Функция CreateUnoService

Връща екземпляр на услуга на Uno от ProcessServiceManager.

Синтаксис:

oService = CreateUnoService(име на услуга на Uno)

За списък на достъпните услуги вижте https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html.

Пример:

Извикване на функции на Calc в Basic:


  REM Кодът по-долу не работи за функции от приставки, защото те се извикват по друга процедура.
  Function MyVlook(item, InRange As Object, FromCol As Integer)
    Dim oService As Object
    oService = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    REM Винаги използвайте английското име на функцията
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP",Array(item, InRange, FromCol, True))
  End Function

Пример:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Следващият код използва услуга, за да покаже диалог за отваряне на файл:


Sub Main
  fName = FileOpenDialog ("Моля, изберете файл")
  Print "Избран файл: " + fName
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  filepicker.execute()
  files = filepicker.getFiles()
  FileOpenDialog=files(0)
End Function

Моля, подкрепете ни!