Функция StrConv

Преобразува низ според зададен тип на преобразуването.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

StrConv(string As String, Conversion As Integer, [ LCID ])

Резултат:

String

Параметри:

string: произволен валиден низов израз.

Conversion: типът на преобразуването, което да се извърши, както е дефиниран в таблицата по-долу.

Преобразуване

Стойност

Описание

vbUpperCase

1

Преобразува знаците от Text към горен регистър.

vbLowerCase

2

Преобразува знаците от Text към долен регистър.

vbProperCase

3

Преобразува първата буква от всяка дума в Text към горен регистър.

vbWide

4

Преобразува тесните знаци (с половин ширина) в Text към широки знаци (с пълна ширина).

vbNarrow

8

Преобразува широките знаци (с пълна ширина) в Text към тесни знаци (с половин ширина).

vbKatakana

16

Преобразува знаците от хирагана в Text към знаци от катакана.

vbHiragana

32

Преобразува знаците от катакана в Text към знаци от хирагана.

vbUnicode

64

Преобразува знаците от Text към знаци от Уникод, използвайки подразбираната кодова страница на системата.

vbFromUnicode

128

Преобразува знаците в Text от Уникод към подразбираната кодова страница на системата.


LCID Незадължителен. Идентификатор на локал във вид на десетично число. Ако този параметър е пропуснат, се подразбира системният идентификатор на локал. Вижте файла msi-encodinglist.txt за допустимите стойности на LCID.

Пример:


Option VBASupport 1
Option Explicit
Sub Test_StrConv
  Print StrConv("abc EFG hij", vbUpperCase) '= "ABC EFG HIJ"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbLowerCase) ' = "abc efg hij"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbProperCase) ' = "Abc Efg Hij"

  REM Преобразува тесните (еднобайтови) знаци от низа в широки.
  Print StrConv("ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©", vbWide) ' = "ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©"

  REM Преобразува широките (двубайтови) знаци от низа в тесни (еднобайтови).
  Print StrConv("ABCD@$%23'?EG", vbNarrow) ' = "ABCD@$%23'?EG"

  REM Преобразува знаците от хирагана в низа към знаци от катакана.
  Print StrConv("かたかな", vbKatakana) ' = "カタカナ"

  REM Преобразува знаците от катакана в низа към знаци от хирагана.
  Print StrConv("カタカナ", vbHiragana) '= "かたかな"

  REM Подразбира се кодиране CP-1252, свързано с локал en-US, използван за компонентно тестване.
  Dim x() As Byte
  x = StrConv("ÉϺ£ÊÐABC", vbFromUnicode)
  Print UBound(x) ' 8 знака
  Print x(2) ' = 186
  Print StrConv(x, vbUnicode)' = "ÉϺ£ÊÐABC"
End Sub

Моля, подкрепете ни!