Оператор RSet

Подравнява низ от лявата страна или копира стойност от потребителски тип в друга променлива от друг потребителски тип.

Синтаксис:


RSet Text As String = Text или RSet Variable1 = Variable2

Параметри:

Text: низова променлива.

Text: низ, който искате да подравните надясно.

Variable1: име на променлива от потребителски тип, в която искате да копирате.

Variable2: име на променлива от потребителски тип, от която искате да копирате.

Ако низът е по-къс от низовата променлива, LSet го подравнява надясно в нея. Останалите позиции в променливата се заместват с интервали. Ако низът е по-дълъг от променливата, излишните знаци се отрязват и само останалите се подравняват надясно в променливата.

С оператора RSet можете също така да копирате стойността на променлива от потребителски тип в друга.

В следващия пример операторите RSet и LSet са използвани за промяна на подравняването на низ.

Пример:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Подравняваме надясно „SBX“ в 40-знаков низ
  ' Заменяме звездичките с интервали
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Подравняваме наляво „SBX“ в 40-знаков низ
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Моля, подкрепете ни!