Математически функции

Тази категория съдържа математическите функции в Calc. За да отворите помощника за функции, изберете Вмъкване - Функция.

AGGREGATE

Тази функция връща агрегиран резултат от изчисление върху диапазона от клетки. Допустимите агрегатни функции са изброени по-долу. Функцията AGGREGATE ви позволява да пропускате скритите редове, грешките и резултатите от SUBTOTAL и други срещания на AGGREGATE.

RAWSUBTRACT

Изважда съвкупност от числа и дава резултат без елиминиране на малките грешки от закръгляване.

SUM

Събира съвкупност от числа.

COLOR

Връща числова стойност, изчислена чрез комбиниране на три цвята (червено, зелено и синьо) и алфа-канал по цветовата система RGBA. Резултатът зависи от цветовата система, използвана от компютъра ви.

SUMIFS

Връща сумата от стойностите на клетките в даден диапазон, които удовлетворяват няколко условия в няколко диапазона.

ABS

Връща абсолютната стойност на число.

Синтаксис

ABS(Число)

Число е числото, чиято абсолютна стойност да бъде изчислена. Абсолютната стойност на число е стойността му без знака +/-.

Пример

=ABS(-56) връща 56.

=ABS(12) връща 12.

=ABS(0) връща 0.

ACOS

Връща аркускосинуса (обратния косинус) на число.

Синтаксис

ACOS(Число)

Тази функция връща аркускосинуса на Число, т.е. ъгъла (в радиани), чийто косинус е числото. Връщаният ъгъл е между 0 и π.

За да получите ъгъла в градуси, използвайте функцията DEGREES.

Пример

=ACOS(-1) връща 3,14159265358979 (пи радиана)

=DEGREES(ACOS(0,5)) връща 60. Косинусът на 60 градуса е 0,5.

Отваряне на файл с пример:

ACOSH

Връща обратния хиперболичен косинус на число.

Синтаксис

ACOSH(Число)

Тази функция връща обратния хиперболичен косинус на Число, т.е. числото, чийто хиперболичен косинус е даденото число.

Числото трябва да е по-голямо или равно на 1.

Пример

=DELTA(1;2) връща 0.

=ACOSH(COSH(4)) връща 4.

Отваряне на файл с пример:

ACOT

Връща аркускотангенса (обратния котангенс) на даденото число.

Синтаксис

ACOT(Число)

Тази функция връща аркускотангенса на Число, т.е. ъгъла (в радиани), чийто котангенс е числото. Връщаният ъгъл е между 0 и π.

За да получите ъгъла в градуси, използвайте функцията DEGREES.

Пример

=ACOT(1) връща 0,785398163397448 (PI/4 радиана).

=DEGREES(ACOT(1)) връща 45. Тангенсът на 45 градуса е 1.

Отваряне на файл с пример:

ACOTH

Връща обратния хиперболичен котангенс на даденото число.

Синтаксис

ACOTH(Число)

Тази функция връща обратния хиперболичен котангенс на Число, т.е. числото, чийто хиперболичен котангенс е даденото число.

Ако числото е между -1 и 1 включително, възниква грешка.

Пример

=ACOTH(1,1) връща обратния хиперболичен котангенс на 1,1, приблизително 1,52226.

Отваряне на файл с пример:

ASIN

Връща аркуссинуса (обратния синус) на число.

Синтаксис

ASIN(Число)

Тази функция връща аркуссинуса на Число, т.е. ъгъла (в радиани), чийто синус е числото. Връщаният ъгъл е между -π/2 и +π/2.

За да получите ъгъла в градуси, използвайте функцията DEGREES.

Пример

=ASIN(0) връща 0.

=ASIN(1) връща 1,5707963267949 (PI/2 радиана).

=DEGREES(ASIN(0.5)) връща 30. Синусът на 30 градуса е 0,5.

Отваряне на файл с пример:

ASINH

Връща обратния хиперболичен синус на число.

Синтаксис

ASINH(Число)

Тази функция връща обратния хиперболичен синус на Число, т.е. числото, чийто хиперболичен синус е даденото число.

Пример

=ASINH(-90) връща приблизително -5,1929877.

=ASINH(SINH(4)) връща 4.

Отваряне на файл с пример:

ATAN

Връща аркустангенса (обратния тангенс) на число.

Синтаксис

ATAN(Число)

Тази функция връща аркустангенса на Число, т.е. ъгъла (в радиани), чийто тангенс е числото. Връщаният ъгъл е между -π/2 и π/2.

За да получите ъгъла в градуси, използвайте функцията DEGREES.

Пример

=ATAN(1) връща 0,785398163397448 (PI/4 радиана).

=DEGREES(ATAN(1)) връща 45. Тангенсът на 45 градуса е 1.

Отваряне на файл с пример:

ATAN2

Връща ъгъла (в радиани) между оста x и права през началото до точката (ЧислоX|ЧислоY).

note

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Синтаксис

ATAN2(X; Y)

ЧислоX е стойността на координатата x.

ЧислоY е стойността на координатата y.

tip

В езиците за програмиране редът на аргументите на функцията atan2() обикновено е обратен.


ATAN2 връща ъгъла (в радиани) между оста x и права през началото до точката (ЧислоX|ЧислоY).

Пример

=ATAN2(-5;9) връща 2,07789 радиана.

За да получите ъгъла в градуси, приложете функцията DEGREES върху резултата.

=DEGREES(ATAN2(12,3;12,3)) връща 45. Тангенсът на 45 градуса е 1.

note

LibreOffice връща 0 за ATAN2(0;0).


Функцията може да се използва за преобразуване от декартови в полярни координати.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) връща φ = 147,9 градуса.

Пример за преобразуване от декартови в полярни координати

Отваряне на файл с пример:

ATANH

Връща обратния хиперболичен тангенс на число.

Синтаксис

ATANH(Число)

Тази функция връща обратния хиперболичен тангенс на Число, т.е. числото, чийто хиперболичен тангенс е даденото число.

Числото трябва да бъде в отворения интервал (-1; 1).

Пример

=ATANH(0) връща 0.

Отваряне на файл с пример:

COMBIN

Връща броя на комбинациите за елементи без повторение.

Синтаксис

COMBIN(Брой1; Брой2)

Брой1 е броят на елементите в множеството.

Брой2 е броят избирани елементи от множеството.

COMBIN връща броя на начините, по които могат да се изберат даден брой елементи. Например, ако множеството се състои от трите елемента А, Б и В, можете да изберете два елемента по три различни начина: АБ, БВ и АВ.

COMBIN реализира формулата Брой1! / (Брой2! * (Брой1 - Брой2)!)

Пример

=COMBIN(3;2) връща 3.

COMBINA

Връща броя на комбинациите от избрани елементи с повторения.

Синтаксис

COMBINA(Брой1; Брой2)

Брой1 е броят на елементите в множеството.

Брой2 е броят избирани елементи от множеството.

COMBINA връща броя различни начини да се изберат даден брой елементи независимо от реда им, като е разрешено повтаряне на елементи. Например за множество от трите елемента А, Б и В можете да изберете два елемента по шест различни начина: АА, АБ, ББ, БВ, ВВ, и АВ.

COMBINA реализира формулата (Брой1 + Брой2 - 1)! / (Брой2! (Брой1 - 1)!)

Пример

=COMBINA(3;2) връща 6.

CONVERT_OOO

Преобразува към евро или обратно валутна стойност, изразена в една от старите валути на 19-те държави членки на Еврозоната. При преобразуването се използва фиксираният обменен курс, с който старите валути са заменени от еврото.

tip

Препоръчваме ви да използвате по-гъвкавата функция EUROCONVERT за преобразуване между тези валути. CONVERT_OOO не е стандартизирана функция и не е преносима.


Синтаксис

CONVERT_OOO(Стойност; "Текст1"; "Текст2")

Стойност е паричната сума, която да бъде преобразувана.

Текст1 е трибуквен низ, който указва от каква валута да се преобразува.

Текст2 е трибуквен низ, който указва към каква валута да се преобразува.

Текст1 и Текст2 трябва да приемат една от следните стойности: "ATS", "BEF", "CYP", "DEM", "EEK", "ESP", "EUR", "FIM", "FRF", "GRD", "IEP", "ITL", "LTL", "LUF", "LVL", "MTL", "NLG", "PTE", "SIT" и "SKK".

Точно един от двата параметъра Текст1 и Текст2 трябва да е равен на "EUR".

Пример

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") преобразува 100 австрийски шилинга в евро.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") преобразува 100 евро в германски марки.

tip

Вижте уикистраницата CONVERT_OOO за повече подробности относно тази функция.


COS

Връща косинуса на дадения ъгъл в радиани.

Синтаксис

COS(Число)

Връща косинуса на Число, ъгълът трябва да е в радиани.

За да получите косинуса на ъгъл в градуси, използвайте функцията RADIANS.

Пример

=COS(PI()*2) връща 1, косинусът на 2*PI радиана.

=COS(RADIANS(60)) връща 0,5, косинусът на 60 градуса.

Отваряне на файл с пример:

COSH

Връща хиперболичния косинус на число.

Синтаксис

COSH(Число)

Връща хиперболичния косинус на Число.

Пример

=COSH(0) връща 1, хиперболичния косинус на 0.

Отваряне на файл с пример:

COT

Връща котангенса на дадения ъгъл в радиани.

Синтаксис

COT(Число)

Връща котангенса на Число, ъгълът трябва да е в радиани.

За да получите котангенса на ъгъл в градуси, използвайте функцията RADIANS.

Котангенсът на ъгъл е равен на единица върху тангенса му.

Примери:

=COT(PI()/4) връща 1, котангенсът на PI/4 радиана.

=COT(RADIANS(45)) връща 1, котангенсът на 45 градуса.

Отваряне на файл с пример:

COTGH

Връща хиперболичния котангенс на дадено число (ъгъл).

Синтаксис

COTH(Число)

Връща хипербличния котангенс на Число.

Пример

=COTH(1) връща хиперболичния котангенс на 1, приблизително 1,3130.

Отваряне на файл с пример:

CSC

Връща косеканса на дадения ъгъл в радиани. Косекансът на ъгъл е равен на единица върху синуса му.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 3.5.


Синтаксис

CSC(Число)

Връща косеканса на Число, ъгълът трябва да е в радиани.

За да получите косеканса на ъгъл в градуси, използвайте функцията RADIANS.

Пример

=CSC(PI()/4) връща приблизително 1,4142135624, реципрочното на синус от PI/4 радиана.

=CSC(RADIANS(30)) връща 2, косекансът на 30 градуса.

Отваряне на файл с пример:

CSCH

Връща хиперболичния косеканс на число.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 3.5.


Синтаксис

CSCH(Число)

Връща хиперболичния косеканс на Число.

Пример

=CSCH(1) връща приблизително 0,8509181282, хиперболичният косеканс на 1.

Отваряне на файл с пример:

DEGREES

Преобразува радиани в градуси.

Синтаксис

DEGREES(Число)

Число е ъгълът в радиани, който да бъде преобразуван в градуси.

Пример

=DEGREES(PI()) връща 180 градуса.

EUROCONVERT

Преобразува между стари европейски парични единици и евро и обратно.

Синтаксис

EUROCONVERT(Стойност; "Валута1"; "Валута2" [; ПълнаТочност [; МеждТочност]])

Стойност е паричната сума, която да бъде преобразувана.

От_валута и Към_валута са паричните единици, между които да се преобразува. Те трябва да представляват текстове – официалните обозначения на валутите (например "EUR"). Курсовете (спрямо евро) са определени от Европейската комисия.

Пълна_точност не е задължителен. Ако се пропусне или има стойност False, резултатът се закръгля според дробните позиции за Валута2. Ако е True, резултатът не се закръгля.

Межд_точност не е задължителен. Ако е зададен и има стойност >=3, междинният резултат при двойно преобразуване (Валута1, EUR, Валута2) се закръглява до тази точност. Ако е пропуснат, междинният резултат не се закръглява. Освен това, ако Валута2 е "EUR", МеждТочност се използва все едно, че е необходимо двойно преобразуване и се прилага преобразуване от EUR към EUR.

Примери

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") преобразува 100 австрийски шилинга в евро.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") преобразува 100 евро в германски марки.

EVEN

Закръглява положително число нагоре до следващото четно цяло число и отрицателно число – надолу до следващото четно цяло число.

Синтаксис

EVEN(Число)

Връща Число, закръглено нагоре до следващото четно цяло число, в посока обратно на нулата.

Пример

=EVEN(2,3) връща 4.

=EVEN(2) връща 2.

=EVEN(0) връща 0.

=EVEN(-0,5) връща -2.

EXP

Връща e на степен дадено число. Константата e е приблизително равна на 2,71828182845904.

Синтаксис

EXP(Число)

Число е степента, на която да бъде повдигнато e.

Пример

=EXP(1) връща 2,71828182845904, математическата константа e с точността на Calc.

FACT

Връща факториела на число.

Синтаксис

FACT(Число)

Връща Число!, факториела на Число, който е равен на 1*2*3*4*…*Число.

=FACT(0) връща 1 по дефиниция.

Факториел от отрицателно число предизвиква грешка от типа „невалиден аргумент“.

Пример

=FACT(3) връща 6.

=FACT(0) връща 1.

GCD

Връща най-големия общ делител на две или повече цели числа.

Най-големият общ делител е най-голямото положително цяло число, което дели без остатък всяко от дадените цели числа.

Синтаксис

GCD(Цяло 1 [; Цяло 2 [; … [; Цяло 255]]])

Цяло 1, Цяло 2, … , Цяло 255 са цели числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с цели числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=GCD(16;32;24) дава резултат 8, тъй като 8 е най-голямото число, делящо 16, 24 и 32 без остатък.

=GCD(B1:B3), ако клетките B1, B2 и B3 съдържат9, 12 и 9, дава 3.

GCD_EXCEL2003

Резултатът е най-големият общ делител на списък от числа.

note

Функциите, чиито имена завършват с _ADD или _EXCEL2003, връщат същите резултати като съответните функции на Microsoft Excel 2003 без този суфикс. Функциите без суфикс връщат резултати, базирани на международните стандарти.


Синтаксис

GCD_EXCEL2003(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

Пример

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) връща 5.

INT

Закръглява число надолу до най-близкото цяло число.

Синтаксис

INT(Число)

Връща Число, закръглено надолу до най-близкото цяло число.

Отрицателните числа се закръгляват надолу до съответните цели числа под тях.

Пример

=INT(5,7) връща 5.

=INT(-1,3) връща -2.

LCM

Връща най-малкото общо кратно на едно или няколко цели числа.

Синтаксис

LCM(Цяло 1 [; Цяло 2 [; … [; Цяло 255]]])

Цяло 1, Цяло 2, … , Цяло 255 са цели числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с цели числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

Ако въведете числата 512, 1024 и 2000 като аргументи „Цяло число“ 1, 2 и 3, резултатът ще е 128000.

LCM_EXCEL2003

Резултатът е най-малкото общо кратно на списък от числа.

note

Функциите, чиито имена завършват с _ADD или _EXCEL2003, връщат същите резултати като съответните функции на Microsoft Excel 2003 без този суфикс. Функциите без суфикс връщат резултати, базирани на международните стандарти.


Синтаксис

LCM_EXCEL2003(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

Пример

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) връща 75.

LN

Връща натуралния логаритъм (с основа e) на число. Константата e има стойност приблизително 2,71828182845904.

Синтаксис

LN(Число)

Число е стойността, чийто натурален логаритъм да се изчисли.

Пример

=LN(3) връща натуралния логаритъм на 3 (приблизително 1,0986).

=LN(EXP(321)) връща 321.

LOG

Връща логаритъма на число при зададена основа.

Синтаксис

LOG(Число [; Основа])

Число е стойността, чийто логаритъм да се изчисли.

Основа е основата на логаритъма.

Пример

=LOG(10;3) връща логаритъма на 10 при основа 3 (приблизително 2,0959).

=LOG(7^4;7) връща 4.

LOG10

Връща десетичния логаритъм на число.

Синтаксис

LOG10(Число)

Връща десетичния логаритъм на Число.

Пример

=LOG10(5) връща десетичния логаритъм на 5 (приблизително 0,69897).

MOD

Връща остатъка от деление на едно цяло число на друго.

Синтаксис

MOD(Делимо; Делител)

За целочислени аргументи тази функция връща остатъка от делението на Делимо на Делител.

Тази функция е реализирана като Делимо - Делител * INT(Делимо / Делител) и формулата дава резултат и ако аргументите не са цели числа.

Пример

=MOD(22;3) връща 1, остатъкът при деление на 22 на 3.

=MOD(11,25;2,5) връща 1,25.

MROUND

Връща число, закръглено до най-близкото кратно на друго число.

Синтаксис

MROUND(Число; Стъпка)

Връща Число, закръглено до най-близкото кратно на Стъпка.

Алтернативна реализация на същото изчисление е Стъпка * ROUND(Число / Стъпка).

Пример

=MROUND(15,5;3) връща 15, тъй като 15,5 е по-близо до 15 (= 3*5), отколкото до 18 (= 3*6).

=MROUND(1,4;0,5) връща 1,5 (= 0,5*3).

MULTINOMIAL

Връща факториела на сумата на аргументите, разделен на произведението от факториелите на аргументите.

Синтаксис

MULTINOMIAL(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=MULTINOMIAL(F11:H11) връща 1260, ако клетките от F11 до H11 съдържат стойностите 2, 3 и 4. Това съответства на формулата =(2+3+4)! / (2!*3!*4!).

ODD

Закръглява положително число нагоре до най-близкото нечетно цяло число, а отрицателно – надолу към най-близкото нечетно цяло число.

Синтаксис

ODD(Число)

Връща Число, закръглено до следващото нечетно цяло число в посока обратно на нулата.

Пример

=ODD(1,2) връща 3.

=ODD(1) връща 1.

=ODD(0) връща 1.

=ODD(-3,1) връща -5.

PI

Връща 3,14159265358979, стойността на математическата константа пи с точност до 14 дробни позиции.

Синтаксис

PI()

Пример

=PI() връща 3,14159265358979.

POWER

Връща число, повдигнато на степен.

Синтаксис

POWER(Основа; Степен)

Връща Основа, повдигната на Степен.

Същият резултат може да се постигне чрез операцията степенуване ^:

Основа^Степен

note

=POWER(0,0) връща 1.


Пример

=POWER(4;3) връща 64, което е 4 на степен 3.

=4^3 също връща 4 на степен 3.

PRODUCT

Умножава всички подадени като аргументи числа и връща произведението.

Синтаксис

PRODUCT(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

=PRODUCT(2;3;4) връща 24.

QUOTIENT

Връща целочислената част от резултата при деление.

Синтаксис

QUOTIENT(Числител; Знаменател)

Връща цялата част от частното на Числител и Знаменател.

QUOTIENT е еквивалентна на INT(числител/знаменател) при еднакъв знак на числителя и знаменателя, но може да отчита грешките с различни кодове за грешка. По-общо тя е еквивалентна на INT(числител/знаменател/SIGN(числител/знаменател))*SIGN(числител/знаменател).

Пример

=QUOTIENT(11;3) връща 3. Остатъкът 2 се загубва.

RADIANS

Преобразува градуси в радиани.

Синтаксис

RADIANS(Число)

Число е ъгълът в градуси, който да бъде преобразуван в радиани.

Пример

=RADIANS(90) връща 1,5707963267949, което е пи/2 с точността на Calc.

RAND

Връща случайно число между 0 и 1.

Тази функция се преизчислява всеки път, когато се извършва преизчисляване.

Синтаксис

RAND()

Тази функция дава ново случайно число всеки път, когато Calc преизчислява. За да предизвикате преизчисляване ръчно, натиснете F9.

За генериране на случайни числа, които никога не се преизчисляват, направете едно от следните неща:

Пример

=RAND() връща случайно число между 0 и 1.

RAND.NV

Връща постоянно случайно число между 0 и 1.

Синтаксис

RAND.NV()

Тази функция дава постоянно случайно число при въвеждане. Постоянните функции не се преизчисляват при следващо въвеждане. Функцията не се преизчислява при натискане на F9, освен когато курсорът е в клетката, която я съдържа, или при използване на командата Твърдо преизчисляване (Shift++F9). Функцията се преизчислява при отваряне на файла.

Пример

=RAND.NV() връща постоянно случайно число между 0 и 1.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 7.0.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.LIBREOFFICE.RAND.NV

RANDBETWEEN

Връща случайно цяло число в зададен диапазон.

Тази функция се преизчислява всеки път, когато се извършва преизчисляване.

Синтаксис

RANDBETWEEN(ДолнаГраница; ГорнаГраница)

Връща случайно цяло число между целите числа ДолнаГраница и ГорнаГраница (включително).

Тази функция дава ново случайно число всеки път, когато Calc преизчислява. За да предизвикате преизчисляване ръчно, натиснете F9.

За да се генерират случайни числа, които никога не се преизчисляват, копирайте клетките, съдържащи тази функция, и използвайте Редактиране - Специално поставяне (като Поставяне - всичко и Формули не са отметнати, а Числа е отметнато).

Пример

=RANDBETWEEN(20;30) връща цяло число между 20 и 30.

RANDBETWEEN.NV

Връща постоянно цяло случайно число в зададен диапазон.

Синтаксис

RANDBETWEEN.NV(ДолнаГраница; ГорнаГраница)

Връща постоянно цяло случайно число между целите числа ДолнаГраница и ГорнаГраница (включително). Постоянните функции не се преизчисляват при следващо въвеждане на данни или натискане на F9. Функцията обаче се преизчислява при натискане на F9, ако курсорът е в съдържащата я клетка, а също при отваряне на файла, при използване на командата Твърдо преизчисляване (Shift++F9) и при преизчисляване на ДолнаГраница и ГорнаГраница.

Пример

=RANDBETWEEN.NV(20; 30) връща постоянно цяло число от 20 до 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1; 30) връща постоянно цяло число между стойността на клетката A1 и 30. Функцията се преизчислява, когато се промени съдържанието на клетката A1.

Техническа информация

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 7.0.


Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.LIBREOFFICE.RANDBETWEEN.NV

ROUND

Закръглява число до зададен брой дробни позиции.

Синтаксис

ROUND(Число [; Брой])

Връща Число, закръглено до Брой дробни позиции. Ако броят е пропуснат или нула, функцията закръглява до най-близкото цяло число. Ако броят е отрицателен, функцията закръглява до най-близкото кратно на 10, 100, 1000 и т.н.

Тази функция закръглява до най-близкото число. За алтернативи вижте ROUNDDOWN и ROUNDUP.

Пример

=ROUND(2,348;2) връща 2,35

=ROUND(-32,4834;3) връща -32,483. Променете формата на клетката, за да видите всички дробни позиции.

=ROUND(2,348;0) връща 2.

=ROUND(2,5) връща 3.

=ROUND(987,65;-2) връща 1000.

ROUNDDOWN

Съкращава число, запазвайки указан брой десетични цифри.

ROUNDUP

Закръглява число нагоре, в посока обратна на нулата, до зададена точност.

Синтаксис

ROUNDUP(Число [; Брой])

Връща Число, закръглено нагоре (в посока обратно на нулата) до Брой дробни позиции. Ако броят е пропуснат или нула, функцията закръглява нагоре до цяло число. Ако броят е отрицателен, функцията закръглява нагоре до следващото кратно на 10, 100, 1000 и т.н.

Тази функция закръглява в посока, обратна на нулата. За алтернативи вижте ROUNDDOWN и ROUND.

Пример

=ROUNDUP(1,1111;2) връща 1,12.

=ROUNDUP(1,2345;1) връща 1,3.

=ROUNDUP(45,67;0) връща 46.

=ROUNDUP(-45,67) връща -46.

=ROUNDUP(987,65;-2) връща 1000.

SEC

Връща секанса на дадения ъгъл в радиани. Секансът на ъгъл е равен на единица върху косинуса му.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 3.5.


Синтаксис

SEC(Число)

Връща секанса на Число, ъгълът трябва да е в радиани.

За да получите секанса на ъгъл в градуси, използвайте функцията RADIANS.

Пример

=SEC(PI()/4) връща приблизително 1,4142135624, реципрочното на косинус от PI/4 радиана.

=SEC(RADIANS(60)) връща 2, секансът на 60 градуса.

Отваряне на файл с пример:

SECH

Връща хиперболичния секанс на число.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 3.5.


Синтаксис

SECH(Число)

Връща хиперболичния секанс на Число.

Пример

=SECH(0) връща 1, хиперболичният секанс на 0.

Отваряне на файл с пример:

SERIESSUM

Сумира първите членове на степенен ред.

SERIESSUM(x; n; m; c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Синтаксис

SERIESSUM(X; N; M; Коефициенти)

X е стойността, за която се изчислява степенният ред.

N е началната степен.

M е стъпката за увеличаване на N.

Коефициенти е редица от коефициенти. На всеки коефициент съответства по един член в сумата на реда.

Пример

=SERIESSUM(A1; 0; 1; {1; 2; 3}) изчислява стойността на 1+2x+3x2, където x е стойността в клетката A1. Ако A1 съдържа 1, формулата връща 6; ако A1 съдържа 2, формулата връща 17; ако A1 съдържа 3, формулата връща 34 и т.н.

tip

Вижте уикистраницата SERIESSUM за повече подробности относно тази функция.


SIGN

Връща знака на число: 1, ако числото е положително, -1, ако е отрицателно, и 0, ако е нула.

Синтаксис

SIGN(Число)

Число е числото, чийто знак да бъде определен.

Пример

=SIGN(3,4) връща 1.

=SIGN(-4,5) връща -1.

SIN

Връща синуса на дадения ъгъл в радиани.

Синтаксис

SIN(Число)

Връща синуса на Число, ъгълът трябва да е в радиани.

За да получите синуса на ъгъл в градуси, използвайте функцията RADIANS.

Пример

=SIN(PI()/2) връща 1, синусът на пи/2 радиана.

=SIN(RADIANS(30)) връща 0,5, синусът на 30 градуса.

Отваряне на файл с пример:

SINH

Връща хиперболичния синус на число.

Синтаксис

SINH(Число)

Връща хиперболичния синус на Число.

Пример

=SINH(0) връща 0, хиперболичният синус на 0.

Отваряне на файл с пример:

SQRT

Връща положителния квадратен корен на число.

Синтаксис

SQRT(Число)

Връща положителния квадратен корен на Число.

Числото трябва да е положително.

Пример

=SQRT(16) връща 4.

=SQRT(-16) връща грешка от типа невалиден аргумент.

SQRTPI

Връща квадратния корен на пи, умножено по число.

Синтаксис

SQRTPI(Число)

Връща положителния квадратен корен на произведението на пи с Число.

Това е еквивалентно на SQRT(PI()*Число).

Пример

=SQRTPI(2) връща квадратния корен на 2*пи, приблизително 2,506628.

SUBTOTAL

Изчислява междинни суми. Ако областта вече съдържа междинни суми, те не се включват в по-нататъшните изчисления. Използвайте тази функция заедно с автофилтър, за да обработите само филтрираните записи.

Синтаксис

SUBTOTAL(Функция; Област)

Функция е число, което означава една от следващите функции:

Индекс

(включва скритите стойности)

Индекс

(игнорира скритите стойности)

Функция

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Използвайте числата от 1–11, за да включите ръчно скритите редове, или 101–111, за да ги изключите; невидимите заради филтриране клетки винаги се изключват.

Област е областта, чиито клетки са включени.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

Имате таблица в диапазона от клетки A1:B6, съдържаща цените на принадлежности за 10 ученици. Ред 2 (Писалка) е скрит ръчно. Може да искате да видите сумата на показаните числа, т.е. междинната сума за филтрираните редове. В този случай правилната формула би била:

A

B

1

АРТИКУЛ

КОЛИЧЕСТВО

2

Писалка

10

3

Молив

10

4

Бележник

10

5

Гумичка

10

6

Острилка

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) връща 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) връща 40.

SUMIF

Сумира клетките, указани чрез зададен критерий. Тази функция се използва за сумиране на диапазон, когато търсите конкретна стойност.

Търсенето поддържа заместващи знаци или регулярни изрази. Ако са разрешени регулярните изрази, можете да въведете например „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако искате да търсите текст, който сам представлява регулярен израз, трябва или да поставите наклонена черта „\“ пред всеки метазнак или операция на регулярния израз, или да оградите текста с \Q...\E. Можете да превключвате автоматичното изчисляване на заместващи знаци или регулярни изрази в - PRODUCTNAME Calc - Изчисляване.

warning

Когато се използват функции, в които един или няколко аргумента са низове с критерии за търсене – регулярни изрази, първо се прави опит низовете с критерии да се преобразуват в числа. Например ".0" ще се преобразува в 0.0 и т.н. При успех няма да се използва сравняване по регулярен израз, а сравняване на числа. Ако обаче се превключи към локал, в който десетичният разделител не е точка, ще сработи преобразуването към регулярен израз. За да наложите изчисляване на регулярен израз вместо числов, използвайте израз, който не може да бъде изтълкуван като число, например ".[0]", ".\0" или "(?i).0".


Синтаксис

SUMIF(Диапазон; Критерий [; ДиапазонЗаСумиране])

Диапазон е диапазонът, върху който да се приложи критерият.

Критерий: критерият представлява число, текст или обръщение към единична клетка. Той се използва за сравняване на съдържанието на клетки.

Обръщение към празна клетка се интерпретира като числовата стойност 0.

Съответстващ израз може да бъде:

ДиапазонЗаСумиране е диапазонът, от който се сумират стойности. Ако този параметър е пропуснат, се сумират стойностите от параметъра „Диапазон“.

note

SUMIF поддържа операцията слепване на обръщения (~) само в параметъра „Диапазон“ и само ако незадължителният параметър „ДиапазонЗаСумиране“ е пропуснат.


Пример

За да сумирате само отрицателни числа: =SUMIF(A1:A10; "<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) – сумира стойностите от диапазона B1:B10 само ако съответните стойности от диапазона A1:A10 са по-големи от 0.

При COUNTIF() ще намерите още примери за синтаксиса, който може да се използва със SUMIF().

SUMSQ

Изчислява сумата от квадратите на съвкупност от числа.

Синтаксис

SUMSQ(Число 1 [; Число 2 [; … [; Число 255]]])

Число 1, Число 2, … , Число 255 са числа или обръщения към клетки или диапазони от клетки с числа.

note

Тази функция игнорира текстовете и празните клетки в диапазон с данни. Ако подозирате, че резултатът ѝ е погрешен, потърсете текст в диапазоните с данни. За да осветите текстовото съдържание в диапазон с данни, използвайте функционалността за осветяване на стойности.


Пример

Ако въведете числата 2, 3 и 4 като аргументи „Число“ 1, 2 и 3, резултатът ще е 29.

TAN

Връща тангенса на дадения ъгъл в радиани.

Синтаксис

TAN(Число)

Връща тангенса на Число, ъгълът трябва да е в радиани.

За да получите тангенса на ъгъл в градуси, използвайте функцията RADIANS.

Пример

=TAN(PI()/4) връща 1, тангенсът на пи/4 радиана.

=TAN(RADIANS(45)) връща 1, тангенсът на 45 градуса.

Отваряне на файл с пример:

TANH

Връща хиперболичния тангенс на число.

Синтаксис

TANH(Число)

Връща хиперболичния тангенс на Число.

Пример

=TANH(0) връща 0, хиперболичният тангенс на 0.

Отваряне на файл с пример:

TRUNC

Съкращава число, запазвайки указан брой десетични цифри.

Моля, подкрепете ни!