Синтактични фрагменти

Синтактични фрагменти на LibreOffice Basic.

фрагмент argument

фрагмент „аргумент“


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  

Параметри

Optional: аргументът не е задължителен.

ByRef: аргументът се предава по адрес. ByRef се подразбира.

ByVal: аргументът се предава по стойност. Стойността му може да се променя от извиканата подпрограма.

char: знак за деклариране на тип.

typename: име на примитивен тип данни. Могат да се задават и типове, дефинирани в библиотека или модул.

= expression: задава подразбирана стойност за аргумента, съответстваща на декларирания му тип. Всеки аргумент с указана стойност по подразбиране трябва да е придружен с Optional.

ParamArray: използвайте ParamArray, когато броят на параметрите е неопределен. Типичен пример са дефинираните от потребителя функции за Calc. Употребата на ParamArray трябва да е ограничена до последния аргумент на подпрограмата.

tip

Използването на ParamArray или = expression изисква поставянето на Option Compatible преди изпълнимия програмен код на модула.


warning

Когато се използва Option VBASupport 1, аргументите с Optional и без подразбирана стойност (= expression) се инициализират според своя тип данни, освен ако е Variant.


фрагмент array

фрагмент „масив“


   ( [[start To] end], .. )
  

Параметри

start: долна граница на размерността.

end: горна граница на размерността.

Ако масивът е с няколко измерения, те се разделят със запетая (,).

фрагмент typename

фрагмент „примитивни типове данни“


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  

фрагмент char

знаци за деклариране на тип


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Моля, подкрепете ни!