Други команди

Това е списък на функциите и операторите, които не са включени в останалите категории.

Оператор Beep

Изсвирва тон през високоговорителя на компютъра. Звукът зависи от системата и не можете да променяте силата или височината му.

Функция Shell

Стартира друго приложение и ако е необходимо определя съответния стил на прозорец.

Оператор Wait

Прекъсва изпълнението на програмата за времето, зададено от вас в милисекунди.

Оператор WaitUntil

Прекъсва изпълнението на програмата до настъпване на указания час.

Функция GetSystemTicks

Връща броя системни тактове, докладван от операционната система. Можете да използвате тази функция, за да оптимизирате някои процеси.

Функция GetPathSeparator

Връща зависимия от системата разделител за директории, с чиято помощ се задават файлови пътища.

Функция Environ

Връща стойността на променлива от обкръжението като низ. Променливите от обкръжението зависят от вида на използваната операционна система.

Функция GetSolarVersion

Връща вътрешния номер на текущата версия на LibreOffice.

Функция GetGuiType

Връща числова стойност, отразяваща вида на графичния потребителски интерфейс.

Функция TwipsPerPixelX

Връща броя туипове, съответстващ на ширината на един пиксел.

Функция TwipsPerPixelY

Връща броя туипове, съответстващ на височината на един пиксел.

Спецификатор GlobalScope

За да управлявате от документ контейнерите за лични или споделени библиотеки (Макроси на приложението или Моите макроси), използвайте спецификатора GlobalScope.

Моля, подкрепете ни!