Функция МIRR [VBA]

Изчислява модифицираната вътрешна норма на печалба на последователност от парични потоци.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Резултат:

Double

Параметри:

Values(): Масив от парични потоци, представляващи последователност от плащания и приходи, като отрицателните числа се смятат за плащания, а положителните – за приходи. Масивът трябва да съдържа поне една отрицателна и поне една положителна стойност.

Investment: лихвеният процент на инвестициите (отрицателните стойности в масива).

ReinvestRate: лихвеният процент за реинвестициите (положителните стойности в масива).

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Print mirrValue ' връща 94,16 – вътрешната норма на печалба на паричния поток.
End Sub

Моля, подкрепете ни!