Функция InStr

Връща позицията на низ в друг низ.

Функцията InStr връща позицията, в която е намерено съответствие. Ако низът не бъде намерен, функцията връща 0.

Синтаксис:


InStr ([Start As Long,] String1 As String, String2 As String[, Compare]) As Integer

Резултат:

Integer

Параметри:

Start: числов израз – позиция в низа, от която започва търсенето. Ако бъде пропуснат, търсенето започва от първия знак. Минималната разрешена стойност е 1. Максималната разрешена стойност е 2 147 483 648.

String1: низовият израз, чиято стойност да бъде претърсена.

String2: низовият израз за търсения низ.

Compare: незадължителен числов израз, определящ начина на сравняване. Допустимите стойности са 0 и 1. Подразбираната стойност 1 означава текстово сравняване, нечувствително към регистъра на буквите. Стойността 0 означава двоично сравняване, чувствително към регистъра.

За да избегнете грешка при изпълнение, не задавайте параметъра Compare, ако първият незадължителен параметър е пропуснат.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Моля, подкрепете ни!