Функция DDB [VBA]

Изчислява амортизацията на актив за зададен период по аритметично дегресивен метод (метод на намаляващата се сума на числата).

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:


DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Резултат:

Double

Параметри:

Cost е началната стойност на актива.

Salvage е ликвидационната стойност на актива в края на амортизационния срок.

Life е броят периоди (например години или месеци) в полезния живот на актива.

Period е периодът, за който да бъде изчислена стойността.

Factor (незадължителен) е коефициентът за намаляване на остатъка. Ако не е въведена стойност, се подразбира 2.

Този метод за изчисляване е подходящ, ако желаете по-висока начална стойност на амортизацията в сравнение с линейния метод. Стойността на амортизацията намалява с всеки следващ период – това обикновено се използва за активи, които се обезценяват най-бързо скоро след закупуването си (превозни средства, компютри и т.н.). Обърнете внимание, че при този метод остатъчната стойност не може да достигне 0.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleDDB
 Dim ddb_yr1 As Double
 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)
 Print ddb_yr1 ' връща 1721,81 валутни единици.
End Sub

Моля, подкрепете ни!