Функция IRR [VBA]

Връща вътрешната норма на печалба за инвестиция.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


IRR(ValueArray as Double , [Guess as Variant]) As Double

Резултат:

Double

Параметри:

ValueArray: масивът от стойности за паричните потоци. Стойностите представят парични потоци, постъпващи през регулярни интервали, като поне една стойност трябва да е отрицателна (плащане) и поне една – положителна (приход).

Guess: начално приближение за резултата.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' връща 11,3321028236252 – вътрешната норма на печалба на паричния поток.
End Sub

Моля, подкрепете ни!