Функции и оператори само във VBA

LibreOffice Basic добавя този набор от функции, когато е разрешена поддръжката за VBA.

Тези ексклузивни функции на VBA са разрешени, когато операторът Option VBASupport 1 присъства преди първия макрос в модул на LibreOffice Basic.

Оператори на VBA

Оператор Option ClassModule

Указва, че модулът е модул на клас и съдържа членове, свойства, процедури и функции.

Оператор Option VBASupport

Указва, че LibreOffice Basic ще поддържа оператори, функции и обекти на VBA.

Оператор Enum [VBA]

Дефинира изброени типове или групи от константи, непринадлежащи на UNO. Изброеният тип е списък от стойности, който улеснява програмирането и проследяването на логиката на програмата.

Функции за текст

Функция AscW [VBA]

Връща стойността в Уникод на първия знак от низов израз.

Функция ChrW [VBA]

Връща знака от Уникод, съответстващ на зададения знаков код.

Функция InStrRev [VBA]

Връща позицията на низ в друг низ, започвайки от дясната му страна.

Функция StrReverse [VBA]

Връща низа с обърнат ред на знаците.

Функция StrConv

Преобразува низ според зададен тип на преобразуването.

Финансови функции

Функция DDB [VBA]

Изчислява амортизацията на актив за зададен период по аритметично дегресивен метод (метод на намаляващата се сума на числата).

Функция FV [VBA]

Връща бъдещата стойност на инвестиция на базата на периодични постоянни плащания и постоянна лихва.

Функция IPmt [VBA]

Изчислява периодичното лихвено плащане за инвестиция с регулярни плащания и постоянен лихвен процент.

Функция IRR [VBA]

Връща вътрешната норма на печалба за инвестиция.

Функция МIRR [VBA]

Изчислява модифицираната вътрешна норма на печалба на последователност от парични потоци.

Функция NPer [VBA]

Изчислява броя периоди за заем или инвестиция.

Функция NPV [VBA]

Изчислява настоящата нетна стойност на инвестиция на базата на дисконтова ставка и поредица от плащания и вземания.

Функция Pmt [VBA]

Изчислява постоянната периодична вноска за заем или инвестиция.

Функция PPmt [VBA]

Връща плащането по главницата за даден период за инвестиция на базата на периодични постоянни плащания и постоянна лихва.

Функция PV [VBA]

Връща настоящата стойност на инвестиция, получена от поредица регулярни плащания.

Функция Rate [VBA]

Връща лихвения процент на заем или инвестиция.

Функция SLN [VBA]

Връща амортизацията на актив за един период по линейния метод. Размерът на амортизационните отчисления е постоянен по време на амортизационния срок.

Функция SYD [VBA]

Изчислява амортизация по метода на снижаващия се остатък.

Функции за дати и часове

Функция FormatDateTime [VBA]

Прилага формат за дата и/или час върху израз от тип дата и връща резултата като низ.

Функция MonthName [VBA]

Функцията MonthName връща локализираното име на месеца по зададен номер на месец.

Функция WeekdayName [VBA]

Функцията WeekdayName връща името на зададения ден от седмицата.

Входно-изходни функции

Функция Input [VBA]

Връща отворения поток от вход или двоичен файл (низ).

Математически функции

Функция Round [VBA]

Закръглява числова стойност до зададен брой знаци след десетичната запетая.

Функция FormatNumber [VBA]

Връща низ с числов формат, приложен върху числов израз.

FormatPercent [VBA]

Връща низ с числово форматиране, приложено върху стойността на числов израз. Към връщания низ се добавя знак за процент.

Функция Partition [VBA]

Връща низ, показващ къде се среща дадено число в изчислена поредица от интервали.

Свойства и методи на обекти

Обект Err [VBA]

Обектът Err служи за генериране и обработка на грешки по време на изпълнение.

Моля, подкрепете ни!