP(Число [; Стъпка])

Пример

=GESTEP(5;1) връща 1.

HEX2BIN

Резултатът е низ, представящ в двоична форма (с основа 2) въведения низ с шестнадесетично число.

Синтаксис

HEX2BIN(Число [; Разреди])

Число е низ, представящ шестнадесетично число. То може да има до 10 разряда. Най-старшият бит съдържа знака, а останалите – стойността. Отрицателните числа се въвеждат чрез двоичното си допълнение.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=HEX2BIN("6a";8) връща "01101010".

HEX2DEC

Резултатът е числото, съответстващо на въведения низ с шестнадесетично число.

Синтаксис

HEX2DEC(Число)

Число е низ, представящ шестнадесетично число. То може да има до 10 разряда. Най-старшият бит съдържа знака, а останалите – стойността. Отрицателните числа се въвеждат чрез двоичното си допълнение.

Пример

=HEX2DEC("6a") връща 106.

HEX2OCT

Резултатът е низ, представящ в осмична форма въведения низ с шестнадесетично число.

Синтаксис

HEX2OCT(Число [; Разреди])

Число е низ, представящ шестнадесетично число. То може да има до 10 разряда. Най-старшият бит съдържа знака, а останалите – стойността. Отрицателните числа се въвеждат чрез двоичното си допълнение.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=HEX2OCT("6a";4) връща "0152".

Моля, подкрепете ни!