Функция SYD [VBA]

Изчислява амортизация по метода на снижаващия се остатък.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Резултат:

Double

Параметри:

Cost е началната стойност на актива.

Salvage е ликвидационната стойност на актива в края на амортизационния срок.

Life е броят периоди, за който активът се обезценява.

Period е номерът на периода, за който да се изчисли амортизацията.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM Изчислява се годишната амортизация на актив със стойност 10 000 долара
REM в началото на година 1 и ликвидационна стойност 1000 долара след 5 години.
Dim syd_yr1 As Double
REM Изчислява се амортизацията през година 1.
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
print syd_yr1 ' syd_yr1 сега има стойност 3000.
End Sub

Моля, подкрепете ни!