Функция InStrRev [VBA]

Връща позицията на низ в друг низ, започвайки от дясната му страна.

warning

Тази константа, функция или обект се разрешава с оператора Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Функцията InStrRev връща позицията, в която е намерено съответствие, започвайки от дясно. Ако низът не бъде намерен, функцията връща 0.

Синтаксис:


InStrRev (StringCheck As String, StringMatch As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Резултат:

Long

Параметри:

StringCheck: низовият израз, чиято стойност да бъде претърсена.

StringMatch: низовият израз за търсения низ.

Start: незадължителен числов израз – позиция в низа, броено от ляво, от която започва търсенето. Ако бъде пропуснат, търсенето започва от последния знак. Максималната разрешена стойност е 65535.

Compare: незадължителен числов израз, определящ начина на сравняване. Стойността на този параметър може да бъде

1: Подразбираната стойност 1 означава текстово сравнение, нечувствително към регистъра на буквите.

0: Стойност 0 указва двоично сравнение, което е чувствително към регистъра.

За да избегнете грешка при изпълнение, не задавайте параметър Compare, ако първият параметър за връщане е пропуснат.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Връща 1, търсенето игнорира регистъра
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Връща 0, търсенето зачита регистъра
 Print iPos
End Sub

Моля, подкрепете ни!