Delete Cells

Напълно изтрива избраните клетки, колони или редове. Освободеното място се запълва с клетките под или вдясно от избраните. Забележете, че избраната настройка за изтриване се запазва и се предлага отново при следващото отваряне на диалоговия прозорец.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Изтриване на клетки.

От контекстното меню:

Choose Delete Cells.

От интерфейса с раздели:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Delete.

От лентите с инструменти:

Icon Delete Cells

Delete Cells

От клавиатурата:

+ "-"


Избрано

Настройките в тази област определят как да изглежда листът след изтриването на клетките.

Изместване на клетките нагоре

Запълва освободеното пространство с клетките под изтритите.

Изместване на клетките наляво

Запълва освободеното пространство с клетките вдясно от изтритите.

Изтриване на цели редове

След като е избрана поне една клетка, изтрива целия ред от листа.

tip

This command is equivalent to .


Изтриване на цели колони

След като е избрана поне една клетка, изтрива цялата колона от листа.

tip

This command is equivalent to .


Моля, подкрепете ни!