Информационни функции

Тази категория съдържа информационни функции.

За достъп до тази команда...

Вмъкване - Функция - Категория Информация


Данните в следващата таблица служат за основа за някои от примерите в описанията на функции.

C

D

2

Стойност на x

Стойност на y

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


CELL

Връща информация за адреса, форматирането или съдържанието на клетка.

Синтаксис

CELL("ТипИнфрмация" [; Обръщение])

ТипИнформация е знаковият низ, задаващ типа на информацията. Той е винаги на английски. Регистърът на буквите няма значение.

ТипИнформация

Значение

COL

Връща номера на колона, посочена чрез обръщение.

=CELL("COL";D2) връща 4.

ROW

Връща номера на ред, посочен чрез обръщение.

=CELL("ROW";D2) връща 2.

SHEET

Връща номера на лист, посочен чрез обръщение.

=CELL("SHEET";Лист3.D2) връща 3.

ADDRESS

Връща абсолютния адрес на клетка, посочена чрез обръщение.

=CELL("ADDRESS";D2) връща $D$2.

=CELL("ADDRESS";Лист3.D2) връща $Лист3.$D$2.

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Лист1.D2) връща 'file:///X:/dr/test.ods'#$Лист1.$D$2.

FILENAME

Връща името на файла и номера на листа на посочената чрез обръщение клетка.

=CELL("FILENAME";D2) връща 'file:///X:/dr/own.ods'#$Лист1, ако формулата в текущия документ X:\dr\own.ods се намира в Лист1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Лист1.D2) връща 'file:///X:/dr/test.ods'#$Лист1.

COORD

Връща пълния адрес на клетка във формата на Lotus™.

=CELL("COORD"; D2) връща $A:$D$2.

=CELL("COORD"; Лист3.D2) връща $C:$D$2.

CONTENTS

Връща съдържанието на посочената клетка без форматирането.

TYPE

Връща типа на съдържанието на клетка.

b = празна клетка (blank)

l = текст или текстов резултат от формула (label)

v = число или числов резултат от формула (value)

WIDTH

Връща ширината на посочената колона като броя нули (0), които могат да се поберат в нея при подразбирания шрифт и размер.

PREFIX

Връща подравняването на посочената клетка.

' = подравняване отляво

" = подравняване отдясно

^ = центриране

\ = повтаряне (не е активно в момента)

PROTECT

Връща състоянието на защитата за дадената клетка.

1 = клетката е защитена

0 = клетката не е защитена

FORMAT

Връща знаков низ, показващ числовия формат.

, = число с разделител на хилядите

F = число без разделител на хилядите

C = валутен формат

S = експоненциално представяне, например 1,234+E56

P = проценти

В горните формати броят на дробните позиции се дава като число. Например за числовия формат #,##0.0 се връща низът ,1, а за формата 00.000% – P3.

D1 = MMM-D-YY, MM-D-YY и подобни формати

D2 = DD-MM

D3 = MM-YY

D4 = DD-MM-YYYY HH:MM:SS

D5 = MM-DD

D6 = HH:MM:SS AM/PM

D7 = HH:MM AM/PM

D8 = HH:MM:SS

D9 = HH:MM

G = всички други формати

- (минус) в края = отрицателните числа се форматират с цвят

() (скоби) в края = в кода на формат има отваряща скоба

COLOR

Връща 1, ако отрицателните стойности са форматирани с цвят, и 0 в противен случай.

PARENTHESES

Връща 1, ако кодът на формат съдържа отваряща скоба (, и 0 в противен случай.


Обръщение (списък с настройки) е позицията на клетката, която да бъде анализирана. Ако Обръщение е област, клетката се премества горе вляво в областта. Ако Обръщение е пропуснато, LibreOffice Calc използва позицията на клетката, в която е разположена формулата. Microsoft Excel използва обръщението на клетката, в която се намира курсорът.

CURRENT

Тази функция връща резултата до момента от изчисляването на формулата, в която участва (с други думи, текущия резултат, до който е стигнало изчисляването). Тя се използва главно в съчетание с функцията STYLE() за прилагане на избрани стилове върху клетка в зависимост от съдържанието й.

Синтаксис

CURRENT()

Пример

=1+2+CURRENT()

Примерът връща 6. Формулата се изчислява от ляво надясно така: 1 + 2 дава 3 – това е текущият резултат при извикването на CURRENT(); следователно CURRENT() връща 3, което се добавя към оригиналното 3 и дава 6.

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;"Червен текст";"По подразбиране"))

Примерът връща A2 + B2 (тук STYLE връща 0). Ако сумата е по-голяма от 10, върху клетката се прилага стилът „Червен текст“. Вижте функцията STYLE за допълнителни обяснения.

="ку"&CURRENT()

Примерът връща „куку“.

Техническа информация

Тази функция не е част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Пространството от имена е

ORG.OPENOFFICE.CURRENT

FORMULA

Показва формулата от клетка с формула като текстов низ.

Тази функция се преизчислява всеки път, когато се извършва преизчисляване.

Синтаксис

FORMULA(Обръщение)

Обръщение е обръщение към клетка, съдържаща формула.

При неправилно обръщение или обръщение към клетка без формула резултатът е стойността за грешка #N/A.

Пример

Ако клетката A8 съдържа формулата =SUM(1;2;3), тогава

=FORMULA(A8) връща текста =SUM(1;2;3).

IFERROR

Връща първата стойност, ако клетката не съдържа стойност за грешка, или алтернативната в противен случай.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.0.


Синтаксис

IFERROR(Стойност; Алтернативна_стойност)

Стойност е стойност или израз, който ще бъде върнат, ако ако не е равен на или не дава като резултат стойност за грешка.

Алтернативна_стойност е стойност или израз, който ще бъде върнат, ако изразът или стойността в Стойност е равен на или дава като резултат стойност за грешка.

Пример

=IFERROR(C8; C9), при условие че клетката C8 съдържа =1/0, връща стойността на C9, защото 1/0 е грешка.

=IFERROR(C8; C9), при условие че клетката C8 съдържа 13, връща 13 – стойността на C8, – защото тя не е грешка.

IFNA

Връща първата стойност, ако клетката не съдържа стойността за грешка #N/A (неналична стойност), или алтернативната в противен случай.

tip

Тази функция е налична от LibreOffice 4.0.


Синтаксис

IFNA(Стойност; Алтернативна_стойност)

Стойност е стойност или израз, който ще бъде върнат, ако ако не е равен на или не дава като резултат стойност за грешка #N/A.

Алтернативна_стойност е стойност или израз, който ще бъде върнат, ако изразът или стойността в Стойност е равен на или дава като резултат стойност за грешка #N/A.

Пример

=IFNA(D3; D4) връща стойността на D3, ако D3 не се свежда до грешка #N/A, или D4 в противен случай.

INFO

Връща определена информация за текущата работна среда. Функцията приема единствен текстов аргумент и връща данни в зависимост от стойността му.

Тази функция се преизчислява всеки път, когато се извършва преизчисляване.

Синтаксис

INFO("Тип")

В следващата таблица са изброени стойностите за текстовия параметър Тип и резултатите от функцията INFO.

Стойност на "Тип"

Връщана стойност

"osversion"

Винаги "Windows (32-bit) NT 5.01" за съвместимост.

"system"

Типът на операционната система:
"ANDROID" за мобилната операционна система на Google
"DRAGONFLY" за операционната система DragonFly, разклонена от FreeBSD
"EMSCRIPTEN" за браузърната система WebAssembly
"FREEBSD", "OPENBSD" или "NETBSD" за операционни системи, базирани на Berkeley Software Distribution (BSD)
"HAIKU" за операционна система, съвместима с BeOS
"iOS" за мобилната операционна система на Apple
"LINUX" за операционни системи, базирани на GNU/Linux
"MACOSX" за Apple macOS
"SOLARIS" за операционна система Oracle Solaris
"WNT" за Microsoft Windows

"release"

Идентификаторът на издание на продукта, например "300m25(Build:9876)"

"numfile"

Винаги 1 за съвместимост.

"recalc"

Текущият режим на преизчисляване на формули, "Автоматично" или "Ръчно" (локализиран на езика на LibreOffice)


note

Други приложения за електронни таблици може да приемат локализирани стойности за параметъра Тип, но LibreOffice Calc приема само стойности на английски.


Пример

=INFO("release") връща номера на издание на използваната инсталация на LibreOffice.

=INFO(D5), ако клетката D5 съдържа текстовия низ system, връща типа на операционната система.

ISBLANK

Връща TRUE, ако обръщението сочи към празна клетка. Тази функция определя дали дадената клетка е празна. Клетка, съдържаща формула, не е празна.

Ако възникне грешка, функцията връща логическа или числова стойност.

Синтаксис

ISBLANK(Стойност)

Стойност представлява съдържанието, което да бъде проверено.

Пример

=ISBLANK(D2) връща FALSE.

ISERR

Проверява за възникнали грешки с изключение на стойността #N/A и връща TRUE или FALSE.

Ако възникне грешка, функцията връща логическа или числова стойност.

Синтаксис

ISERR(Стойност)

Стойност е стойност или израз, за който се проверява дали е стойност за грешка, различна от #N/A.

Пример

=ISERR(C8), при условие, че клетката C8 съдържа =1/0, връща TRUE, тъй като 1/0 е грешка.

=ISERR(C9), при условие, че клетката C9 съдържа =NA() връща FALSE, тъй като ISERR() игнорира грешката #N/A.

ISERROR

Проверява за възникнали грешки, включително #N/A, и връща TRUE или FALSE.

Ако възникне грешка, функцията връща логическа или числова стойност.

Синтаксис

ISERROR(Стойност)

Стойност представлява или посочва стойността, която да бъде проверена. ISERROR() връща TRUE, ако има грешка, и FALSE в противен случай.

Пример

=ISERROR(C8), при условие че клетката C8 съдържа =1/0, връща TRUE, тъй като 1/0 е грешка.

=ISERROR(C9), при условие че клетката C9 съдържа =NA(), връща TRUE.

ISEVEN

Връща TRUE, ако стойността е четно цяло число, и FALSE, ако стойността е нечетна.

Синтаксис

ISODD(Стойност)

Стойност е стойността, която да бъде проверена.

Ако стойността не е цяло число, цифрите след десетичната запетая се игнорират. Знакът на числото също се пренебрегва.

Пример

=ISEVEN(48) връща TRUE

=ISREF(4) връща FALSE

=ISEVEN(0) връща TRUE

=ISEVEN(-2,1) връща TRUE

=ISEVEN(3,999) връща FALSE

ISEVEN_ADD

Проверява за четни числа. Връща 1, ако при делението на числото на две се получава цяло число.

note

Функциите, чиито имена завършват с _ADD или _EXCEL2003, връщат същите резултати като съответните функции на Microsoft Excel 2003 без този суфикс. Функциите без суфикс връщат резултати, базирани на международните стандарти.


Синтаксис

ISEVEN_ADD(Число)

Число е числото, което да бъде проверено.

Пример

=ISEVEN_ADD(5) връща 0.

=ISEVEN_ADD(A1) връща 1, ако клетката A1 съдържа числото 2.

ISFORMULA

Връща TRUE, ако клетката съдържа формула.

Ако възникне грешка, функцията връща логическа или числова стойност.

Синтаксис

ISFORMULA(Обръщение)

Обръщение e обръщението към клетка, за която трябва да се провери дали съдържа формула.

Пример

=ISFORMULA(C4) връща FALSE, ако клетката C4 съдържа числото 5.

ISLOGICAL

Проверява за логическа стойност (TRUE илиFALSE).

Ако възникне грешка, функцията връща FALSE.

Синтаксис

ISLOGICAL(Стойност)

Връща TRUE, ако Стойност е логическа стойност (TRUE или FALSE), и FALSE в противен случай.

Пример

=ISLOGICAL(99) връща FALSE, тъй като 99 е число, а не логическа стойност.

=ISLOGICAL(ISNA(D4)) връща TRUE независимо от съдържанието на клетката D4, тъй като ISNA() връща логическа стойност.

ISNA

Връща TRUE, ако клетка съдържа стойността за грешка #N/A (не е налична стойност).

Ако възникне грешка, функцията връща FALSE.

Синтаксис

ISNA(Стойност)

Стойност е стойността или изразът, който да бъде проверен.

Пример

=ISNA(D3) връща FALSE.

ISNONTEXT

Проверява дали съдържанието на клетката е текст или число и връща FALSE, ако съдържанието е текст.

Ако възникне грешка, функцията връща TRUE.

Синтаксис

ISNONTEXT(Стойност)

Стойност е стойност или израз, за който се проверява дали представлява текст, число или логическа стойност.

Пример

=ISNONTEXT(D2) връща FALSE, ако клетката D2 съдържа текста абвгде.

=ISNONTEXT(D9) връща TRUE, ако клетката D9 съдържа числото 8.

ISNUMBER

Връща TRUE, ако стойността представлява или посочва число.

Ако възникне грешка, функцията връща логическа или числова стойност.

Синтаксис

ISNUMBER(Стойност)

Стойност е израз, за който да се провери дали е число или текст.

Пример

=ISNUMBER(C3) връща TRUE, ако клетката C3 съдържа числото 4.

=ISNUMBER(C2) връща FALSE, ако клетката C2 съдържа текста абвгде.

ISODD

Връща TRUE, ако стойността е нечетна, и FALSE, ако е четна.

Синтаксис

ISODD(Стойност)

Стойност е стойността, която да бъде проверена.

Ако стойността не е цяло число, цифрите след десетичната запетая се игнорират. Знакът на числото също се пренебрегва.

Пример

=ISODD(33) връща TRUE

=ISREF(4) връща FALSE

=ISODD(3,999) връща TRUE

=ISODD(-3,1) връща TRUE

ISODD_ADD

Връща TRUE (1), ако при деление на числото на две не се получава цяло число.

note

Функциите, чиито имена завършват с _ADD или _EXCEL2003, връщат същите резултати като съответните функции на Microsoft Excel 2003 без този суфикс. Функциите без суфикс връщат резултати, базирани на международните стандарти.


Синтаксис

ISODD_ADD(Число)

Число е числото, което да бъде проверено.

Пример

=ISODD_ADD(5) връща 1.

ISREF

Проверява дали аргументът е обръщение. Връща TRUE, ако аргументът е обръщение, а в противен случай – FALSE. Когато е подадено обръщение, тази функция не обработва стойността на посочената клетка.

Ако възникне грешка, функцията връща логическа или числова стойност.

Синтаксис

ISREF(Стойност)

Стойност е стойността, за която да се провери дали е обръщение.

Пример

=ISREF(C5) връща резултата TRUE, тъй като C5 е валидно обръщение.

=ISREF("абвгде") винаги връща FALSE, тъй като текст не може да бъде обръщение.

=ISREF(4) връща FALSE.

=ISREF(INDIRECT("A6")) връща TRUE, защото INDIRECT е функция, която връща обръщение.

=ISREF(ADDRESS(1; 1; 2;"Sheet2")) връща FALSE, защото ADDRESS е функция, която връща текст, независимо, че той изглежда като обръщение.

ISTEXT

Връща TRUE, ако съдържанието на клетката е текст.

Ако възникне грешка, функцията връща FALSE.

Синтаксис

ISTEXT(Стойност)

Стойност е стойност, която да бъде проверена и може да бъде число, логическа стойност или стойност за грешка.

Пример

=ISTEXT(D9) връща TRUE, ако клетката D9 съдържа текста абвгде.

=ISTEXT(C3) връща FALSE, ако клетката C3 съдържа числото 3.

N

Връща числовата стойност на дадения параметър. Връща 0, ако параметърът е текст или FALSE.

При възникване на грешка функцията връща стойност за грешка.

Синтаксис

N(Стойност)

Стойност е параметърът, който да бъде превърнат в число. N() връща числовата стойност, ако е възможно. За TRUE и FALSE се връща съответно 1 и 0. За текст се връща 0.

Пример

=N(123) връща 123.

=N(TRUE()) връща 1.

=N(FALSE()) връща 0.

=N("абв") връща 0.

=N(1/0) връща #DIV/0!

NA

Връща стойността за грешка #N/A.

Синтаксис

NA()

Пример

=NA() преобразува съдържанието на клетката в #N/A.

TYPE

Връща типа на дадена стойност, като 1 = число, 2 = текст, 4 = логическа стойност, 8 = формула, 16 = стойност за грешка, 64 = масив.

Ако възникне грешка, функцията връща логическа или числова стойност.

Синтаксис

TYPE(Стойност)

Стойност е конкретна стойност, за която да се определи типът данни.

Пример (вижте примерната таблица по-горе)

=TYPE(C2) връща 2.

=TYPE(D9) връща 1.

Моля, подкрепете ни!