Функция Mid и оператор Mid

Връща указаната част от стойност – низ (функция Mid) или заменя част от низ с друг низ (оператор Mid).

Синтаксис:


Mid (Text As String, Start As Long [, Length As Long]) или Mid (Text As String, Start As Long, Length As Long, Text As String)

Резултат:

String (само то функция)

Параметри:

Text: низов израз, чиято стойност да бъде променена.

Start: числов израз, който задава началната позиция за замяна на текст или за извличане на резултат. Минималната разрешена стойност е 1. Максималната разрешена стойност е 2 147 483 648.

Length: числов израз, който задава колко знака искате да замените или извлечете. Максималната разрешена стойност е 2 147 483 648.

Ако параметърът Length бъде пропуснат във функцията Mid, се връщат всички знаци от началната позиция до края на низа.

Ако параметърът Length в оператора Mid е по-малък от дължината на текста, който трябва да бъде заменен, текстът се скъсява до зададената дължина.

Text: низът, с който да се замести указаната част от стойността (оператор Mid).

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Моля, въведете дата в международния формат „ГГГГ-ММ-ДД“")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Моля, подкрепете ни!