Функция IPmt [VBA]

Изчислява периодичното лихвено плащане за инвестиция с регулярни плащания и постоянен лихвен процент.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Резултат:

Double

Параметри:

Rate е лихвеният процент за един период.

Per е периодът, за който се изчислява лихвата. Ако се изчислява лихвата за последния период, Period = NPER.

NPer е общият брой на периодите, през които се изплаща анюитет.

PV е текущата стойност на поредицата от плащания.

FV (незадължителен) е желаната бъдеща стойност в края на периодите.

Due (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

0 - плащането е дължимо в края на периода;

1 - плащането е дължимо в началото на периода.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleIPmt
 Dim myIPmt As Double
 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)
 Print myIPmt ' връща -352,97 парични единици. Натрупаната лихва за петия период (година) е 352,97 парични единици.
End Sub

Моля, подкрепете ни!