Настройки на компилатора и условия по време на изпълнение

Задаваните на ниво модул настройки на компилатора влияят върху проверките в компилатора на Basic на LibreOffice и съобщенията за грешки. Синтаксисът и наборът от инструкции на Basic могат да бъдат различни според активните в момента настройки. Колкото по-малко са операторите Option, толкова по-лесен и устойчив на грешки е Basic. Колкото повече са операторите Option, толкова по-богат и контролиран става езикът.

note

Настройките на компилатора трябва да се задават преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

Диаграма на оператора Option

Оператор Option Base

Дефинира подразбираната долната граница за масиви като 0 или 1.

Оператор Option ClassModule

Указва, че модулът е модул на клас и съдържа членове, свойства, процедури и функции.

Оператор Option Compatible

Option Compatible разширява компилатора и библиотеката на LibreOffice Basic, като позволява допълнителни езикови конструкции в Basic.

Функция CompatibilityMode()

Функцията CompatibilityMode() управлява или запитва за режима на изпълнение. Тя влияе върху всичкия код, който се изпълнява след задаване или възстановяване режима на изпълнение.

Оператор Option Explicit

Указва, че всяка променлива в кода на програмата трябва да е явно обявена с оператора Dim.

Option Private Module

Указва, че обхватът на модула съвпада с този на библиотеката на Basic, към която принадлежи.

Оператор Option VBASupport

Указва, че LibreOffice Basic ще поддържа оператори, функции и обекти на VBA.

warning

Настройките, зададени на ниво модул, влияят и върху условията по време на изпълнение на LibreOffice Basic. Поведението на инструкциите на LibreOffice Basic може да се различава.


Моля, подкрепете ни!