Функции от добавки

В следващия текст са изброени и описани някои от наличните функции от приставки.

Понятие за приставки

В помощта ще намерите и описание на интерфейса на LibreOffice Calc за приставки. Освен това са описани важните функции в и техните параметри.

Предоставени приставки

LibreOffice съдържа примери за интерфейса за приставки на LibreOffice Calc.

Функции за анализ, първа част

Функции за анализ, втора част

DAYSINMONTH

Изчислява броя на дните в месеца, съдържащ въведената дата.

Синтаксис

DAYSINMONTH(Дата)

Дата е произволна дата от съответния месец на желаната година. Параметърът трябва да съдържа валидна дата според настройките за локал на LibreOffice.

Пример

=DAYSINMONTH(A1) връща 29, ако A1 съдържа 1968-02-17 – валидна дата от февруари 1968 г.

Техническа информация

Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

tip

DAYSINYEAR

Изчислява броя на дните в годината, съдържаща въведената дата.

Синтаксис

DAYSINYEAR(Дата)

Дата е произволна дата от съответната година. Параметърът трябва да съдържа валидна дата според настройките за локал на LibreOffice.

Пример

=DAYSINYEAR(A1) връща 366, ако A1 съдържа 1968-02-29 – валидна дата от 1968 г.

Техническа информация

Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

tip

ISLEAPYEAR

Определя дали дадена година е високосна. Ако е така, функцията връща стойността 1 (TRUE). В противен случай се връща 0 (FALSE).

Синтаксис

ISLEAPYEAR(Дата)

Дата е датата, за която ни интересува дали е във високосна година. Параметърът трябва да представлява валидна дата.

warning

Microsoft Excel погрешно приема 1900 година за високосна и смята несъществуващия ден 1900-02-29 за валиден при изчисления с дати. Поради това датите преди 1900-03-01 са различни в Excel и Calc.


Пример

=ISLEAPYEAR(A1) връща 1, ако A1 съдържа „1968-02-29“ – валидната дата 29 февруари 1968 според вашата настройка за локал.

Можете да използвате и =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) или =ISLEAPYEAR("1968-02-29"), подавайки низа с датата според стандарта ISO 8601.

Не използвайте запис от вида =ISLEAPYEAR(29/2/68), тъй като това означава да се раздели 29 на 2 и после на 68, след което да се изчисли функцията ISLEAPYEAR от полученото малко число, изтълкувано като числово представяне на дата.

Техническа информация

Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

tip

MONTHS

Изчислява разликата в месеци между две дати.

Синтаксис

MONTHS(НачалнаДата; КрайнаДата; Тип)

НачалнаДата е първата дата.

КрайнаДата е втората дата.

Тип указва типа на разликата. Възможните стойности са 0 (интервал) и 1 (в календарни месеци).

Техническа информация

Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

tip

ROT13

Шифрова знаков низ чрез изместване на 13 позиции в азбуката. След буквата Z азбуката започва отново. Чрез повторно прилагане на функцията върху получения шифрован текст можете да го разшифровате. Функцията работи само за текстове на латиница.

Синтаксис

ROT13(Текст)

Текст е знаковият низ, който да бъде зашифрован. ROT13(ROT13(Текст)) разшифрова текста.

Пример

=ROT13("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba jnf sbhaqrq va Frcgrzore 2010.") връща низа "The Document Foundation was founded in September 2010.". Обърнете внимание, че интервалите, цифрите и точката не се влияят от ROT13.

Техническа информация

Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Вижте уикистраницата ROT13 за повече подробности относно тази функция.


WEEKS

Изчислява разликата в седмици между две дати.

Синтаксис

WEEKS(НачалнаДата; КрайнаДата; Тип)

НачалнаДата е началната дата на интервала.

КрайнаДата е крайната дата на интервала. Крайната дата трябва да бъде по-голяма от началната, иначе се връща грешка.

Тип указва типа на разликата, която да бъде изчислена. Възможните стойности са 0 (времеви интервал) или 1 (календарни седмици).

Ako Тип = 0, функцията ще приеме, че 7 дни са равнозначни на една седмица, без да взема някой конкретен ден за начало на седмица.

Ако Тип = 1, функцията ще приеме понеделник за първи ден на седмицата. Тогава всяко срещане на понеделник в интервала, с изключение на началната дата, се смята за още една седмица.

note

Тази функция приема понеделник за първи ден на седмицата независимо от текущите настройки за локал.


Пример

В следващите примери датите се предават като низове. Те обаче могат да се съхраняват и в отделни клетки и да се предават като обръщения.

=WEEKS("2022-01-12";"2022-01-17";0) връща 0, защото за Тип е зададена стойност 0 и в интервала има само 5 дни.

=WEEKS("2022-01-12";"2022-01-19";0) връща 1, защото за Тип е зададена стойност 0 и в интервала има 7 дни.

=WEEKS("2022-01-12";"2022-01-17";1) връща 1, защото на Тип е зададена стойност 1 и интервалът съдържа понеделник, тъй като 12.01.2022 г. е сряда, а 17.01.2011 г. е понеделник.

=WEEKS("2022-01-10";"2022-01-15";1) връща 0, защото на Тип е зададена стойност 1 и интервалът не съдържа понеделници освен началната дата.

Техническа информация

Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

tip

WEEKSINYEAR

Изчислява броя на седмиците в годината, съдържаща въведената дата. Седмица, разделена между две години, се причислява към тази година, която съдържа повечето от дните й.

Синтаксис

WEEKSINYEAR(Дата)

Дата е произволна дата от съответната година. Параметърът трябва да съдържа валидна дата според настройките за локал на LibreOffice.

Пример

WEEKSINYEAR(A1) връща 53, ако A1 съдържа 1970-02-17 – валидна дата от 1970 г.

Техническа информация

Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

tip

YEARS

Изчислява разликата в години между две дати.

Синтаксис

YEARS(НачалнаДата; КрайнаДата; Тип)

НачалнаДата е първата дата.

КрайнаДата е втората дата.

Тип указва типа на разликата. Възможните стойности са 0 (интервал) и 1 (в календарни години).

Техническа информация

Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.OPENOFFICE.YEARS

tip

Приставки, реализирани с LibreOffice API

Приставките могат да се реализират и чрез интерфейса за приложно програмиране LibreOffice API.

Моля, подкрепете ни!