Функция Split

Връща масив от поднизове на даден низ.

Синтаксис:


Split (expression As String, delimiter, limit)

Резултат:

С Option VBASupport 1: String, с Option VBASupport 0: Variant/String

Параметри:

expression: произволен низов израз.

delimiter: незадължителен низ с дължина един или повече знака, който се използва за разделяне на String. Подразбира се знакът интервал.

limit: незадължителен брой на поднизовете, които искате да бъдат върнати.

Пример:


Dim a(3)
Sub main()
  a(0) = "ABCDE"
  a(1) = 42
  a(2) = "MN"
  a(3) = "X Y Z"
  JStr = Join1()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
  JStr = Join2()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
  JStr = Join3()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
End Sub
 
Function Join1()
  Join1 = Join(a(), "abc")
End Function
 
Function Join2()
  Join2 = Join(a(), ",")
End Function
 
Function Join3()
  Join3 = Join(a())
End Function
 
Function Split1(aStr)
  Split1 = Split(aStr, "D")
End Function
 
Sub Show(JoinStr, TheArray)
  l = LBound(TheArray)
  u = UBound(TheArray)
  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)
  For i = l To u
    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)
  Next i
  MsgBox total$
End Sub

Моля, подкрепете ни!