Меню Лист

От лентата с менюта:

Изберете Лист.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Смяна на типа обръщение към клетка.

От клавиатурата:

F4

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Скриване на лист.

От интерфейса с раздели:

Изберете Оформление - Скриване на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Скриване на лист.

От лентите с инструменти:

Икона за скриване на лист

Скриване на лист

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Показване на лист.

От интерфейса с раздели:

Изберете Оформление - Показване на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Показване на лист.

От лентите с инструменти:

Икона за показване на лист

Показване на лист

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Дублиране на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Дублиране на лист.

От лентите с инструменти:

Икона за дублиране на лист

Дублиране на лист

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Цвят на раздела на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Цвят на раздела.

От лентите с инструменти:

Икона за цвят на раздела на лист

Цвят на раздела на лист

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Преименуване на лист.

От интерфейса с раздели:

Изберете Оформление - Преименуване на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Преименуване на лист.

От лентите с инструменти:

Икона за преименуване на лист

Преименуване на лист

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Изтриване на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Изтриване на лист.

От лентите с инструменти:

Икона за изтриване на лист

Изтриване на лист

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване на лист в края.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване на лист.

От интерфейса с раздели:

Изберете Оформление - Вмъкване на лист.

Изберете Вмъкване - Вмъкване на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Вмъкване на лист.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на лист

Вмъкване на лист

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Местене или копиране на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Местене или копиране на лист.

От лентите с инструменти:

Икона за местене или копиране на лист

Местене или копиране на лист

От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Защитаване на лист.

От интерфейса с раздели:

Изберете Преглед - Защитаване на лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Защитаване на лист.

От лентите с инструменти:

Икона за защитаване на лист

Защитаване на лист

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Събития за лист.

От интерфейса с раздели:

Изберете Оформление - Събития за лист.

От лентата за навигация в листовете:

Изберете Събития за лист.

От лентите с инструменти:

Икона за събития на лист

Събития за лист

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване на редове.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Ред.

Изберете Оформление - Ред.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на ред

Вмъкване на ред

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване на колони.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Колона.

Изберете Оформление - Колона.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на колона

Вмъкване на колони

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване разделител на страници.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване разделител на страници - Разделител на редове.

От интерфейса с раздели:

В менюто Оформление на раздела Оформление изберете Разделител на редове.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване разделител на редове

Вмъкване на разделител за редове

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Вмъкване разделител на страници - Разделител на колони.

От интерфейса с раздели:

В менюто Оформление на раздела Оформление изберете Разделител на колони.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване разделител на колони

Вмъкване на разделител за колони

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Изтриване разделител на страници.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Изтриване разделител на страници - Разделител на редове.

От интерфейса с раздели:

В менюто Оформление на раздела Оформление изберете Разделител на редове.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Изтриване разделител на страници - Разделител на колони.

От интерфейса с раздели:

В менюто Оформление на раздела Оформление изберете Разделител на колони.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Коментари на клетки.

Изберете Лист - Коментари на клетки - Редактиране на коментар.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Коментари на клетки - Скриване на коментар.

От контекстното меню:

Изберете Скриване на коментар.

От лентите с инструменти:

Икона за скриване на коментар

Скриване на коментар

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Коментари на клетки - Показване на коментар.

От контекстното меню:

Изберете Показване на коментар.

От лентите с инструменти:

Икона за показване на коментар

Показване на коментар

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Коментари на клетки - Изтриване на коментар.

От контекстното меню:

Изберете Изтриване на коментар.

От интерфейса с раздели:

Изберете Преглед - Изтриване на коментар.

От лентите с инструменти:

Икона за изтриване на коментар

Изтриване на коментар

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Коментари на клетки - Изтриване на всички коментари.

От интерфейса с раздели:

Изберете Преглед - Изтриване на всички коментари.

От лентите с инструменти:

Икона за изтриване на всички коментари

Изтриване на всички коментари

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Навигация.

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Навигация - Към следващия лист.

От клавиатурата:

+ Tab

От лентата с менюта:

Изберете Лист - Навигация - Към предишния лист.

От клавиатурата:

+ Shift +Tab

Моля, подкрепете ни!