Оператор Enum [VBA]

Дефинира изброени типове или групи от константи, непринадлежащи на UNO. Изброеният тип е списък от стойности, който улеснява програмирането и проследяването на логиката на програмата.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

Синтаксис на Enum


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Параметри:

Във всеки изброен тип се включват стойности, които са логически свързани помежду си.

Пример:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

Изброените стойности се представят чрез типа данни Long. Функциите на Basic изискват ниво на достъп public за изброените типове. Имената на самите изброени типове и стойностите в тях трябва да са уникални в рамките на библиотеката и между модулите.


Употреба:

Показване на групираните константи WindowManager:


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Изброените типове могат да се разширят до други типове данни чрез дефиниции с оператора Type. Този механизъм е илюстриран в Извикване на скриптове на Python от Basic.


Оператор Const, константи

Оператор Option VBASupport

Оператор With

Моля, подкрепете ни!