Функция Format

Преобразува числов израз в низ и го форматира по зададен от вас начин.

Синтаксис:


Format(expression [, format As String]) As String

Параметри:

expression: числов израз, чиято стойност да се преобразува във форматиран низ.

format: низ, който указва кода на формат за числото. Ако параметърът format е пропуснат, функцията Format работи като функцията на LibreOffice Basic Str().

Резултат:

Текстов низ.

Кодове за форматиране

Следващият списък описва кодовете, които можете да използвате за форматиране на числов израз:

0: ако expression съдържа цифра в позицията на 0 в кода format, се показва цифрата, а в противен случай се показва нула.

Ако expression съдържа по-малко цифри от броя нули в кода format (в цялата и/или дробната част), се показват водещи или завършващи нули. Ако expression съдържа повече цифри в цялата си част, отколкото са нулите в кода format, допълнителните цифри се показват без форматиране.

Дробната част в expression се закръглява според броя нули вдясно от десетичния разделител в кода format.

#: ако expression съдържа цифра в позицията на заместителя # в кода format, се показва цифрата, иначе в тази позиция не се показва нищо.

Този знак работи като 0, но ако знаците # в кода format са повече от цифрите в expression, не се показват водещи или завършващи нули. Изписват се само значещите цифри от expression.

.: запазеното място за десетичен разделител определя броя на цифрите в вляво и вдясно от десетичния разделител.

Ако кодът format съдържа само знаци # вляво от този символ, числата, по-малки от 1, започват с десетичен разделител. За да се показва винаги 0 в началото на дробни числа, използвайте 0 като запазено място за първата цифра вляво от десетичния разделител.

%: умножава expression по 100 и вмъква знак за процент (%) там, където expression се намира в кода format.

E- E+ e- e+: ако кодът format съдържа поне един заместител за цифра (0 или #) вдясно от символа E-, E+, e- или e+, expression се форматира в експоненциален запис. Буквата E или e се вмъква между числото и експонентата. Броят заместващи знаци за цифри вдясно от символа определя броя на цифрите в експонентата.

Ако експонентата е отрицателна, точно преди нея се показва минус при E-, E+, e- и e+. Ако експонентата е положителна, при нея се показва знак плюс само при E+ или e+.

Разделителят на хилядите се показва, ако се съдържа в кода format, ограден от заместващи знаци за цифри (0 или #).

Употребата на точка като разделител на хилядите или на дробната част зависи от регионалните настройки. Когато въвеждате число направо в кода на Basic, винаги използвайте точка за разделител на дробната част. Знакът, който се показва на екрана като десетичен разделител, зависи от формата за числа в системните настройки.

- + $ ( ) интервал: плюс (+), минус (-), долар ($), интервал или скоби, пряко включени в кода format, се показват точно както са въведени.

За да включите други знаци освен изброените, трябва да поставите пред тях обратна наклонена черта (\) или да ги оградите с кавички (" ").

\ : обратно наклонената черта предизвиква показване на следващия знак от кода format.

Знаците в кода format, които имат специално значение, могат да се показват буквално само ако са предшествани от обратна наклонена черта. Самата тя не се показва, освен ако я въведете два пъти във форматиращия код (\\).

Знаците, пред които трябва да има обратно наклонена черта във форматиращия код, за да се покажат буквално, са тези за форматиране на дати и часове (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), за форматиране на числа (#, 0, %, E, e, запетая, точка) и за форматиране на низове (@, &, <, >, !).

Можете да използвате и изброените по-долу предварително дефинирани числови формати. С изключение на „General Number“ всички те връщат десетично число с две дробни позиции.

Ако използвате предварително дефинирани формати, името на формата трябва да е оградено в кавички.

Предварително дефиниран формат

General Number: числата се показват както се въвеждат.

Currency: вмъква знак за долар пред числото и огражда отрицателните числа в скоби.

Fixed: показва поне една цифра пред десетичния разделител.

Standard: показва числата с разделител на хилядите.

Percent: умножава числото по 100 и добавя знак за проценти.

Scientific: показва числото в експоненциален запис (например 1.00E+03 за 1000).

Кодът format може да бъде разделен на три части с точки и запетаи. Първата част задава формата за положителни стойности, втората – за отрицателни и третата – за нули. Ако зададете само един код format , той важи за всякакви числа.

Локалът, използван за форматиране на числа, дати и парични суми в LibreOffice Basic, може да се задава в - Езици и локали - Общи. Във форматиращите кодове на Basic десетичната точка (.) винаги се използва като заместител за дробния разделител от локала и се замества автоматично със съответния знак.

Същото важи за настройките за формат на дата, час и валута от локала. Кодът на формат в Basic ще бъде интерпретиран и изписан според настройките на локала.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' В изходен код на Basic винаги използвайте точка за отделяне на дробната част на число.
    ' В английски локал показва 6,328.20, в немски – 6.328,20.
End Sub

Моля, подкрепете ни!