Функция CompatibilityMode()

Функцията CompatibilityMode() управлява режима на изпълнение и влияе върху всичкия код, изпълняван след включване или изключване на режима.

warning

Използвайте тази възможност внимателно, ограничавайки я например до конвертиране на документи.


note

Option Compatible включва съвместимостта с VBA на ниво модул за интерпретатора на LibreOffice Basic.


Тази функция може да повлияе или да помогне в следните ситуации:

note

Функцията CompatibilityMode() може да е необходима, когато се налага използването на режима Option Compatible или Option VBASupport на компилатора.


Синтаксис:

CompatibilityMode(True | False)

Пример:

Ако има НЕПРАЗНА директория с път file:///home/me/Test


    Sub RemoveDir
      CompatibilityMode( true )
      RmDir( "file:///home/me/Test" )
    End Sub
  

С CompatibilityMode(true) изпълнението на програмата ще предизвика грешка, а без него директорията Test ще бъде изтрита заедно с цялото си съдържание.

Пример:

Промяна на поведението на Dir


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( true )  ' Показва и обикновените файлове
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
  End Sub
  

Вижте Идентифициране на операционната система и Получаване на информация за сесията за прости примери с Option Compatible или споделената библиотека на Basic Access2Base за други примери с класове, при които се използва режимът Option Compatible на компилатора.

Промяна на областта на видимост на променливи в Използване на процедури и функции с функцията CompatibilityMode().

Моля, подкрепете ни!