Функция Replace

Заменя низ с друг низ.

Синтаксис:

Replace (Text As String, SearchStr As String, ReplStr As String [, Start As Long [, Count as long [, Compare As Boolean]]]

Резултат:

String

Параметри:

Text: низов израз, чиято стойност да бъде променена.

SearchStr: низов израз, чиято стойност да бъде търсена.

ReplStr: низов израз, чиято стойност да замени търсения низ.

Start: числов израз, който задава началната позиция за търсенето. Максималната разрешена стойност е 65535.

Count: максималният брой замени, които да бъдат извършени.

Compare: незадължителен булев израз, указващ вида на сравнението. Стойността на този параметър може да бъде TRUE или FALSE. Подразбираната стойност TRUE означава текстово сравнение, пренебрегващо регистъра на буквите. Стойност FALSE означава двоично сравнение, което зачита регистъра на буквите. Можете да използвате 0 вместо FALSE и 1 вместо TRUE.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


    msgbox replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, FALSE)'връща "aB$cnnbnn"
    REM значение: трябва да се замени "b", но
    REM * само ако е малка буква (параметър 6), т.е. второто срещане на "b"
    REM * само първото (със същия регистър) срещане (параметър 5)
  

Моля, подкрепете ни!