Операция Is

Проверява дали две променливи на Basic сочат към един и същ екземпляр на обект.

Синтаксис:

result = oObj1 Is oObj2

Ако oObj1 и oObj2 са псевдоними на един и същ екземпляр на обект, резултатът ще бъде True.

Пример:

В долния пример първо се дефинира новият тип Student. Извикването на TestObjects създава обекта oStudent1 като нов обект от този тип.

Присвояването oStudent2 = oStudent1 всъщност създава псевдоним на същия обект. Затова резултатът от прилагането на операцията Is е True.


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as Variant
    oStudent2 = oStudent1
    MsgBox Student1 Is Student2 ' True
  End Sub
 

В следващия пример резултатът е False, защото oStudent1 и oStudent2 сочат към два различни екземпляра на обект, всеки от тях – създаден с операцията New.


  Sub TestObjects_v2
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as new Student
    MsgBox oStudent1 Is oStudent2 ' False
  End Sub
 

Моля, подкрепете ни!