Функция NPV [VBA]

Изчислява настоящата нетна стойност на инвестиция на базата на дисконтова ставка и поредица от плащания и вземания.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Резултат:

Double

Параметри:

Rate е дисконтовата ставка за един период.

Values() е масив, който представя вземания (положителни стойности) или плащания (отрицателни стойности).

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Print p ' връща 174,894967305331
End Sub

Моля, подкрепете ни!