FormatPercent [VBA]

Връща низ с числово форматиране, приложено върху стойността на числов израз. Към връщания низ се добавя знак за процент.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


   FormatPercent( expression, [numDigitsAfterDecimal As Integer], [includeLeadingDigit As Integer], _
     [useParensForNegativeNumbers As Integer], [groupDigits As Integer] ) As String
  

Резултат:

String

Параметри:

expression: задължителен. Числов израз, чиято стойност да се форматира. Ако expression е низ, тогава десетичният разделител и разделителят на хилядите трябва да са локализирани.

numDigitsAfterDecimal: незадължителен. Числова стойност, указваща броя цифри в дробната част. Ако е пропусната, се подразбира -1, което означава да се използват подразбираните настройки за локала на потребителския интерфейс.

includeLeadingDigit: незадължителен. Стойност от изброения тип vbTriState, указваща дали да се показва водеща нула за дробните стойности.

useParensForNegativeNumbers: незадължителен. Стойност от изброения тип vbTriState, указваща дали отрицателните числа да се ограждат в скоби.

groupDigits: незадължителен. Стойност от изброения тип vbTriState, указваща дали цифрите да се групират (за хиляди и пр.) чрез разделителя за групи, зададен в регионалните настройки на системата.

Кодове за грешка:

13 Несъответствие на типовете

Пример:


    Sub TestFormatNumber
     Const UseComputerRegionalSettings = -1

     MsgBox FormatPercent(12.2, NumDigitsAfterDecimal:=2) ' 1220.00% ако е избран потребителски интерфейс на английски

     MsgBox FormatPercent("-,2", 2, IncludeLeadingDigit:=vbTrue) ' -20,00% ако е избран потребителски интерфейс на френски

     MsgBox FormatPercent("-0.2", 2) ' -20.00% за en-US, -0,00 за fr-CA, de-AT или pt-BR

     MsgBox FormatPercent(-0.2, UseComputerRegionalSettings, UseParensForNegativeNumbers:=vbTrue) ' (20,00)% за pt-BR

     MsgBox FormatPercent("-0,2", UseComputerRegionalSettings, vbUseDefault, vbTrue) ' (20,00)% за немски

     MsgBox FormatPercent("-12345678", -1, vbUseDefault, vbUseDefault, GroupDigits:=vbTrue) ' -1 234 567 800,00% за fr-BE

    End Sub
  

Моля, подкрепете ни!