Операция New

С операцията New можете да създавате екземпляри на обекти от потребителски типове, както и на услуги на Uno, структури и изброени типове.

Синтаксис:

Dim oObj as New ObjectType

oObj = New ObjectType

note

Операцията New може да се използва или при деклариране на променлива, или при действие присвояване.


Пример:

В следващия пример операцията New е използвана за създаване на екземпляр на структурата PropertyValue на Uno.


  ' Създаване на екземпляр при деклариране на променливата
  Dim oProp1 as New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp1.Name = "Some name"
  oProp1.Value = 100
  ' Същото може да се постигне с присвояване.
  Dim oProp2 as Object
  oProp2 = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp2.Name = "Other name"
  oProp2.Value = 200
 
tip

Операцията New не е задължителна, когато се задава Option Compatible.


Долният примерен код създава нов тип Student, след което създава обект от този тип:


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as New Student
    oStudent1.FirstName = "John"
    oStudent2.Program = "Computer Science"
  End Sub
 

Моля, подкрепете ни!