Настройки на компилатора и условия по време на изпълнение

Задаваните на ниво модул настройки на компилатора влияят върху проверките в компилатора на Basic на LibreOffice и съобщенията за грешки. Синтаксисът и наборът от инструкции на Basic могат да бъдат различни според активните в момента настройки. Колкото по-малко са операторите Option, толкова по-лесен и устойчив на грешки е Basic. Колкото повече са операторите Option, толкова по-богат и контролиран става езикът.

note

Настройките на компилатора трябва да се задават преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

Диаграма на оператора Option

Оператор Option Base

Дефинира подразбираната долната граница за масиви като 0 или 1.

Оператор Option ClassModule

Указва, че модулът е модул на клас и съдържа членове, свойства, процедури и функции.

Оператор Option Compatible

Option Compatible разширява компилатора и библиотеката на LibreOffice Basic, като позволява допълнителни езикови конструкции в Basic.

Функция CompatibilityMode()

Функцията CompatibilityMode() управлява режима на изпълнение и влияе върху всичкия код, изпълняван след включване или изключване на режима.

Оператор Option Explicit

Указва, че всяка променлива в кода на програмата трябва да е явно обявена с оператора Dim.

Option Private Module

Указва, че обхватът на модула съвпада с този на библиотеката на Basic, към която принадлежи.

Оператор Option VBASupport

Указва, че LibreOffice Basic ще поддържа оператори, функции и обекти на VBA.

warning

Настройките, зададени на ниво модул, влияят и върху условията по време на изпълнение на LibreOffice Basic. Поведението на инструкциите на LibreOffice Basic може да се различава.


Моля, подкрепете ни!