Функция Replace

Заменя низ с друг низ.

Синтаксис:


    Replace (Expression As String, Find As String, Replace As String [, Start = 1 [, Count = -1 [, Compare = True]]]) As String
  

Когато не искате да подавате всички параметри, използвайте аргументи с ключови думи. Предаването на стойности за по-малко параметри по позиция изисква да предоставите стойности за всички параметри преди тях, задължителни или не. Така се осигурява правилната позиция на всяка стойност. Ако подавате параметрите по име, чрез аргументи с ключови думи, можете да пропуснете всички други аргументи между тях.

Резултат:

String

Параметри:

Expression: низов израз, чиято стойност да бъде променена.

Find: низов израз, чиято стойност да бъде търсена.

Replace: низов израз, чиято стойност да замени търсения низ.

Start: незадължителен числов израз, указващ позицията на знака, от който да започне търсенето, както и началото на подниза, който да бъде върнат.

Count: незадължителен максимален брой замени, които да бъдат извършени. Когато е -1, се извършват всички възможни замени.

Compare: незадължителен булев израз, указващ вида на сравнението. Стойността на този параметър може да бъде True или False. Подразбираната стойност True означава текстово сравнение, пренебрегващо регистъра на буквите. Стойност False означава двоично сравнение, което зачита регистъра на буквите. Можете да използвате 0 вместо False и 1 вместо True.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


    MsgBox Replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, False) 'връща "aB$cnnbnn"
    REM значение: трябва да се замени "b", но
    REM * само ако е малка буква (compare=False), т.е. второто срещане на "b"
    REM * само първото (със същия регистър) срещане (count=1)
    MsgBox Replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    REM връща D*FGHI, тъй като търсенето започва на позиция 4, която е и началото на връщания низ.
    MsgBox Replace("aBbcnnbnn", "b", "$£", compare:=False) 'връща "aB$£cnn$£nn"
    REM Замяна на всички (count = -1) "b" с "$£" със зачитане на регистъра (compare=False), започвайки от първата буква (start=1)
  

Моля, подкрепете ни!