Използване на функции на Calc в макроси

Освен вградените функции на BASIC в макросите и скриптовете можете да извиквате функции на Calc, както и да задавате функции на Calc във формули в клетки.

Извикване на вътрешни функции на Calc в Basic

Използвайте функцията CreateUnoService за достъп до услугата com.sun.star.sheet.FunctionAccess.

Пример:

В долния пример се създава функция с име MyVlook, която извиква функцията на Calc VLOOKUP върху масив с данни, подаден като аргумент, и връща резултата, намерен от функцията.


  Function MyVlook(Lookup, DataArray As Object, Index As Integer, SortedRangeLookup as Byte)
    Dim oService As Object
    Set oService = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    ' Името на функцията винаги се изписва на английски.
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP", Array(Lookup, DataArray, Index, SortedRangeLookup))
  End Function
 

Макросът по-долу представя пример за възможната употреба на функцията MyVlook. Той първо създава масив с данни с размери 5 на 2, а след това извиква функцията MyVlook и показва върнатата стойност чрез MsgBox.


  Sub CallingMyVlook()
    ' Създава масив с размер 5 на 2 и го попълва с данни.
    Dim myData(1 to 5, 1 to 2) as Variant
    myData(1, 1) = 1 : myData(1, 2) = "Силно несъгласен"
    myData(2, 1) = 3 : myData(2, 2) = "Несъгласен"
    myData(3, 1) = 5 : myData(3, 2) = "Колебая се"
    myData(4, 1) = 7 : myData(4, 2) = "Съгласен"
    myData(5, 1) = 9 : myData(5, 2) = "Силно съгласен"
    ' Прави справка в масива с данни.
    Dim result as String
    result = MyVlook(4, myData, 2, 1)
    ' Показва съобщението "Несъгласен".
    MsgBox result
  End Sub
 

Задаване в клетки на формули, съдържащи вътрешни функции на Calc

Използвайте низа за текст на формула, за да добавите формула в клетка от електронна таблица.

note

Всички функции на Calc трябва бъдат изразени с английските им имена.


Пример:


Sub AssignFormulaToCell
REM Добавя формула в клетката A1. Името на функцията трябва да е на английски.
  oCell = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0).getCellRangeByName("A1")
  oCell.Formula = "=SUM(B1:B10)"
REM В клетката A1 се вижда локализираното име на функцията.
End Sub

Извикване на функции от приставки на Calc в BASIC

Функциите от добавките на Calc са в UNO услугите com.sun.star.sheet.addin.Analysis, com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions и com.sun.star.sheet.addin.PricingFunctions.

Пример:


REM Извикване на функцията от приставка SQRTPI
Function MySQRTPI(arg as double) as double
  Dim oService as Object
  oService = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.addin.Analysis")
  MySQRTPI = oService.getSqrtPi(arg)
End Function

Задаване в клетки на формули с функции от приставки

Функцията от приставка трябва да бъде изразена чрез името на съответната услуга на UNO.

Пример:


Sub AssignAddInFormulaToCell
REM Добавя формула от приставка в клетката A1. Името на функцията е името на услугата на UNO.
  oCell = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0).getCellRangeByName("A1")
  oCell.Formula = "=com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Dec(B1)"
REM В клетката A1 се вижда локализираното име на функцията.
End Sub

Имена в услугата на UNO за функциите от добавката Analysis

Долната таблица представя списък на всички функции от добавката Analysis за Calc и съответните им имена в услугата на UNO.

Име на функция на Calc

Име в услугата на UNO

ACCRINT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrint

ACCRINTM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrintm

AMORDEGRC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAmordegrc

AMORLINC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAmorlinc

BESSELI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesseli

BESSELJ

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesselj

BESSELK

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesselk

BESSELY

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBessely

BIN2DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Dec

BIN2HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Hex

BIN2OCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Oct

COMPLEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getComplex

CONVERT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getConvert

COUPDAYBS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdaybs

COUPDAYS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdays

COUPDAYSNC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdaysnc

COUPNCD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupncd

COUPNUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupnum

COUPPCD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCouppcd

CUMIPMT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCumipmt

CUMPRINC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCumprinc

DEC2BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Bin

DEC2HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Hex

DEC2OCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Oct

DELTA

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDelta

DISC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDisc

DOLLARDE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarde

DOLLARFR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarfr

DURATION

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDuration

EDATE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEdate

EFFECT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEffect

EOMONTH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEomonth

ERF

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErf

ERFC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErfc

FACTDOUBLE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getFactdouble

FVSCHEDULE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getFvschedule

GCD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGcd

GESTEP

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGestep

HEX2BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Bin

HEX2DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Dec

HEX2OCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Oct

IMABS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImabs

IMAGINARY

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImaginary

IMARGUMENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImargument

IMCONJUGATE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImconjugate

IMCOS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcos

IMCOSH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcosh

IMCOT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcot

IMCSC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcsc

IMCSCH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcsch

IMDIV

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImdiv

IMEXP

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImexp

IMLN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImln

IMLOG10

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog10

IMLOG2

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog2

IMPOWER

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImpower

IMPRODUCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImproduct

IMREAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImreal

IMSEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsec

IMSECH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsech

IMSIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsin

IMSINH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsinh

IMSQRT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsqrt

IMSUB

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsub

IMSUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsum

IMTAN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImtan

INTRATE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIntrate

ISEVEN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIseven

ISODD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIsodd

LCM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getLcm

MDURATION

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMduration

MROUND

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMround

MULTINOMIAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMultinomial

NETWORKDAYS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getNetworkdays

NOMINAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getNominal

OCT2BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Bin

OCT2DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Dec

OCT2HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Hex

ODDFPRICE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfprice

ODDFYIELD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfyield

ODDLPRICE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlprice

ODDLYIELD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlyield

PRICE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPrice

PRICEDISC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricedisc

PRICEMAT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricemat

QUOTIENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getQuotient

RANDBETWEEN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getRandbetween

RECEIVED

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getReceived

SERIESSUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSeriessum

SQRTPI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSqrtpi

TBILLEQ

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbilleq

TBILLPRICE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillprice

TBILLYIELD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillyield

WEEKNUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getWeeknum

WORKDAY

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getWorkday

XIRR

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getXirr

XNPV

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getXnpv

YEARFRAC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYearfrac

YIELD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYield

YIELDDISC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYielddisc

YIELDMAT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYieldmat


Имена в услугата на UNO за функциите от добавката Date

Долната таблица представя списък на всички функции от добавката Date за Calc и съответните им имена в услугата на UNO.

Име на функция на Calc

Име в услугата на UNO

DAYSINMONTH

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDaysInMonth

DAYSINYEAR

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDaysInMonth

MONTHS

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffMonths

WEEKS

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffWeeks

YEARS

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffYears

ROT13

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getRot13

WEEKSINYEAR

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getWeeksInYear


Имена в услугата на UNO за функциите от добавката Pricing

Долната таблица представя списък на всички функции от добавката Pricing за Calc и съответните им имена в услугата на UNO.

Име на функция на Calc

Име в услугата на UNO

OPT_BARRIER

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptBarrier

OPT_PROB_HIT

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptProbHit

OPT_PROB_INMONEY

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptProbInMoney

OPT_TOUCH

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptTouch


Моля, подкрепете ни!