Обект Err [VBA]

Обектът Err служи за генериране и обработка на грешки по време на изпълнение.

Err е вграден глобален обект на VBA, който позволява:

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Обектът Err на VBA има следните свойства и методи:

Свойства


     Err.Description As String
   

Свойството Description описва естеството на грешката. В Description са изброени възможните причини за възникването на грешката. В идеалния случай то би трябвало да предлага няколко подхода за разрешаване на проблема и предотвратяване на повторната му поява. Негов псевдоним в Basic е функцията Error на Basic за предварително дефинираните грешки на LibreOffice.


     Err.Number As Long
   

Кодът за грешка, съответстващ на грешката. Подразбираното свойство на обекта Err е Number. Псевдонимът в LibreOffice Basic е функцията Err.


     Err.Source As String
   

Source указва името на подпрограмата, предизвикала грешката. Source е незадължително за дефинирани от потребителя грешки.

Методи


     Err.Clear()
   

Нулира свойствата за описание, Erl, номер и източник на текущата грешка. Псевдонимът в LibreOffice Basic е операторът Resume.


     Err.Raise(Number As Long, Optional source As String, Optional description As String)
   

Генерира потребителски или предварително дефинирани грешки. Псевдонимът в LibreOffice Basic е операторът Error.

Параметри

Number: дефиниран от потребителя или предварително дефиниран код на грешка, който да се генерира.

note

Диапазонът 0 – 2000 от кодове на грешки е запазен за LibreOffice Basic. Потребителските грешки може да започват от по-високи стойности, за да се предотврати конфликт с бъдещи разширения на LibreOffice Basic.


Source: името на подпрограмата, генерираща грешката. Препоръчва се име във вида „библиотека.модул.процедура“.

Description: описание на проблема, водещ до спиране на изпълнявания процес, придружено с възможните причини за възникването му. Препоръчва се подробен списък на възможните подходи за решаване на проблема.

Пример:


     Option VBASupport 1
     
     Sub ThrowErrors
       Dim aDesc As String : aDesc = Space(80)
       On Local Error GoTo AlertAndExecNext
       Err.Raise(91, "ThrowErrors", Error(91))
       Err.Raise 2020, Description:="Това е преднамерена дефинирана от потребителя грешка…"
       Err.Raise(4096, "Standard.Module1.ThrowErrors", aDesc)
       Exit Sub
     AlertAndExecNext:
       errTitle = "Грешка "& Err &" на ред "& Erl &" в "& Err.Source
       MsgBox Err.Description, MB_ICONEXCLAMATION, errTitle
       Resume Next
     End Sub
   

Модул на клас Exception

tip

Кратък модул на клас (ClassModule), който обвива обекта Err на VBA и може да разпространява свойства и методи на Err за стандартни модули на LibreOffice Basic.     Option ClassModule
     Option VBASupport 1
     
     Public Property Get Description As String
       Description = Err.Description
     End Property
     Public Property Get Number As Long
       Number = Err.Number
     End Property
     Public Property Get Source As String
       Source = Err.Source
     End Property
     Public Sub Clear
       Err.Clear
     End Sub
     Public Sub Raise( number As Long, Optional Source As String, Optional Description As String)
       Err.Raise number, Source, Description
     End Sub
   

Пример


     Function Exc As Object
       Exc = New Exception
     End Function
     
     Sub aRoutine
     try:
       On Local Error GoTo catch:
       Exc.Raise(4096, "myLib.myModule.aRoutine", _
         "Описание на няколко реда за това дефинирано от потребителя изключение")
       ' място за вашия код
     finally:
       Exit Sub
     catch:
       errTitle = "Грешка "& Exc.Number &" на ред "& Erl &" в "& Exc.Source
       MsgBox Exc.Description, MB_ICONSTOP, errTitle
       Resume finally
     End Sub
   
note

Операторът Error може да се използва като алтернатива на модул с клас, подобен на Exception, но последният предлага допълнителни възможности.


Моля, подкрепете ни!