Функция String

Създава низ от зададен знак или първия знак на низов израз, подаден на функцията.

Синтаксис:


String (number As Long, {expression As Integer | character As String}) As String

Резултат:

String

Параметри:

number: числов израз, определящ колко знака да съдържа низът резултат. Максималната разрешена стойност на n е 2 147 483 648.

Expression: числов израз, който задава знаков код от ASCII.

Character: единичен знак, от който да бъде изграден низът резултат, или низ, от който ще бъде използван само първият знак.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Моля, подкрепете ни!