Функция Right

Връща най-десните n знака от низ.

Виж също: функция Left.

Синтаксис:


Right (string As String, length As Long)

Резултат:

String

Параметри:

string: низов израз, от чиято стойност да се извлекат най-десните знаци.

length: числов израз, който задава желания брой на знаците в резултата. Ако length = 0, се връща низ с нулева дължина. Максималната разрешена стойност е 2 147 483 648.

Следващият пример преобразува дата от формат ГГГГ-ММ-ДД в американския формат ММ/ДД/ГГГГ.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Моля, въведете дата в международния формат „ГГГГ-ММ-ДД“")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Моля, подкрепете ни!