Запълване с поредица

Автоматично създава поредица, базирана на настройките в диалоговия прозорец. Можете да определите посоката, стъпката, единиците за време и вида на поредицата.

note

Преди да запълвате с поредица, изберете областта от клетки.


За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

ИзберетеЛист - Запълване на клетки - Запълване с поредица.


За автоматично продължаване на поредица според разпознатите правила за довършване, изберете Автозапълване в диалоговия прозорец Запълване с поредица.

Посока

Определя посоката на създаване на поредицата.

Надолу

Създава поредица в посока надолу в избраната област, използвайки зададената стъпка и крайна стойност.

Надясно

Създава поредица в посока надясно в избраната област, използвайки зададената стъпка и крайна стойност.

Нагоре

Създава поредица в посока нагоре в избраната област, използвайки зададената стъпка и крайна стойност.

Наляво

Създава поредица в посока наляво в избраната област, използвайки зададената стъпка и крайна стойност.

Тип на поредицата

Задава типа на поредицата. Възможните алтернативи са Линейна, Растеж, Дата и Автозапълване.

Линейна

Създава аритметична прогресия със зададената стъпка и крайна стойност.

Растеж

Създава геометрична прогресия със зададената стъпка и крайна стойност.

Дати

Създава поредица от дати със зададената стъпка и крайна дата.

Автозапълване

Образува поредица директно в листа. Функцията Автозапълване взима предвид персонализираните списъци. Например, ако въведете януари в първата клетка, поредицата ще бъде довършена чрез списъка, зададен в - LibreOffice Calc - Списъци за сортиране.

Автозапълването се опитва да довърши поредица от стойности, следвайки зададената закономерност. Поредицата 1, 3, 5 автоматично се продължава със 7, 9, 11, 13 и т.н. Поредиците от дати и часове се довършват по съответния начин, например след 01.01.99 и 15.01.99 се продължава с интервал от 14 дни.

Автоматично запълване с данни на съседни клетки

Единица за време

В тази област можете да зададете желаната единица за време. Областта е достъпна само ако е избрана настройката Дата в областта Тип на поредицата.

Ден

Чрез типа поредица Дата и тази настройка можете да създадете поредица, съдържаща и седемте дни на седмицата. Параметърът Стъпка се задава в дни.

Работен ден

Чрез типа поредица Дата и тази настройка можете да създадете поредица, съдържаща групи от по пет работни дни. Параметърът Стъпка се задава в дни.

Месец

Чрез типа поредица Дата и тази настройка можете да създадете поредица, чиято Стъпка е месец.

Година

Чрез типа поредица Дата и тази настройка можете да създадете поредица, чиято Стъпка е година.

Начална стойност

Определя началната стойност на поредицата. Можете да зададете число, дата или час.

Крайна стойност

Определя крайната стойност на поредицата. Можете да зададете число, дата или час.

Стъпка

Под „стъпка“ се разбира големината на нарастването на дадена стойност. Определя стойността, с която нарастват членовете на поредицата. Достъпна е за въвеждане само ако е избрана поредица от тип „Линейна“, „Нарастване“ или „Дати“.

Моля, подкрепете ни!