Функция DoEvents

Прехвърля управлението към операционната система по време на изпълнение на макрос, за да може тя да обработи чакащите събития.

note

DoEvents осигурява съвместимост с VBA. Тя винаги връща 0. Използването ѝ в LibreOffice не е необходимо.


Синтаксис:


    [Call] DoEvents[()] As Integer
  

Пример:

Двата примера показват нарастващ брояч в първата клетка на новоотворен документ на Calc.


   Sub DoEventsExample
     Dim i As Long, sheet As Object, cell As Object
     sheet = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0) ' лист 1
     cell = sheet.getCellByPosition(0,0) ' клетка A1
     For i = 1 To 20000
       cell.setString(Str(i))
       DoEvents
     Next i
   End Sub ' DoEventsExample
  

   Sub DoEvents_example
     Dim i As Long, ui As Object
     GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   	Set ui = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", ThisComponent)
     For i = 1 To 20000
       ui.SetValue("A1", i)
       DoEvents
     Next i
     ui.Dispose()
   End Sub ' DoEvents_example
  

Моля, подкрепете ни!