Функции за дати и часове

Тези функции служат за вмъкване и редактиране на дати и часове.

За достъп до тази команда...

Вмъкване - Функция - Категория Дати и часове


note

Функциите, чиито имена завършват с _ADD или _EXCEL2003, връщат същите резултати като съответните функции на Microsoft Excel 2003 без този суфикс. Функциите без суфикс връщат резултати, базирани на международните стандарти.


LibreOffice вътрешно борави с датите и часовете като с числови стойности. Ако припишете формата „Число“ на дата или час, стойността ще бъде преобразувана до число. Например 12:00 ч. на 01.01.2000 г. се преобразува в 36526,5. Стойността преди десетичната запетая съответства на датата, а тази след нея – на часа. Ако не желаете да виждате този вид числово представяне на датата или часа, променете формата по съответен начин. За тази цел изберете клетката, съдържаща стойността за дата или час, отворете контекстното й меню и изберете Форматиране на клетки. Разделът Числа съдържа функциите за задаване на числов формат.

База за нулевия ден

Датите се изчисляват като разстояния от началния нулев ден. Можете да изберете за нулев ден една от следните възможности:

Базова дата

Употреба

30.12.1899 г.

(по подразбиране)

01.01.1900 г.

(използва се в бившия StarCalc 1.0)

01.01.1904 г.

(използва се в софтуера на Apple)


За да зададете базовата дата, изберете - LibreOffice Calc - Изчисляване.

warning

Когато копирате и поставяте между различни електронни таблици клетки, съдържащи дати и часове, двата документа трябва да са с еднаква настройка за базова дата. В противен случай показваните стойности ще се променят!


Двуцифрени години

В - LibreOffice - Общи ще намерите областта Двуцифрени години. В нея се задава периодът, за който се отнасят двуцифрените години. Забележете, че внесените тук промени влияят върху някои от следващите функции.

note

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


tip

Еднозначно преобразуване е възможно за дати и часове по стандарта ISO 8601 в разширените им формати с разделители. Ако възникне грешка #VALUE!, изчистете полето Генериране на грешка #VALUE! в - LibreOffice Calc - Формула, бутон Подробности... под „Подробни настройки за изчисляване“, списъчно поле Преобразуване от текст в число.


note

Във функциите за дати и часове и в клетките не се използва информация за часови пояс.


Функции

Функции за дати и часове

DATE

DATEDIF

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

ISLEAPYEAR

ISOWEEKNUM

MINUTE

MONTH

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_EXCEL2003

WEEKNUM_OOO

WEEKS

WEEKSINYEAR

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

YEARS

Моля, подкрепете ни!